PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století - AIS510321
Anglický název: Publishing and Book Distribution in 19th and 20th Century
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (22.10.2018)
Cílem předmětu je uvést studenty a studentky do problematiky dějin a historiografie nakladatelství a knižní distribuce, souvisejícího základního pojmového aparátu, tematických okruhů, a výzkumných metod. Pomocí historických exkurzů do 19. století a se zvláštním důrazem na druhou polovinu 20. století, si budeme klást otázku, jak se relativně tradiční instituce mediální produkce a recepce (knihtisk - nakladatelství - distribuce - prodej - čtení) adaptovala na rozvoj multimediálního kontextu závěru dvacátého století? Cílem je zároveň prezentovat obraz širšího společensko-kulturního a politického zázemí daného „knižního komunikačního okruhu“ (Darnton), včetně role knihy a čtení v období formování a rozvoje čtoucí veřejnosti a veřejné sféry (Habermas, Chartier), evropských národních hnutí a nacionalismů (Hroch) a následných světových válečných konfliktů, včetně války studené (Janáček, Knapík, Šmejkalová). Předmět by tak měl posloužit jako obecné východisko pro následující, specializované disciplíny studijního programu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (22.10.2018)

* Doporučená literatura:

Hroch, Miroslav. V národním zájmu: požadavky a cíle eropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Lidové noviny, 1999

Chartier, Roger (1995) Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Janáček, Pavel (2004) Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Brno: Host

Knapík, Jiří (2004) Únor a kultura. Sovětizace české kultury. Praha: Libri.

Šmejkalová, Jiřina (2011) Cold War Books in the “Other” Europe and What Came After. Leiden and Boston: Brill.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odobrný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 209 s. ISBN 978-80-86429-403.

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/odborna-esej* Literatura k dalšímu studiu (dějiny nakladatelství a nakladatelů)

Halada, J. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007

Aleš Zach: https://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/

Zach, A. Kniha a český exil 1949-1990. Praha: Torst, 1995. 208 s.

Zach, A. Stopami pražských nakladatelských domů. Praha: Thyrsus, 1996

Firt, J. Knihy a osudy. Brno, 1991.

Laichter, J. Život a dílo : vzpomínky a úvahy. Praha, 1953.

Pilz, J. Národní 9. Praha, 1961.

Poláček, V. Nakladatel píše synovi. Praha, 1941.

Šalda, J. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Praha, 2001.

Štorch-Marien, O. Vzpomínky I-III, Praha 1966, 1969, 1972.

Švehla, J. Jan Otto. Kus historie české knihy. Jinočany, 2002.

Vilímek, J. R. Osobnost a závod. Praha, 1937.

http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna72/marek.htm

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (22.10.2018)

Požadavky & hodnocení:

- účast v prezenční části studia & prezentace zvoleného tématu projektu

- Závěrečný projekt (cca 15 stran)
Odborná esej na téma
Život pro knihu: společensko-politický kontext a dílo vybrané osobnosti českého nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století.

Zpracování variant tématu dle vlastního výběru je vítáno, je však třeba je předem konzultovat. Uvedete zvolenou osobnost do dobového i odborného kontextu (tj. srovnatelných odborných textů k dané tématice), kriticky zhodnotíte jeho/její základní přínos pro vývoj knižní kultury dané doby, a nabídnete možné další cesty přístupu k danému tématu. Všechny teze je třeba podepřít argumenty. V textu je nutné pracovat s bibliografickými odkazy a závěrečným seznamem literatury a všech dalších pramenů, včetně internetových odkazů. Citace a odkazy v textu budou uváděny dle standardů pro vědecké (i diplomové) práce.


Vybrané osobnosti dějin českého nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století

Otakar Štorch-Marien
Sladko je žít: Paměti nakladatele Aventina I., Praha: Československý spisovatel, 1966

Jan Leichter
http://adplus.cz/104748-jan-leichter-zivot-dilo-vzpominky-uvahy

Jan Otto
https://is.muni.cz/th/qeosg/?so=nx

Josef Richard Vilímek
http://www.zdenekburian.websnadno.cz/JRVilimek.html
http://www.kklostermann.eu/JRVilimek.htm

František Topič
https://www.topicuvsalon.cz/?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2

Ladislav Kuncíř
Život pro knihu Londýn 1985, 22. svazek edice Rozmluvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kunc%C3%AD%C5%99

Tomáš Kosta
https://www.novinky.cz/domaci/405677-zemrel-tomas-kosta-poradce-tri-premieru.html

Jan Pilař
Sluneční hodiny (vzpomínky, 1989);
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1098

Jan Řezáč
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1362

Bohumil Říha
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=636

Ludvík Vaculík, Edice Petlice
http://www.libpro.cz/cs/knihovna/fondy

Zdena Salivarová
Zdeňka Krištofová, Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Praha: Komenium, 1990.

Jiří Gruntorád
https://wave.rozhlas.cz/liberatura-o-libri-prohibiti-5244141

Bohumil Fišer
https://www.novinky.cz/kultura/121588-zemrel-znamy-prazsky-knihkupec-bohumil-fiser.html
https://vltava.rozhlas.cz/placky-nad-fiserem-5012625

Viktor Stoilov
https://knihy.abz.cz/prodej/torst-dvacet-let-nakladatelstvi

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (22.10.2018)

1/ 23. 10. 

Úvod do tématu:

Struktura výuky

Požadavky k absolvování: prezentace & výsledný projekt, doporučená literatura ke studiu; výběr projektů a témat k prezentacím.

Kontext: dlouhé 19. století

 

Host – Dr. Roar Lishaugen, University of Oslo:

Centrálně řízená knižní kultura a její  recepce

 

Příprava na 13.11.

Darnton, Robert. 2007. "What is the history of books?" Revisited.

Modern Intellectual History 4(3): 495-508.

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3403039/darnton_revisited.pdf?sequence=2

 

Stručné přehledové prezentace na jedno z následujících témat (5 min):

Nakladatelské podnikání na přelomu 18. a 19. stol.

Velké nakladatelské domy 2. poloviny 19. stol.

Vznik a působení Spolku českých knihkupců a nakladatelů

Klub moderních nakladatelů Kmen

Nakladatelská krize v první polovině 30. let a její překonání

Situace českých nakladatelství za protektorátu a v letech 1945-49

2/ 13. 11. 

Co jsou dějiny nakladatelství a distribuce?

Kniha a její recepce jako předmět interdisciplinárního zkoumání [SHARP]

Hlavní témata, otázky a představitelé oboru ‚book  studies‘

„knižní komunikační okruh“ (Darnton)

Frankofonní a anglosaská výzkumně analytická tradice

Centrálně řízená knižní kultura a její transformace koncem 20. století

Příprava na 11.12.

Prezentace projektů (10 min); 

3/ 11. 12. 

Prezentace projektů (10 min);

Formativní hodnocení - zpětná vazba a závěrečné poznámky k předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK