PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pořádání a vyhledávání informací - AIS510294
Anglický název: Knowledge organization and retrieval
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2017/2018.

Popis a hodnocení jednotlivých druhů a typů věcného pořádání a jim odpovídajících selekčních jazyků, k poznání a pochopení jejich hlavních vývojových trendů, současného stavu a použití, jakož i progresivních, dosud experimentálně zkoumaných směrů a metod. Zároveň je kladen důraz na osvojení dovednosti v praktickém pořádání a tvorbě tezaurů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D. (14.10.2018)
Základní literatura:
AITCHINSON, Jean; GILCHRIST, Alan; BAWDEN, David. Thesaurus construction and use : a practical manual. 3rd ed. London : Aslib, c1997. xvi, 211 s. ISBN 0 85142 390 6.
ČSN 01 0172 (ISO 5964). Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Praha : Federální úřad pro normalizaci a měření, 1991. 57 s.
ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1995. 49 s.
DAHLBERG, Ingetraut. Grundlagen universaler Wissenordnung : Progleme und Möglichkeiten eines universalen Klassifikationssystems des Wissens. Pullach bei München : Verlag Dokumentation, 1974. xvii, 366 s. ISBN 3-7940-3623-9.
FUGMANN, Robert. Subject analysis and indexing : theoretical foundation and practical advice. Frankfurt/Main : INDEKS Verlag, 1993. XVI, 250 s. Textbooks for Knowledge Organization, vol. 1. ISBN 3-88672-500-6.
KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí: klíčová témata. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2017. 269 s. ISBN 978-80-246-3587-3 (brož.). ISBN 978-80-246-3597-2 (pdf).
SOERGEL, Dagobert. Organizing information : principles of data base and retrieval systems. Orlando (FA, USA) : Academic Press, 1985. xiv, 450 s.
VICKERY, B. C. Classification and indexing in science. 3rd ed. London : Butterworths, 1975.

* Doporučená literatura:
BALÍKOVÁ, Marie; STROSSA, Petr; VŘEŠŤÁLOVÁ, Dana. Dotazování v přirozeném jazyce : zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. 78 s. ISBN 978-80-7050-537-3.
BROUGHTON, Vanda. Essential thesaurus construction. London : Facet, 2006. 296 s. ISBN 1-85604-565-X.
CHOWDHURY, C. H. Orgnizing information : from the shelf to the web. London : Facet, 2007. 230 s. ISBN 978-1-85604-578-0.
GRANADOS, Mariagels; NICOLAU, Anna. Improving subject searching in databases through a combination of descriptors and UDC. In HAUKE, Petra, et al. (ed.). 16th BOBCATSSS Symposium 2008
BOBCATSSS 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008). Bad Honnef (Německo) : BOCK + HERCHEN, 2008 [cit. 2008-02-19]. Tištěná verze sborníku dostupná jako sv. 3 ?Contributions to Library and Information Science" (391 s., ISBN 978-3-88347-259-1). Příspěvek dostupný na World Wide Web: <<http://edoc.hu-berlin.de/conferences/bobcatsss2008/granados-mariangels-151/PDF/granados.pdf>>.
KOVÁŘ, Blahoslav. Věcné pořádání informací a selekční jazyky. Praha : ÚVTEI, 1981-1982. 2 díly. Je možné využít i souborné vydání díla z roku 1984.
McILWAINE, I. C. (ed.). Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA Satellite Meeting held in Dublin, OH, 14-16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing Section, the IFLA Information Technology Section and OCLC. München : Saur, 2003. 193 s.
OLSON, Hope A.; BOLL, John J. Subject analysis in online catalogs. 2nd ed. Englewood (CO, USA) : Libraries Unlimited, 2001. xv, 333 s. ISBN 1-56308-800-2.
PEŤOVÁ, Anna. Metodika vecného popisu a zápis vecných údajov v bibliografickom zázname. Knižnica. 2004, roč. 5, č. 1-2, s. 14-24. Dostupné také na World Wide Web: <<http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2004/januar_februar/14.pdf>>.
PRESOVÁ, Silvie. Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům : současný stav a trendy se zaměřením na situaci v České republice. Vyd. 1. V Brně : Masarykova univerzita, 2005. 152 s. Publikace vychází z obsahu diplomové práce autorky obhájené na Masarykově univerzitě v Brně, která je dostupná na adrese <<http://is.muni.cz/th/33506/ff_m/?lang=en>>. ISBN 80-210-3685-0.
SCHWARZ, Josef. Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice : nástin dějin deskriptorových selekčních jazyků v bývalém Československu se zaměřením na vývoj teoretických, metodických a normativních aspektů tvorby tezaurů. Praha, 1999. ix, 121 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Peter Pálka.
SECHSER, O.; MOJŽÍŠEK, J.; KÖNIGOVÁ, M. Selekční jazyk a jeho popis. Praha : ÚVTEI, 1968. 219 s.
TOMAN, Jiří. Postup při sestavování tezauru. Praha : Státní technická knihovna, 1968. 31 s. Metodický leták č. 68.
VICKERY, Brian C.; VICKERY, Alina. Information science in theory and practice. 3rd revised and enlarged ed. München : K . B. Saur, c2004. xiii, 400 s. Pro oprávněné uživatele dostupné také prostřednictvím Gale Virtual Reference Library (978-3-598-44008-3): <<http://go.galegroup.com/ps/infomark.do?action=interpret&actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&tabID=T002&prodId=GVRL&docId=CX3454499999&type=aboutBook&finalAuth=true&version=1.0&authCount=1>>. ISBN 3-598-11658-6.

Další literatura bude doporučena v rámci přednášek a cvičení

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (07.06.2010)

1. Všeobecný úvod do problematiky věcného pořádání informací a selekčních jazyků

2. Systematické pořádání informací a selekční jazyky

2.1 Hlavní teoretické problémy

2.1.1 Typy systematických selekčních jazyků

2.1.2 Stanovení předmětů, klasifikačních charakteristik a jejich pořadí. Společné fasety

2.1.3 Notace a tabulky

2.1.4 Aktualizace tabulek a pracvovních pomůcek. Řešení a důsledky

2.1.5 Reindixace - příčiny a zvládání

2.2 Hlavní vývojové trendy

2.3 Důležité, v současnosti používané hierarchické systematické selekční jazyky včetně národních a mezinárodních číselníků a výhody i omezení jejich používání

2.4 Systematické selekční jazyky nového typu. Propojovací selekční jazyky

2.5 Funkce a použití systematických selekčních jazyků

2.6 Funkce a příklady použití systematických selekčních jazyků při dialogovém vyhledávání informací z bází dat

3. Předmětové pořádání informací a selekční jazyky

3.1 Hlavní teoretické problémy

3.1.1 Typy předmětových selekčních jazyků

3.1.2 Volně tvořený a řízený slovník

3.1.3 Problematika nejužšího pojmu

3.2 Selekční jazyky předmětových hesel

3.2.1 Hlavní vývojové trendy

3.2.2 Výklad normativních ustanovení

3.3 Deskriptorové selekční jazyky

3.3.1 Koordinátové (koordinované) indexování

3.3.2 Charakteristika vývoje a typu deskriptorových selekčních jazyků

3.3.3 Hlavní teoretické problémy deskriptorových selekčních jazyků

3.3.3.1. Tezaury jako řízené slovníky

3.3.4 Jednojazyčné tezaury, jejich charakteristika a možnosti použití

3.3.5 Vícejazyčné tezaury, jejich charakteristika a možnosti použití

3.3.6 Metodika tvorby tezaurů

3.3.7 Možnosti a použití deskriptorových selekčních jazyků při dialogovém vyhledávání informací z bází dat

4. Výklad a příklady použití věcného pořádání informací a selekčních jazyků při dialogovém vyhledávání informací z bází dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK