PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Akademické čtení: Sociální sítě a jejich dopad na kognitivní funkce - AISV10281
Anglický název: Scholarly readings: Social networks and their impact on cognitive functions
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (02.02.2018)
Cílem semináře je stimulovat studenty k seznámení s nejnovějším výzkumem k vymezenému tématu a zároveň
je inspirovat při výběru témat pro své závěrečné absolventské práce. Výstupem semináře bude souhrnná esej o
současném stavu poznání v úzce vymezené oblasti, kterou si student po konzultaci vybere..
V průběhu semestru se uskuteční povinné základní konzultace týmu se školitelem. Na první schůzce bude
stanovena širší výzkumná oblast a doporučena základní přehledová monografie. Na základě rešerše studenti
sami blíže zúží zaměření své práce a vyberou relevantní studie, s jejichž plnými texty se posléze detailně seznámí,
a to z pohledu: struktury, metody, ale zejm. výstupů a jejich interpretací, příp. i terminologie či stylistiky. Na závěr
společně zpracují popularizační esej na uvedené téma, která může být publikována např. v rámci odborného
periodika. Na jejím základě bude udělen zápočet.
Seminář bude veden v českém jazyce, nicméně se očekává dobrá pasivní znalost angličtiny – tzn. jazyka, ve
kterém jsou studie publikovány.
Seminář je vhodný zejména pro studenty 2. roč. bc a 1 roč. mgr. studia, kteří budou v případě vyššího zájmu
upřednostněni. Seminář naopak není otevřen pro 1. roč. bakalářského studia.
Seminář bude otevřen, přihlásí-li se min. 4 studenti. Max. počet studentů je 6.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (02.02.2018)

Termín odevzdání závěrečné eseje: 15.5.2018.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK