PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy pomocných věd historických - AIS510313
Anglický název: Introduction to Auxiliary Historical Sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISRIMAN (12.01.2018)
Předmět bude vyučován ve školním roce 2019/2020.

Cílem předmětu je seznámit studenty se souborem pomocných věd historických, základy archivnictví a nauky o pramenech. Důraz bude kladen zejména na disciplíny, které mají teoretický a praktický význam pro studium dějin české knižní kultury do roku 1800.
Předmět je vhodný i pro studenty studijních programů zajišťovaných Ústavem české literatury a komparatistiky, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem pro dějiny umění.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (27.06.2015)

Základní literatura:

1. HLAVÁČEK, Ivan - KAŠPAR, Jaroslav - NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2. vyd. Jinočany: H&H, 1997 (resp. pozdější vydání).
2. ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1999.

Literatura k dalšímu studiu:

1. SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1985.
2. BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001.
3. KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
4. SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. 2. vyd., Praha: Historický ústav AV ČR, 2002.
5. SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923
6. ZENGER, Zdeněk M., Česká heraldika. Praha: Vyšehrad, 1978.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (27.06.2015)

Osnova:


- Pomocné vědy historické (základní literatura, historický vývoj, vztah k výzkumu dějin knižní kultury).
- Kodikologie.
- Paleografie a epigrafika.
- Historická chronologie.
- Diplomatika.
- Historická geografie.
- Historická metrologie.
- Numismatika.
- Genealogie, heraldika, sfragistika.
- Organizace archivů v České republice, možnosti jejich využití.
- Základy nauky o pramenech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK