PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metody výzkumu knižní kultury - AISPV4002
Anglický název: Methods of culture books
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13523
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (29.12.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami výzkumu knižní kultury. V průběhu kurzu budou představeny disciplíny uplatňující se při výzkumu knižní kultury, zejména z oblasti historických věd. Důraz bude kladen zejména na disciplíny, které mají teoretický a praktický význam pro studium dějin české knižní kultury do roku 1800. Dále se studenti seznámí s paměťovými institucemi a jejich knižními sbírkami a také s konkrétními metodami výzkumu knih a knihoven. Předmět je vhodný i pro studenty studijních programů zajišťovaných Ústavem české literatury a komparatistiky, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem pro dějiny umění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (02.03.2022)

Předmět bude zakončen ústní zkouškou. Tematické okruhy ke zkoušce jsou zveřejněny v Moodlu. Podmínky k připuštění ke zkoušce: Docházka, aktivní účast na hodinách, průběžné plnění úkolů.

Literatura
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (04.03.2022)

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. Praha: Dokořán, 2011.

BURKE, Peter. History and social theory. Second edition. Cambridge: Polity, 2005.

DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích: handbušek kodikologa. Dolní Břežany: Scriptorium, 2018.

HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2. vyd. Jinočany: H&H, 1997 (resp. pozdější vydání).

RAUTENBERG, Ursula. Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung. In Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse. Herausgegeben von Konrad Umlauf, Simone Fühles-Ubach und Michael Seadle. Berlin: DeGruyter, 2013, s. 461-482.

ŠMEJKALOVÁ, Jiřina ed. a POŘÍZKOVÁ, Lenka, ed. Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. Praha a Olomouc: Academia a Univerzita Palackého v Olomouci, 2021.

VOIT, Petr. Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. Bibliotheca Strahoviensis (ISSN 1213-6514), roč. 2011, č. 10, s. 105-202.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (22.02.2022)

Úvod

Disciplíny uplatňující se při výzkumu knižní kultury.

  • kodikologie, knihověda, historická ikonografie
  • historiografie a pomocné vědy historické
  • chronologie, paleografie, ediční technika, diplomatika a sfragistika
  • heraldika, numismatika, metrologie, genealogie, historická geografie

Prameny knižní kultury

  • prameny v paměťových institucích a jejich zpřístupnění
  • prameny specifické pro výzkum knižní kultury a jejich interpretace

Metody výzkumu knih a knihoven

  • analytické zkoumání tisků, výzkum písma, papíru a filigránů, statistické metody
  • výzkum knižních vazeb
  • výzkum proveniencí a marginálií
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK