PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Digitální knihovny ve vědě a technice - AIS510298
Anglický název: Digital Libraries in Science and Technology
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)

Předmět bude vyučován ve školním roce 2018/2019.

-- Je věnován obecným i praktickým otázkám budování, <br>
provozu a zejména využívání systémů digitálních knihoven / digitálních archivů s důrazem na oblast vědy a <br>
výzkumu. <br>
Obecná část je věnována vymezení základních termínů, funkcí, významu a architektury těchto systémů. Specifické <br>
místo <br>
je věnováno základním otázkám vyhledávání informací v systémech úplných textů. Praktická část předmětu <br>
zahrnuje <br>
přehled vybraných systémů digitálních knihoven nebo archivů, obsah jejich digitálních fondů a poskytovaných <br>
služeb v <br>
globálním rámci v různých sektorech společenské činnosti. Cvičební lekce budou v převážné míře zahrnovat <br>
procesy <br>
vyhledávání informací z vybraných systémů, postupy při analýze těchto systémů a jejich hodnocení. Zvláštní <br>
pozornost je <br>
zaměřena na integraci systémů digitálních knihoven a archivů a jejich služeb, a to i v rámci systémů hybridní <br>
povahy.<br>
Literatura
Poslední úprava: BRATE1AF (11.12.2016)

LITERATURA ZÁKLADNÍ: 

 1. ARMS, W. Y. An architecture for Information in Digital Libraries. D-Lib Magazine [online]. February 1997 [cit. 2014-09-24]. ISSN 1082-9873. Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/february97/cnri/02arms1.html.
 2. ARMS, W. Y. Automated Digital Libraries: How Effectively Can Computers Be Used for the Skilled Tasks of Professional Librarianship? D-Lib Magazine [online]. July 2000, vol. 6, no. 7/8 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z (DOI): http://dx.doi.org/10.1045/july2000-arms.
 3. ARMS, W. Y. Key Concepts in the Architecture of Digital Library. D-Lib Magazine [online]. July 1995 [cit. 2014-09-24]. ISSN 1082-9873. Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/July95/07arms.html.
 4. BARTOŠEK, M. Digitální knihovny - Teorie a praxe. Národní knihovna, 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-245. ISSN 0862-7487. Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0404/0404233.html.
 5. BOHÁČEK, Martin. Možnosti zpřístupňování vysokoškolských prací z hlediska autorského práva. In: Celostátní porada vysokoškolských knihoven ČR, Hradec Králové, 19.-20. listopadu 2003 [online]. Hradec Králové, 2003-11-20 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://lib.uhk.cz/cpvsk2003/index.php?id=bohacek.
 6. BORGMAN, Ch. L. From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world . 1st paperback ed. Cambridge (Mass): MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0 (brož). -- Exempláře knihy dostupné v: Knihovna TGM = IN3139, IN3139a; STK = A 40181; NK ČR - KKL = lea 33.392. -- Číst minim. kap. 7 (Whither, or Wither, Libraries).
 7. BORGMAN, Ch. L. The invisible library  paradox of the global information infrastructure - challenges faced by libraries and proposed research designs. Library trends. May 2003, vol. 51, issue 4, s. 652-674. ISSN 0024-2594. Dostupný také z repozitáře IDEALS: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/8487.
 8. BRATKOVÁ, E. Citace odborné literatury jako nástroj rozvoje služeb a integrace digitálních knihoven. In: AKP 2001: Automatizace knihovnických proces? - 8: sborník z 8. ročníku semináře pořádaného ve dnech 24.-25. dubna 2001 v Liberci. Praha: ČVUT, Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 109-120. ISBN 80-01-02-366-4. Postprint dostupný také z E-LIS: http://eprints.rclis.org/16247/.
 9. BRATKOVÁ, E. Digitální knihovny: [WWW prezentace] [online]. Praha: ÚISK FF UK, 2002- [cit. 2016-01-04]. Zahrnuje dílčí prezentační části. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dk/dk.htm.
 10. BRATKOVÁ, E. K otázkám pojmu, třídění a typologie internetových a webovských informačních zdrojů. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 5, s. 262-275. ISSN 0862-7487. --  Aktualiz. a doplň. postprint z dubna 2005 k dispozici z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/6180/.
 11. BRATKOVÁ, E. Metadata a jejich hlavní schémata [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, červenec 2012 [cit. 2014-09-24]. 60 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Metadata-a-jejich-hlavní-schémata_Bratková.pdf.
 12. BRATKOVÁ, E. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2014-09-24]. [21 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf.
 13. BRATKOVÁ, E. Otevřený přístup a digitální knihovny v oblasti vědy a výzkumu: (vybrané systémy) [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2008 [cit. 2014-09-24]. 126 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Otevřený-přístup-a-digitální-knihovny-v-oblasti-vědy-a-výzkumu-vybrané-systémy_Bratková.pdf.
 14. BRATKOVÁ, E. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2014-09-24]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Síť-trvalých-identifikátorů-informačních-entit_Bratková.pdf.
 15. BRATKOVÁ, E. Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost. In: INFORUM 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 24.-26. května 2011 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2011 [cit. 2014-09-24]. [19 s.]. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/bratkova-eva.pdf.
 16. BRATKOVÁ, E. Systémy pro rozšiřování a zpřístupňování elektronických disertačních prací: analýza současného stavu v zahraniční [online]. Praha, 2003-10-31, poslední aktualizace 2004-02-22 [cit. 2016-01-04]. 59 s. Zpráva. Dostupná z: http://www.evskp.cz/Dokumentyver/systemy-analyza.pdf. – Orientační četba historických faktů.
 17. BRATKOVÁ, Eva. Trvalá identifikace fyzických osob a korporací v prostředí digitálních archivů: aktuální směry řešení v zahraničních systémech. In: Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby... (3. ročník semináře konaného 7. 10. 2008 na VUT v Brně) [online]. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, 2008 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.evskp.cz/Seminar3/IdePeCo.pdf.
 18. CARPENTER, Leona, coord. OAI for Beginners - The Open Archives Forum online tutorial [online]. S.l: Open Archives Forum, © 2003, last modif 2003-10-14 [cit. 2014-09-24]. -- Číst kap. 1-3 a 6. Dostupný z: http://www.oaforum.org/tutorial/.
 19. CUBR, Ladislav. Strategie ochrany digitálních dokumentů. Praha, 2009. 141 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupný z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/76146/
 20. ČESKO. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [č. 121/2000 Sb.]. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 36, s. 1658-1685. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424. Novela z roku 2006 (zákon č. 216) dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4918.
 21. HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries; Amsterdam: European Commission on Preservation and Access, 2006. 57 s. ISBN 90-6984-508-3. Dostupný také z (URN): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-isbn-90-6984-508-3-8
 22. KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2014-09-24]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf
 23. KŘESŤANOVÁ, H a I. HOLCOVÁ, I. Autorské právo a školní práce. FORUM: Časopis Univerzity Karlovy  v Praze. 2006, sešit 6, s. 20-30. ISSN 1211-1724. Dostupný také z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-3606-version1-UKF_06_vn_tisk.pdf.
 24. KVAŠOVÁ, Jana. Digitální knihovny komerčních nakladatelů. Praha, 2011. 93 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupný také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/97136/. – (Číst kap. 2-3, s. 15-67-74).
 25. LOCHMAN, Martin. BASE: Bielefeldský akademický vyhledávač. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [online]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/base-bielefeldsky-akademicky-vyhledavac.
 26. LOCHMAN, Martin. Portál elektronických disertací DART-Europe. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [online]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/portal-elektronickych-disertaci-dart-europe.
 27. LOCHMAN, Martin. Portál OpenAIRE. Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 3 [online]. Dostupný z: http://ikaros.cz/portal-openaire.
 28. LOCHMAN, Martin. Systém CORE. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 7 [online]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/system-core.
 29. MACH, Jan. Repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2014 [cit. 2016-01-04]. Záznam webináře. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: https://connect.cesnet.cz/p8dnk15599o/.
 30. MYŠKA, Matěj aj. Veřejné licence v České republice. Verze 2.0 Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. ISBN 978-80-210-7192-6 (Print). ISBN 978-80-210-7193-3 (Online). Online verze dostupná také z: http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf. – Číst kap. I.-II. (s. 13-56).
 31. POKORNÝ, J., V. SNÁŠEL a M. KOPECKÝ. Dokumentografické informační systémy. 2. vyd.Praha: Karolinum, 2005. 184 s. ISBN 978-80-246-1148-8. -- (Číst minim. ss. 9-29, 65-72, 83-102). 
 32. SUBER, P. Open Access Overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [online]. First put online, June 21, 2004, Last revised December 5, 2015 [cit. 2015-09-24]. Dostupný také z: http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm


LITERATURA DOPLŇKOVÁ:

 1. ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. x, 287 s. ISBN 0-262-01180-8. Permalink (LC): http://lccn.loc.gov/99014773. -- Online vydání je od roku 2005 dostupné také na: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/index.html.
 2. BORGMAN, Ch. L. Scholarship in the digital age : information, infrastructure, and the Internet. Cambridge (Mass): MIT Press, cop. 2007. xxiv, 336 s. 978-0-262-02619-2 (váz.). ISBN 0-262-02619-8 (váz.).  -- Vybrané stránky dostupné z: http://books.google.cz/books?isbn=0262250667.
 3. CONSULTATIVE COMMITTEE FOR SPACE DATA SYSTEMS. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [online]. Washington (D.C.): CCSDS, January 2002 [cit. 2014-09-24]. [1, xiii, 139 s.]. Recommendation for Space Data System Standards, CCSDS 650.0-B-1. Blue Book, Issue 1. Dostupný stále z: http://ddp.nist.gov/refs/oais.pdf. -- Schváleno také jako ISO 14721:2003. 1st ed. Geneve: ISO, 2003. 141 s. -- Nová verze v edici MAGENTA Book, (June 2012) Referenčního modelu dostupné z: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf.
 4. HARDY, R., Ch. OPPENHEIM, T. BRODY aj. Open Access Citation Information [online]. September 2005 [cit. 2014-09-24]. Final Report - Extended Version. JISC Scholarly Communication Group. Dostupný z ePrint Soton: http://eprints.soton.ac.uk/261536/.
 5. KAHN, R. E. a R. WILENSKY. A Framework for Distributed Digital Object Services. International Journal on Digital Libraries. 2006, vol. 6, no. 2, s. 115-123. Poprvé publikováno 1995-05-13. Dostupný také komerčně ze systému SpringerLink (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00799-005-0128-x.
 6. KREJČÍŘ, V.  Univerzální digitální repozitář. Brno, 2005. 116 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Dostupný také z archivu E-LIS (HDL): http://hdl.handle.net/10760/6907.
 7. LAGOZE, C. aj., ed. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0. of 2002-06-14, Document Version 2008-12-07T20:42:00Z. 2008 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
 8. WEENINK, Kasja, Leo WAAIJERS  a Karen van GODTSENHOVEN, ed. DRIVER's Guide to European Repositories. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 215 s. Surf / EU-Driver. ISBN 978-90-5356-411-0. Dostupný volně také z: http://dare.uva.nl/document/93898


WEBOVÉ PREZENTACE A JINÉ INFORMAČNÍ ZDROJE:

 1. Digitální / Virtuální knihovny disertačních aj. vysokoškolských prací (mezinárodní a národní úrovně)[online]. Praha: ÚISK FF UK, 2002- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dvk3.htm.
 2. Digitální / Virtuální knihovny oboru INSK ve světě [online]. Praha: ÚISK FF UK, 1998- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkdk.htm.
 3. Digitální / Virtuální knihovny z oboru Počítačová věda (Computer Science) [online]. Praha: ÚISK FF UK, 1999- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dvk1.htm.
 4. DRIVER - Digital Repository Infrastructure Vision for European Research [online]. © 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.driver-repository.eu/. Podpora DRIVER dostupná z: http://www.driver-support.eu/.
 5. Elektronické knihovny (gateway) v systému INTUTE (dříve) ROADS [online]. Praha: ÚISK FF UK, 1999- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dvk2.htm.
 6. EX LIBRIS (firma). Ex Libris - MetaLib Overview [online]. © 2012 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.exlibrisgroup.com/category/MetaLibOverview.
 7. EX LIBRIS (firma). Ex Libris - SFX: Overview [online]. © 2012 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.exlibrisgroup.com/category/SFXOverview.
 8. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Webarchiv - archiv českého webu [online]. Praha: NK ČR, 2001- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.webarchiv.cz.
 9. OpenAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe [online]. © 2010-2011 [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.openaire.eu/.
 10. OPEN ARCHIVES INITIATIVE. Open Archives Initiative [online]. 2000- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.openarchives.org/.
 11. PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION. CrossRef.org: DOIs for research content [online]. Lynnfield (MA): PILA, © 2013- [cit. 2014-09-24]. Dostupný z: http://www.crossref.org/index.html.

Sylabus
Poslední úprava: BRATE1AF (18.09.2015)

Učební cíl:

Předmět je určen pro navazující magisterský program oboru INSK. Je věnován obecným i praktickým otázkám budování, provozu a zejména využívání systémů digitálních knihoven / digitálních archivů s důrazem na oblast vědy a výzkumu. Obecná část je věnována vymezení základních termínů, funkcí, významu a architektury těchto systémů (včetně problematiky datových a metadatových formátů a trvalých identifikátorů). Specifické místo je věnováno základním otázkám vyhledávání informací v systémech úplných textů, ve stručnosti je osvětlena problematika dlouhodobé archivace a ochrany digitálních materiálů (model OAIS). Praktická část předmětu zahrnuje přehled vybraných systémů digitálních knihoven nebo digitálních archivů, obsah jejich digitálních fondů a poskytovaných výstupů a služeb v globálním rámci v různých sektorech společenské činnosti (s důrazem na oblast vědy a výzkumu). Cvičební lekce budou v převážné míře zahrnovat procesy vyhledávání informací z vybraných systémů, postupy při analýze těchto systémů a jejich hodnocení. Zvláštní pozornost je zaměřena na integraci systémů digitálních knihoven a archivů a jejich služeb. V určitých částech se předpokládá samostudium vybrané literatury také v anglickém jazyce.

Atestace:

Semestrální předmět (v základním rozsahu 2/2 týdně), který je určen výlučně studentům 2. ročníku magisterského studia, je ukončen zkouškou. Docházka na cvičení je pro posluchače prezenčního studia povinná (kontrola plnění dílčích úloh). U posluchačů kombinované formy jsou nezbytné povinné návštěvy společných konzultací (3-4) a předpokládá se samostatné studium předepsané literatury a dalších zdrojů a také samostatně provedené online cvičební práce se stanovenými systémy digitálních knihoven. Znalosti jsou kontrolovány průběžnými testy. Ke zkoušce se předpokládá odevzdání závěrečné písemné práce typu analýzy digitální knihovny.

Osnova:

1. Obecné otázky systémů digitálních knihoven

1.1  Vznik, rozvoj, funkce a význam systémů digitálních knihoven v rámci globální nebo národní informační infrastruktury (GII / NII)

1.2  Terminologické otázky a definice pojmu "digitální knihovna" a jeho různá pojetí

1.3  Digitální knihovny versus knihovny tradiční - výzvy tradičním knihovnám

1.4  Typy digitálních objektů (digitálních zdrojů, digitálních entit) a jejich formáty (datové formáty)

1.4.1  Digitální texty a jejich formáty

1.4.2  Digitální obrazy a jejich formáty

1.4.3  Digitální zvuky a jejich formáty

1.4.4  Další typy digitálních objektů ve výběru a jejich formáty

1.5  Metadata v systémech digitálních knihoven, jejich druhy (popisná, administrativní, technická aj) a jejich funkce; významná metadatová schémata: Dublin Core, RDF, MARCXML, MODS, MADS, METS, TEI, EAD, ONIX aj.; propojená otevřená (meta)data (LOD)

1.6  Trvalé identifikátory digitálních objektů (URI, URN, HDL (Handles), ARK, PURL, DOI aj.) a jejich směrovací služby (resolution services)

1.7  Autorskoprávní otázky provozu a zejména využívání informací z digitálních knihoven

1.8  Architektura digitálních knihoven (Klasický americký model "Kahn-Wilensky")

1.8.1  Obecný model digitální knihovny

1.8.2  Digitální objekt, složený digitální objekt

1.8.3  Digitální repozitář (digitální skladiště / úložiště apod.)

1.8.4  Identifikační systém

1.8.5  Vyhledávací (rešeršní) systém

1.9  Referenční model OAIS (Otevřený archivační informační systém) - ISO 14721:2003

1.9.1  Problematika dlouhodobé archivace a ochrany digitálních materiálů; důvěryhodná digitální úložiště

1.9.2  Informační model OAIS (pojetí informace v OAIS)

1.9.3  Funkční model OAIS

1.9.4  Model OAIS a digitální knihovny

1.10  Technické a programové zabezpečení digitálních knihoven (hlavní využívané softwary)

2. Vyhledávání informací v systémech úplných digitálních textů

2.1  Vývoj, základní model a architektura systémů úplných digitálních (elektronických) textů

2.2  Hodnocení efektivity vyhledávání v systémech úplných textů; koeficient přesnosti (P) a úplnosti (R) a jejich vztah

2.3  Metody zpracování úplných textů (automatická indexace, lemmatizace, soubory stop-slov aj.)

2.4  Invertované soubory (indexy)

2.5  Metody a modely vyhledávání z databází úplných textů

2.5.1  Booleovský model a jeho nedostatky

2.5.2  Vektorový modely a jeho nedostatky

2.5.3  Model fuzzy vyhledávání, pravděpodobnostní modely aj.

2.6  Vyhledávání informací v prostoru "povrchového" webu (Surface Web)

3. Digitální knihovny v oblasti akademicko-univerzitní (digitální systémy a fondy nekonvenční (šedé) i bílé literatury)

3.1  Otevřený přístup (Open Access, OA)

3.1.1  Definice a hlavní principy OA; vývoj OA; nový model komunikace informací ve vědě

3.1.2  Typy zdrojů OA (digitální archivy, online časopisy a jejich archivy a volný prostor WWW)

3.1.3  Registry zdrojů OA (ROAR, DOAR, DOAJ aj.)

3.1.4  Podpora OA (Budapešťská iniciativa, Prohlášení z Bethesdy, Berlínská deklarace)

3.1.5  Autorskoprávní otázky a přístupy komerčních nakladatelů k auto-archivaci (projekt ROMEO a SHERPA)

3.1.6  Licence "Creative Commons" (CC); Creative Commons Česká republika

3.2  Propojování (integrace) digitálních archivů a jejich služby

3.2.1  Iniciativa otevřených archivů OAI, její cíle, principy a aplikace

3.2.2  Protokol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

3.2.3  Interoperabilita a digitální knihovny

3.2.4  Projekty DRIVER a OpenAIRE; služby BASE, CORE aj.

3.3  Digitální knihovny a archivy ve vybraných oborech vědy a techniky (preprinty, zprávy, disertace a jiné typy šedé literatury)

3.3.1  Mezinárodní centralizované oborové archivy elektronických tisků (preprintů nebo postprintů), (arXiv.org E-Print Archive, PubMed Central, CogPprints, E-LIS, @archive SIC aj.)

3.3.2  Základní vlastnosti archivů elektronických tisků (auto-archivace, autorský metadatový popis, novodobé recenzování, citační služby aj.)

3.3.3  Programy EPrints.org, DSpace pro archivy elektronických tisků a jejich základní funkce

3.3.4  Virtuální mezinárodní digitální knihovny a služby ve vybraných oborech (RePEC aj.)

3.3.5  Digitální knihovny typu kolektorů (NZDL)

3.3.6  Institucionální repozitáře (IR) (CERN DS, ECS aj.), jejich rozvoj a integrace

3.4  Digitální archivy a knihovny e-disertací a jiných e-VŠ kvalifikačních prací mezinárodní a národní úrovně (EVŠKP)

3.4.1  Mezinárodní virtuální digitální knihovny EVŠKP (NDLTD, CyberTheses, European e-Theses,
MathDiss aj.)

3.4.2  Modely národních virtuálních digitálních knihoven EVŠKP (Austrálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Brazílie, Francie aj.)

3.4.3  Národní projekty ČR (THESES.CZ, EVSKP.CZ) a SR

3.4.4  Autorský a Vysokoškolský zákon ČR a zpřístupňování EVŠKP (problematika)

3.5  Digitální knihovny s citačními službami

3.5.1  Komerční systémy citačních služeb WOS a Scopus a intergace OA materiálů

3.5.2  Nová služba pro OA materiály WOS "Web Citation Index"

3.5.2  Bezplatné systémy citačních služeb digitálních knihoven s OA materiály a jejich specifika (Google Scholar, CiteSeer (ResearchIndex), Citebase Search aj.)

4.  Digitální knihovny online webových informačních zdrojů

4.1  Digitální knihovny předmětově profilovaných online webových zdrojů (předmětová gateways); projekty JICS, elektronické knihovny v systému INTUTE (dříve ROADS)

4.2  Digitální knihovny/archivy webu (univerzální profil)

4.2.1  Cíle, kritéria výběru, získávání a archivace online zdrojů

4.2.2  Problematika online povinných výtisků a jejich metadatový popis

4.2.3  Problematika zpřístupňování online zdrojů v rámci systémů národních bibliografií

4.2.4  Vybrané systémy (WebArchiv/ČR, PANDORA/Austrálie, DNEP/Nizozemsko aj.)

4.2.5  Internetový digitální archiv "Internet Archive"

5.  Digitální knihovny v oblasti komerčních nakladatelů a distributorů (publikovaná literatura pro vědu a výzkum)

5.1  Digitální knihovny významných komerčních vydavatelů (ScienceDirect/Elsevier, SpringerLink, Wiley Online Library, EMERALD, ACM Digital Library, IEEE Digital Library aj.)

5.2  Digitální fondy úplných textů agregátorských systémů (EBSCO, ProQUEST aj.)

5.3  Propojování digitálních knihoven vydavatelů prostřednictvím komerční sítí CrossRef (PILA) a systému DOI

6.  Digitální knihovny v oblasti tradičních knihoven a jiných paměťových institucí

6.1  Digitalizace fondů tradičních knihoven a jejich digitální knihovny

6.3  Projekty národních digitálních knihoven

6.3  Projekt Google Books (Google Print, Google Book Search): projekt digitální knihovny společnosti Google a jeho problematika

7.  Propojování digitálních knihoven v rámci širších vyhledávacích systémů

7.1  Propojování informačních zdrojů v hybridních informačních systémech

7.2  Technologie SFX a OpenURL k propojování hybridních zdrojů

7.3  Systém MetaLib (ExLibris)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK