PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Tištěná kniha 19.stol. - AIS510318
Anglický název: Printed Book in 19th Century
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISRIMAN (12.01.2018)
Předmět bude vyučován ve školním roce 2019/2020.

Cílem předmětu je podat základní informace o tištěné knize 19. století. Budou sledovány proměny podoby knihy na území Čech a Moravy v souvislosti s novými grafickými technikami a tiskařskými technologiemi v kontextu vývoje evropské knihy až po vznik moderní české knihy.
Předmět je vhodný i pro studenty Ústavu bohemistiky, Ústavu jazyka a Ústavu dějin umění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (26.09.2017)

Odevzdání eseje v rozsahu 8-10 normostran

- téma eseje může navrhnout student a konzultovat s vyučujícím, případně vybere z témat navržených vyučujícím

- téma bude upřesněno nejpozději v termínu přednáškového bloku 14. listopadu 2017

- individuální konzultace k práci 12. prosince 2017

- termín odevzdání práce vyučujícímu do 20. prosince 2017

- zapracování připomínek a zaslání definitivní podoby práce do 31. ledna 2018

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (26.09.2017)

Literatura ke studiu knihy v 19. století

Doporučená literatura:

Barták, Jan. Typografové 1468-1939.  Praha : Naše vojsko, 1996.

Bohatcová, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. Praha : Panorama, 1990.

Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997.

Cejpek, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha : Karolinum, 1996.

Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2002.

Dvě století litografie = Bicentenary of litography. Praha : Národní technické muzeum, 1997.

Frídlová, Olga. Litografie k potěše a užitku. Praha : Národní technické muzeum, 1996.

Hamanová, Pavlína. Z dějin knižní vazby : od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha : Orbis, 1959.

Horák, František. Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha : František Novák, 1948.

Katalog expozice Tiskařství. Praha : Národní technické muzeum, 2015.

Kneidl, Pravoslav. Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha : Odeon, [1983].

Kneidl, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha : Svoboda, 1989.

Knihtisk v Brně a na Moravě. Brno : Státní vědecká knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 1987.

Kramerius, Václav Rodomil. Knížky lidového čtení. Praha : Odeon, 1988.

Krejča, Aleš. Grafické techniky. Praha : Aventinum, 1994.

Litografie, aneb, Kamenopis : počátky české litografie 1819-1850. Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum : Národní galerie, 1996.

Matějček, Antonín. Ilustrace. Praha: Jan Štenc, 1931.

Nosovský, Karel. Knihopisná nauka a nauka o formách. Praha, 1930.

Nosovský, Karel. Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. Praha: vl. nákl., 1927.

Nuska, Bohumil, ed. Historická knižní vazba: sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb. Liberec : Severočeské krajské nakladatelství, 1963.

Pacovský, Emil. České umění rytecké. V Praze : Nákladem Masarykova lidovýchovného ústavu Svazu osvětového, 1925.

Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného oddělením pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR v Praze 13.–14. října 2004. ÚČL AV ČR, Praha 2005. http://www.ucl.cas.cz/edicee/data//sborniky/2005/PRPT/PRPT.pdf

Royt, Jan. Drobná devoční grafika. Rakovník : Rabasova galerie, [1995].

Royt, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006.

Scheybal, Josef V. Senzace pěti století v kramářské písni : příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu.  Hradec Králové : Kruh, 1990.

Tiskárny a tisky 19. století : sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Jindřichův Hradec : Okresní muzeum v Jindřichově Hradci, 1998.

Tobolka, Zdeněk Václav. Kniha : její vznik, vývoj a rozbor. Praha : Orbis, 1949.

Václavek, Bedřich, Písemnictví a lidová tradice. Praha: Svoboda, 1947.

Večerková, Eva. Poslouchejte, mládenci a panny ..., aneb, O české písni kramářské. Brno : Moravské zemské muzeum, 1995.

Vobr, Jaroslav. Soupis knížek lidového čtení z fondů Universitní knihovny v Brně. Brno : Universitní knihovna, 1973.

Voit, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006.

Volavková, Hana. Mikoláš Aleš a česká kniha. Praha: F. J. Müller 1933.

Volavková, Hana. Josef Mánes. Praha : Odeon, 1981.

Volf, Josef. Dějiny českého knihtisku do roku 1848. V Praze : Artur Novák, 1926.

Vondráček, Radim. Knižní vazba 15.-20. století. Praha : Mezinárodní asociace bibliofilů, 1995.

          

Cizojazyčná literatura:

Adams, Thomas, R. A New Model for the Study of the Book. In A Potential of Life: Books in Society, ed. By Nicolas Baker, 5-43. London: British Library, 1993.

Bohnsack, Petra - Foltin, Hans Friedrich. Lesekultur. Populäre Lesestoffe von Gutenberg bis zum Internet. Marburg 1999.

Funke, Fritz. Buchkunde. Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. München 1998.

Henne am Rhyn, Orro, Kulturgeschichte des Deutschen Volkes. Berlin. Historischer Verlag  Baumgärtel, 1884.

Jordan, John O. Literature in the Marketplace: Nineteenth-Century British Publishing and Reading Practices. Cambridge: CUP, 1995.

Köllner, Alena, Buchwesen in Prag von Vaclav M.Kramerius bis Jan Otto. Wien 2000.

Köster, Kurt. Bibliothek-Buch-Geschichte. Frankfurt a. M :  Klostermann,   1977.

Levarie, Norma. The Art and history of Books. London: The British Library, 1995.

Media and Print Culture Consumption in Nineteenth-Century Britain : The Victorian Reading Experience. London : Palgrave Macmillan 2016.

Pessler, Wilhelm. Handbuch der deutschen Volkskunde I., II. Postdam: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 1934.

Ray, Gordon. The Illustrator and the Book in England from 1790 to 1914. Oxford: UP, 1976.

Schenda, Rudolf. Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestofe 1770 - 1910. Frankfurt/M. 1970.

 

Elektronické zdroje:

Bibliografie 19. století. Naskenovaný souborný katalog národní retrospektivní bibliografie 19. století. https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001&catalogId=050bibl19 &caseId=null&drawerId=null&recordId=null&bookmarkId=null&filterId=null&page=null&batchId=null&phase=null&batchUser=null

Provenio. Databáze vlastníků historických a moderních knižních sbírek a provenienčních záznamů v knihách. http://provenio.net/

Špalíček. Digitální knihovna kramářských tisků. http://www.spalicek.net/

Manuscriptorium. Digitální knihovna dokumentů v oblasti historických knižních fondů. http://www.manuscriptorium.com/

Kramerius 3. Digitální knihovna.Plné texty bohemikálních periodik a monografií 19. století a částečně 20. století. http://kramerius-info.nkp.cz/

Kramerius 4. Digitální knihovna. Plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století. http://kramerius4.nkp.cz/search/

Aleš Zach: http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/o-slovniku/

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (26.09.2017)

Základní tematické okruhy:

 

I. dějinný kontext  pro vývoj tištěné knihy v 19. století, vývoj evropské knihy v 19.století

 

II. specifikum české knihy v 19.století

 

III. grafické techniky a technologie knižní výroby  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK