PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Internetová kriminalita - AISV10066
Anglický název: Internet Criminality
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (07.02.2011)
Út 16:40 – 18:15 ve 2015
Seminář se bude zabývat internetovou kriminalitou z pohledu trestního práva ČR a komunitárního, případně
mezinárodního
práva. Studentům by měl poskytnout základní orientaci v systému trestněprávních norem a schopnost tyto normy
samostatně interpretovat v kontextu vybraných jevů internetové kriminality.
V úvodu se kurz zaměří na obecné otázky vztahu internetu a práva a na systematiku a výklad právních textů. Důraz
bude
kladen na ty aspekty internetu, které svou povahou problematizují rigidní systém trestního práva (dobrovolná
normativita,
transteritorialita internetu, právní posouzení dat). Pozornost bude věnována i dalším specifikám internetové
kriminality a
jejího vyšetřování, jako je dokazování v prostředí internetu či odposlech internetové komunikace.
Podrobněji budou rozebrány vybrané jevy internetové kriminality (trestné činy související se šířením informací,
podpora a
propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod, šíření pornografie, počítačové viry, porušování autorských
práv)
jakož i jiné druhy deliktního jednání, které nemusí být kvalifikováno jako trestný čin (cybersquatting, hacking a
hacktivismus
a další).
Mezi použité prameny budou zahrnuty směrnice EU a mezinárodní smlouvy (Convention on Cybercrime).


Seminář předpokládá samostatnou práci studentů, aktivní přístup a četbu zadaných textů. Součástí atestace je
písemný
test zaměřený na vlastní interpretaci právního textu, případně prezentace seminární práce.Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (04.01.2011)

GŘIVNA, T., POLČÁK, R. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008.

POLČÁK, R. Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press, 2007.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (04.01.2011)

1. Úvod

Obsah a zaměření semináře, pojem a historie internetové kriminality, literatura, právní systém České republiky, právní norma a její struktura.

2. Úvod do trestního práva České republiky

Prameny trestního práva, interpretace trestněprávních norem, analogie, pojem trestného činu.

3. Internet a právo

Dobrovolná normativita, data a jejich právní posouzení, trans-teritorialita internetu a místní působnost trestních zákonů, internet jako veřejný prostor.

4. Internetová kriminalita

Specifika internetové kriminality, dokazování v prostředí internetu, odposlech komunikace na internetu.

5. Vybrané jevy internetové kriminality

Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, počítačové viry, hacking a hacktivismus, trestné činy spojené s šířením informací, pornografie, dětská pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod, spamming, cyberstalking.

6. Mezinárodní právo a internetová kriminalita

Convention on Cybercrime, komunitární právo

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK