PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Novověká paleografie - AIS530004
Anglický název: Modern Palaeography
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)
Seminář je zaměřen na základní znalosti a dovednosti v oboru novověká paleografie z hlediska výzkumu dějin knižní kultury. V jednotlivých lekcích budou studenti seznámeni s předmětem a metodami paleografie, dějinami oboru, vývojem rukopisného písma v novověku a výukou psaní, kategorizací rukopisného písma v novověku, vývojem novověkého rukopisného písma v Itálii, Francii, Anglii, Německu a v Čechách, stejně jako s užívanými zkratkami, transkripčními pravidly, tiskovými písmy a písmy nápisovými a zvláštními. Hlavní náplní předmětu je ale čtení ukázek starého písma z kopií dobových dokumentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Studenti by se měli seznámit s vývojem rukopisného písma v raném novověku a moderní době také na základě cvičení čtení ukázek starého rukopisného písma měli být schopni porozumět některým provenienčním znakům starých knih, zejména různým druhům vlastnických přípisů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Viz požadavky ke zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav a NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2., dopl. a rozš. vyd., v nakl. H & H 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 80-85467-47-X. Také další vydání, zde kapitola Paleografie (v různých vydáních na různých stranách).

EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit. Druhé, doplněné vydání, v nakladatelství Karolinum první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 242 stran. ISBN 978-80-246-2507-2.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, KAŠPAR, Jaroslav a EBELOVÁ, Ivana. Paleografická čítanka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 2 sv. ISBN 80-246-0049-8.

KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 213 s. ISBN 80-7066-679-X.

KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie: se zvláštním zřetelem k českým zemím. 1. a 2. svazek. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 218 a 144 s.

PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2008. 278 s. ISBN 978-80-86829-38-8. (Oddíly o vývoji písma v 15. století, s. 130-140.)

SANTIFALLER, Leo. Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851: Beiträge zur Paläographie. Jena: Gustav Fischer, 1930. 144 s., 105 příl. Schriften des Institut für Grenz- und Auslanddeutschtum an der Universität Marburg; Heft 7.

STEFFENS, Franz. Lateinische Paläographie: 125 Tafeln in Lichtdruck mit gegenüberstehen der Transkription nebst Erläuterungen und einer systematischen Darstellung der Entwicklung der lateinischen Schrift. 2. Aufl. Berlin: de Gruyter, 1929. [5]-40 s. (Dostupné též online: http://www.paleography.unifr.ch/schrifttafeln.htm).

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., [160] s. obr. příl. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; 2. ISBN 80-7277-312-7. (Vybraná hesla k tiskovému písmu.)

VOIT, Petr.Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. Bibliotheca Strahoviensis, 2011, roč. 10, s. 105-202.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Předmět je v akademickém roce 2020/2021 vyučován distanční formou. Kurz bude vyučován pomocí programu Zoom ve stejném čase, jako měla podle rozvrhu začínat prezenční výuka, tedy v pátek od 13.20. První hodina se uskuteční 9. října. Výukový blok bez případné diskuse bude trvat přibližně hodinu.


Adresa online výuky:
https://cesnet.zoom.us/j/8964416287

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Při zkoušce bude třeba přečíst a interpretovat ukázku psanou starým písmem z probíraného období (1500-1940) a prokázat základní orientaci ve vývoji novověkého písma na základě přednášek.

Pokud to bude na základě aktuálně platných opatření možné, proběhne zkoušení prezenční formou. Jinak proběhne zkoušení distanční formou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Viz osnova přednášek v Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)


Jako podpora výuky jsou v systému Moodle k dispozici prezentace k jednotlivým přednáškám, které jsou průběžně aktualizovány:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3554

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Nejsou požadovány žádné zvláštní znalosti či dovednosti.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)

Předmět je určen výhradně pro studenty magisterského studia se zájmem o starší knižní kulturu. Je třeba také zvážit to, že čtení starých písem vyžaduje alespoň částečnou znalost příslušného jazyka (pro naše podmínky vedle češtiny také němčiny, případně latiny).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK