PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lektorské a prezentační dovednosti (VS) - AISV5812
Anglický název: Lecturing and Presentation Techniques for Librarians and Information Specialists
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LIPKH2AF (30.01.2015)
UPOZORNĚNÍ! VÝUKA ZAČÍNÁ HNED PRVNÍ TÝDEN SEMESTRÁLNÍ VÝUKY.
PRVNÍ SEMINÁŘ SE TUDÍŽ KONÁ JIŽ 19.2.2015
PŘESNÝ ROZPIS SEMINÁŘŮ JE UVEDEN V SEKCI NOVINKY V MOODLE PODPOŘE PŘEDMĚTU.

Čt 9:10-10.45 ve 2014.

Výběrový seminář Lektorské a prezentační dovednosti výrazně doplňuje rozsah předmětů nabízených v rámci
bakalářského studia na ÚISK.

Cílem semináře je připravit budoucí knihovníky a informační specialisty na budoucí pracovní činnosti spojené s
výukou, lektorováním, vedením a organizací kurzů apod. Studenti se v rámci semináře seznámí s(e):

- rolí knihovníka / informačního specialisty jako lektora, příp. koordinátora a organizátora vzdělávacích aktivit
- základy lektorování, zejména se zaměřením na cílové skupiny dospělých, dětí, seniorů, menšin a
handicapovaných
- základy prezentačních technik a dovedností
- přípravou a organizací konferencí
- přípravou posterů atd.

V rámci předmětu budou probírána vybraná témata z oblasti didaktiky, pedagogiky, psychologie výchovy a
vyučování a bude prováděn praktický nácvik dovedností, které mohou absolventi bakalářského studia
Informačních studií a knihovnictví posléze uplatnit ve své praxi knihovníků a informačních pracovníků.

Vytvoření tohoto předmětu bylo podpořena projektem Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231
Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita, Prioritní osa OP: Modernizace počátečního vzdělávání 3

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.03.2015)

Cílem semináře je připravit budoucí knihovníky a informační specialisty na profesní úkoly spojené s výukou, lektorováním, vedením a organizací kurzů a vzdělávacích akcí, přípravou prezentací apod. Studenti se v rámci semináře seznámí s(e):

o      rolí knihovníka / informačního specialisty jako lektora, příp. koordinátora a organizátora vzdělávacích aktivit 

o      základy lektorování, zejména se zaměřením na cílové skupiny dospělých, dětí, seniorů, menšin a handicapovaných

o      základy prezentačních technik a dovedností

o      přípravou a organizací konferencí

o      přípravou posterů atd.

 

V rámci předmětu budou probírána vybraná témata z oblasti didaktiky, pedagogiky, psychologie výchovy a vyučování a bude prováděn praktický nácvik dovedností, které mohou absolventi bakalářského studia Informačních studií a knihovnictví posléze uplatnit ve své praxi knihovníků a informačních pracovníků. 

Součástí výuky jsou základy pro ovládání multimediálních inforamčních technologií (projektor, software pro zpracování prezentace). Rozvíjeny jsou znalosti z oblasti rétoriky, didaktiky a pedagogiky, psychologie výchovy a vyučování, dovednosti spojené s písemným projhevem. Předmět kombinuje teoretické přednášky s praktickými cvičeními.

Deskriptory -
Poslední úprava: LIPKH2AF (03.02.2014)

Lektorské dovednosti

Prezentační dovednosti

Postery

Organizace konferencí

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LIPKH2AF (03.02.2014)

Podmínky získání zápočtu:

1. účast na přednáškách (omluveny max. 2 absence v průběhu semestru)

2. předložení závěrečné semestrální práce. 

 

Jako závěrečnou semestrální práci si student může vybrat:

A. zpracování posteru dle zadání vyučujícího

B. video-záznam vlastní prezentace na téma předem schválené vyučujícím. Rozsah a forma prezentace bude součástí zadání.

 
Literatura
Poslední úprava: LIPKH2AF (06.01.2015)

 

1.    Špačková, A. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám rozuměli a naslouchali. Grada: Praha, 2009. 144 s..ISSN 978-80-247-2965-7.

2.     Rohlíková, L.; Vejvodová, J. Vyučovací metody na vysoké škole: Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Grada: Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.

3.     Beneš, M. Andragogika. Grada: Praha 2008. 136 s. ISBN 978-80-247-2580-2.

4.     Braun, R. Umění rétoriky. Portál: Praha, 2009. 234 s. ISBN 978-80-7367-539-4.

5.     Medlíková, O. Lektorské dovednosti. Grada: Praha, 2010. 176 s. ISBN 978-80-247-3236-7.

6.     Kvenild, C.; Calkins, K. Embedded Librarians: Moving Beyond One-Shot Instruction. ALA: Chicago, 2011. ISBN 978-0838985878.

7.     ŠERÁK, M.:  Zájmové vzdělávání dospělých. Portál : 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. 

8.     PLAMÍNEK, J.: Vzdělávání dospělých. Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Grada Publishing : 2010. 318 s. ISBN 978-80-247-3235-0.

9.     ONDRÁKOVÁ, J, TAUCHMANOVÁ, V., JANIŠ, K, PAVLÍKOVÁ, S., JEHLIČKA, V.: Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Pavel Mervart : 2012. 168 s. ISBN 978-80-7465-038-3.

10.  HOLCZEROVÁ, Vladimíra; DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar : Volnočasové aktivity pro seniory. Praha : Grada, 2013. 100 s. ISBN 978-80-247-4697-5.

11.  HOSPODÁŘOVÁ, Ivana : Prezentační dovednosti. Praha : Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 978-80-903962-9-6.

12.  KABÁTEK, Aleš; LOŠŤÁKOVÁ, Olga : Obchodní a manažerské prezentace + DVD.  Praha : Grada, 2010. 208 s, DVD. ISBN 978-80-247-3344-9. 

13.  Jaká je škola u mě doma. http://www.meta-os.cz/UserFiles/doc/jaka_je_skola_u_me_doma_webverze.pdf

14.  Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha : Meta - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011. 76 s. ISBN 978-80-254-9175-1.

15.  VÍZNEROVÁ, Hana : Metodika nízkoprahových kurzů pro cizince. Šance-práce-integrace! Praha : Evropská kontaktní skupina, 2011. 68 s. ISBN 978-80-904452-4-6.

16.  BALVÍN, Jaroslav : Metody výuky romských žáků. RADIX, 2007. 1.vyd. ISBN 978-80-86031-73-6.

17.  INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf

18.  INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf.

19.  GLOZAR, Jiří et al. Přístupnost e-learningu pro studenty s postižením. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specivickými potřebami Masarykova Univerzita, 2007.  15 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/pristupnost_e-learningu.pdf

20.  MASARYKOVA UNIVERZITA. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Kurz komunikace se sluchově postiženými. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 45 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace-sluchove-postizeni.pdf

21.  MASARYKOVA UNIVERZITA. Středisko pro pomoc studentům se specifi ckými nároky. Kurz komunikace se zrakově postiženými. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 63 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace-zrakove-postizeni.pdf

22.  SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.

Metody výuky
Poslední úprava: LIPKH2AF (06.01.2015)

Ve výuce jsou aplikovány následující didaktické postupy:

·                přednáška pedagoga s doprovodným cvičením

·                nácvik s poskytováním zpětné vazby ze strany pedagoga i ostatních studentů

·                aktivizační techniky (rozhovor, dialog, diskuse)

·                problémová metoda - samostatné odvozování poznatků vlastní myšlenkovou činností studentů

·                situační metody - hledání postupů vedouících k řešení určité konkrétní situace, která je studentům prezentována k řešení.

·                elektronická podpora studia určená především, avšak nikoli výhradně, pro studenty kombinované formy studia) v rámci Moodle UK.

Sylabus
Poslední úprava: LIPKH2AF (03.02.2014)

 Tematický rozpis přednášek:

 

Role knihovníků jako lektorů v digitálním světě

 

Specifika vzdělávání jednotlivých uživatelských skupin: dospělí

 

Specifika vzdělávání jednotlivých uživatelských skupin: děti

 

Specifika vzdělávání jednotlivých uživatelských skupin: senioři

 

Výuka specifických a těžko vzdělavatelných skupin: uživatelé se specifickými potřebami

 

Výuka specifických a těžko vzdělavatelných skupin: národnostní menšiny

 

Plánování, realizace a hodnocení vzdělávací akce

 

Prezentační techniky I, II

 

Aktivizační techniky

 

Příprava posterů

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (30.12.2014)

Elektronická podpora předmětu je realizována prostřednictvím Moodlu (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3263). Zapsaní studenti obdrží heslo pro přístup ke studijním materiálům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK