PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Muzejnictví II. - AISV135
Anglický název: Museum Management II.
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333120
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (14.02.2019)

Přednost při zápisu do tohoto předmětu mají studenti magisterského studia.

 

 

 

Předmět naváže na Muzejnictví I. rozvíjením dalších témat, zejména pokud jde o moderní trendy v prezentační činnosti, využití nových médií, muzejní informatice, marketingu muzeí a dalších aktivitách spojených především s působením muzea směrem k veřejnosti. Součástí předmětu bude též aktivní diskuse nad aktuálními projekty Národního muzea. Předmět bude realizován ve třinácti tématech rozdělených do čtyř bloků během semestru.

 

 

V LS 2018/2019 v těchto termínech:  

21. 2. -  7. 3. - 28. 3. - 11. 4.

Výuka se koná v místnosti č. 201 na hlavní budova FF UK, pokud není sděleno studentům jinak.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (29.06.2015)

AMBROSE Timothy - PAINE Crispin: Museum Basic (3rd Edition). Londýn : Routledge. 2012.

BENEŠ Josef: Muzejní prezentace. Praha : Národní muzeum. 1981.

BENEŠ Josef: Muzeologický slovník. Praha : Národní muzeum. 1978.

BENEŠ Josef: Muzeum a sbírky. Praha. 1979.

BENEŠ Josef: Muzeum a výchova. Praha : Ústav pro informace a řízení v kultuře. 1980. ISBN sine.

BENEŠ Josef: Základy muzeologie. Opava. 1997.

BRABCOVÁ, Alexandra (ed.): Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Praha : Open Society Fund; Náchod : Nakladatelství JUKO. 2003. ISBN 80-86213-28-5.

DEAN David: Museum Exhibition. Theory and Practice. Londýn : Routledge. 2002.

FIALOVÁ Dagmar: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha 2003, ISBN 80-86611-02-7.

FIALOVÁ Dagmar: Vyhodnocení výzkumu Analýza sbírkových fondů muzeí ČR 1994-1996. Muzejní obzory 2/1999. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha, 1999. Monografické číslo.

KESNER Ladislav: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-2471-104-4.

Kol. autorů: Teorie a práce - dokumentace současnosti, Brno 2006. NEUSTUPNÝ Jiří. Muzeum a věda. Praha : Národní muzeum. 1968.

PÁGO Ladislav: Úvod do muzejní konzervace a restaurování. Brno. 1986.

SKLENÁŘ Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha : Paseka. 2001. ISBN 80-7185-399-2.

STRÁNSKÁ Edita - STRÁNSKÝ Zbyněk Z.: Základy štúdia muzeológie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Banská Štiavnica : Fakulta prírodných vied, Katedra eko-muzeológie. 2000 (dostupné na Internetu).

STRÁNSKÝ Zbyněk Z.: Úvod do studia muzeologie. Brno : UJEP. 1980, 1982. ISBN sine.

ŠPÉT Jiří: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha : Národní muzeum v Praze. ISBN sine.

WAIDACHER Friedrich: Príručka praktickej muzeologie. Bratislava : Slovenské národné múzeum. 1999. ISBN 80-8060-015-5

ZIGULSKI Zdislav: Muzea na swiece. Warszava. 1982.

ŽALMAN Jiří a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha - Brno, 2002.

ŽALMAN Jiří: Příručka muzejníkova II. Praha 2007

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (01.11.2018)

BLOK I.: Marketing a muzea

BLOK II.: Virtuální muzea, digitalizace

BLOK III.: Aktuální trendy ve výstavách: USA

BLOK IV.: Didaktika a vzdělávání v muzeum

 

Podmínky udělení atestace: Zápočet - práce ve workshopech, Zkouška - recenze va výstavu/esej

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK