PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bibliografické prameny ke studiu starých tisků - AIS510312
Anglický název: Bibliographic Sources to Analysis of Ancient Books
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Vyučující: PhDr. Veronika Sladká
Mgr. Jana Tvrzníková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět vyučován ve školním roce 2018/2019.
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem knihovědných bibliografií, ukázat souvislost bibliografií a soupisů
knih s
vývojem knihoven a knihovnictví. Vyzdviženy budou i významné osobnosti oboru. Student získá přehled o
základních
tištěných bibliografiích a příručkách z oblasti knihovědy a kulturních dějin, ale také o nejdůležitější literatuře,
časopisech a
internetových zdrojích z této oblasti. Dále pak přehled o historických fondech knihoven v České republice, a o
významných
historických fondech zahraničních knihoven. Pozornost bude také věnována vzájemným mezioborovým přínosům
pro obory
- historie, pomocné vědy historické, literární historie, dějiny umění, etnologie a pod.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (07.06.2010)

Doporučená literatura:

1. HLAVÁČEK, Ivan. Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích : příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha : SPN, 1966, 159 s.

2. HORÁK, František, WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška, URBÁNKOVÁ, Emma. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 158 s.

3. KÁBRT, Jiří. Počátky české bibliografie : od nejstarších zpráv o knihách až do r. 1620. Praha : SPN, 1961. 209, [2] s.

4. KÁBRT, Jiří. Česká bibliografie v době temna od r. 1620 až do sedmdesátých let osmnáctého století. Praha : SPN, 1964. 190, [1] s.

5. KÁBRT, Jiří. Základy české obrozenské bibliografie : od sedmdesátých let 18. století do dvacátých let 19. století. Praha : SPN, 1967. 155, [3] s.

Literatura k dalšímu studiu:

1. BOHATCOVÁ, Mirjam, et al. Česká kniha v proměnách staletí. Praha : Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.

2. VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. 1350 s. ISBN 80-7277-312-7.

3. Literatura a zdroje k dalšímu studiu jsou dostupné na World Wide Web: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=orst_odkazy.htm

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)

Terminologie, metodologie, druhy bibliografií, pojetí bibliografie u nás a ve světě

Soupisy, katalogy a inventáře knihoven do r. 1620

 • nejstarší zprávy o knihách
 • počátky bibliografie
 • počátky personální bibliografie
 • inventáře knihoven, inventáře pozůstalostí, kšafty atd.
 • bibliografické seznamy cenzurou zakázaných a povolených knih, indexy

Soupisy, katalogy a inventáře knihoven od r. 1620

 • seznamy nevhodné a nežádoucí literatury po r. 1620
 • bibliografie pobělohorských exulantů
 • bibliografie vdíle vlastenecky cítících historiografů
 • tiskařské, nakladatelské a knihkupecké seznamy
 • knihovní katalogy a inventáře
 • konfiskační seznamy
 • učená korespondence, edice starších pramenů
 • speciální bibliografie, bibliografie českých map a novin
 • aukční a prodejní katalogy
 • Bohuslav Balbín, Tomáš Pešina zČechorodu, František Beckovský, Antonín Koniáš, Mikuláš Adaukt Voigt, František Martin Pelcl, Karel Rafael Ungar, Faustin Procházka, Jan Petr Cerroni, Josef Dobrovský, Jan Jeník zBratřic, Josef Jungmann, Václav Hanka, Karel Slavomil Amerling, Josef Václav Justin Michl, František Doucha, Ignác Jan Hanuš, František Augustin Urbánek, Ladislav Jan Živný, Zdeněk Václav Tobolka

Dějiny počátků světových bibliografií

 • Francie (např. Konrad Gesner, Gabriel Naudé, Louis-Jacob de Saint Charles, Philip Labbé, Adrien Baillet, Étienne Peignot, Charles Brunet, Jean-François Née de la Rochelle, Guillaume-François de Bure), Anglie (např. John Bale), Itálie (např. Francesco Doni), Německo (např. Gottfried Wilhelm Zeitnitz, Cornelius Beugham), Slovensko (např. Ludovít Rizner, Ján Mišianik, Ján Čaplovič), Mezinárodní bibliografický ústav a jeho nástupci

Prameny ke studiu rukopisných sbírek

Prameny ke studiu sbírek starých tisků

 • soupisy prvotisků
 • Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, díl 1 a 2, Dodatky ke Knihopisu
 • Rukověť humanistického básnictví vČechách a na Moravě
 • cizojazyčná bohemika - lístková kartotéka AV ČR, v. v. i.
 • specializované bibliografie - Bibliografie české historie (Čeněk Zíbrt), periodické a neperiodické noviny a časopisy (Miroslav Laisko, František Roubík), knížky lidového čtení (Jaroslav Vobr), soupisy děl tiskáren
 • soupisy fondů
 • nejdůležitější světové bibliografie (British Museum Catalogue of Printed Books, Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Bibliografia Polska, Régi Magyar Könyvtár, Magyrország Bibliographiája 1712-1860, Index Aureliensis, Short-title catalogue of books printed in ... (England, Scotland, Ireland, Italy, German-speaking countries, Netherlands and Belgium, France),VD 16, VD 17)

Příručky

 • příručky k určování anonymů a pseudonymů, monogramů
 • příručky k určování tiskařských dat (Karel Chyba, Josef Benzing atd.)
 • příručky k určování a luštění signetů
 • příručky k určování a ověřování topografických údajů
 • příručky k určování a ověřování chronologických údajů

Internetové zdroje

Bibliografické a slovníkové pomůcky k dějinám literatury v českých zemích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK