PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Projektování podnikových informačních systémů - AIS510302
Anglický název: Project Management - Entreprise Resource Planning Systems
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2018/2019.
Předmět je vhodný i pro studenty knihovnického zaměření, jako povinně volitený předmět.
Cíl předmětu
Poslední úprava: LIPKH2AF (13.01.2012)

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti studentů v oblasti metodik projektového managementu, s jejichž základy se seznámili již v rámci bakalářského studia. Důraz bude kladen zejména na metodiku  PMBoK a její využití na praktických příkladech z praxe. Pozornost bude věnována také specifikům implementace podnikových informačních systémů, které byly probírány v rámci předcházejícího předmětu Podnikové informační systémy, a využití agilních metod při vývoji software.

Deskriptory -
Poslední úprava: LIPKH2AF (13.01.2012)

Projektový management

PMBoK

PMI

Agilní metody

SCRUM

Zákon o veřejných zakázkách

Literatura
Poslední úprava: LIPKH2AF (13.01.2012)

Literatura:

1           PMBoK Guide. Newton Square : PMI, 2008. 459 s. 4 Ed. ISBN 978-1-933890-51-7.

2           KERZNER, H. Project Management, A Systéme Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New York : Wiley, 1998. 6 Ed.

3           SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2006.353 s.

4           Zákon č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5           SCHWABER, K. -  SUFFERLAND, J. SCRUM. [online] Scrum.org [cit 2012-13-01]. Dostupný z World Wide Web: <http://www.scrummetodika.cz/pdf/scrum-guide.pdf>.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LIPKH2AF (13.05.2014)

Atestace:

Podmínkou udělení atestace je:

-         aktivní účast na přednáškách a cvičeních - student je omluven z max. 2 přednášek. V případě doložené nemoci u 3. absence (potvrzení lékaře) - nutná individuální konzultace u vyučujícího.  Aktivita v hodinách bude na konci semestru souhrnně ohodnocena (+3 body, 0 bodů, -3 body) 

-         student je povinen včas a řádně vypracovat zadané práce, za neodevzdání nebo pozdní odevzdání úkolu bude studentovi udělen bodový odečet, který se bude započítávat do výsledné známky závěrečného písemného testu. Bodové hodnocení jednotlivých úkolů bude studentům sděleno při zadání, ve výuce.

-        úspěšné složení písemného testu - min. 60% bodového ohodnocení po započtení všech +/- bodů získaných v průběhu semestru

 

Sylabus
Poslední úprava: LIPKH2AF (13.01.2012)

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti studentů v oblasti metodik projektového managementu, s jejichž základy se seznámili již v rámci bakalářského studia. Důraz bude kladen zejména na metodiku  PMBoK a její využití na praktických příkladech z praxe. Pozornost bude věnována také specifikům implementace podnikových informačních systémů, které byly probírány v rámci předcházejícího předmětu Podnikové informační systémy, a využití agilních metod při vývoji software.

Tematické okruhy:

Metodiky projektového managementu

Životní cyklus projektu a jeho jednotlivé fáze

Řízení projektových rizik

Řízení smluvních vztahů na projektu

Zákon č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách

Specifika implementace systémů ERP

Agilní metody a řízení projektů (SCRUM)

Nácvik - praktické příklady z praxe

Vstupní požadavky
Poslední úprava: LIPKH2AF (13.01.2012)

Absolutorium předmětu Podnikové informační systémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK