PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Novověká paleografie - AIS510314
Anglický název: Modern Paleography
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (11)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (26.02.2018)
Seminář je zaměřen na základní znalosti a dovednosti v oboru novověká paleografie z hlediska výzkumu dějin knižní kultury. V jednotlivých lekcích budou seznámeni s předmětem a metodami paleografie, dějinami oboru, rukopisné písmo v novověku a výukou psaní, kategorizací rukopisného písma v novověku, vývojem novověkého rukopisného písma v Itálii, Francii, Anglii, Německu a v Čechách, stejně jako s užívanými zkratkami, transkripčními pravidly, tiskovými písmy a písma nápisovými a zvláštními. Studenti by také na základě cvičení čtení ukázek starého rukopisného písma měli být schopni porozumět některým provenienčním znakům starých knih, zejména různým druhům vlastnických přípisů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (26.02.2018)

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav a NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2., dopl. a rozš. vyd., v nakl. H & H 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 80-85467-47-X. Také další vydání, zde kapitola Paleografie (v různých vydáních na různých stranách). 

 EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit. Druhé, doplněné vydání, v nakladatelství Karolinum první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 242 stran. ISBN 978-80-246-2507-2. 

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, KAŠPAR, Jaroslav a EBELOVÁ, Ivana. Paleografická čítanka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 2 sv. ISBN 80-246-0049-8.  

KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 213 s. ISBN 80-7066-679-X. 

KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie: se zvláštním zřetelem k českým zemím. 1. a 2. svazek. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 218 a 144 s. 

PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2008. 278 s. ISBN 978-80-86829-38-8. (Oddíly o vývoji písma v 15. století, s. 130-140.) 

SANTIFALLER, Leo. Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851: Beiträge zur Paläographie. Jena: Gustav Fischer, 1930. 144 s., 105 přílSchriften des Institut für Grenzund Auslanddeutschtum an der Universität Marburg; Heft 7. 

STEFFENS, Franz. Lateinische Paläographie: 125 Tafeln in Lichtdruck mit gegenüberstehen der Transkription nebst Erläuterungen und einer systematischen Darstellung der Entwicklung der lateinischen Schrift. 2. AuflBerlin: de Gruyter, 1929. [5]-40 s. (Dostupné též online: http://www.paleography.unifr.ch/schrifttafeln.htm). 

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., [160] s. obr. přílBibliotheca StrahoviensisSeries monographica; 2. ISBN 80-7277-312-7. (Vybraná hesla k tiskovému písmu.) 

VOIT, Petr. Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. Bibliotheca Strahoviensis, 2011, roč. 10, s. 105-202. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (28.02.2012)

* Osnova předmětu:

1.      Opakování: pomocné vědy historické, předmět a metody paleografie, základní literatura.

2.      Opakování: středověká (latinská) paleografie.

3.      Dějiny oboru novověká (latinská) paleografie.

4.      Psací látka.

5.      Rukopisné písmo v novověku a výuka psaní.

6.      Kategorizace rukopisného písma v novověku.

7.      Vývoj novověkého rukopisného písma v Itálii, Francii, Anglii a v Německu.

8.      Vývoj novověkého rukopisného písma v Čechách.

9.      Zkratky, číslice, transkripční pravidla.

10.  Tisková písma I.

11.  Tisková písma II.

12.  Písma nápisová a zvláštní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK