PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informační politika a informační ekonomika - AIS510292
Anglický název: Information Policy and Information Economy
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Matěj Vaněček
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
PhDr. Matěj Vaněček
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět bude vyučován ve školním roce 2019/2020.

Cílem předmětu je získat základních vědomostí a utvoření ucelené představy o poslání, organizaci, ekonomii a legislativě jako na základech, na nichž je stavěna moderní informační politika. Pochopení principů, jimiž se řídí tvorba koncepcí systémů veřejných informačních služeb v jednotlivých státech, jejich politických a hospodářských seskupeních a také globálně, a to se zvláštním zřetelem k aktuální problematice rozvoje světové informační infrastruktury, světových a zvláště evropských projektů informatizace společnosti. Uvedení do základních principů tvorby a uplatňování informační politiky ve vyspělých západních demokraciích v konfrontaci s vývojem u nás a ve vybraných bývalých totalitních režimech. Osvojení základní znalosti soudobého legislativního rámce české státní informační politiky i jeho zahraničních vzorů a zdrojů. Hlubší proniknutí do vybraných problémových okruhů informační politiky cestou aktivní účasti studentů ve výuce na základě cíleně zadávaných témat referátů a k nim rozvíjené diskuse.<br>
Literatura
Poslední úprava: UISVLASA (19.10.2011)

* Základní literatura

Informační politika

 1. BROWNE, Mairéad: The field of information policy: I. Fundamental concepts. In: J. Inform. Sci., 1997, č. 4, s. 261-275.
 2. CARBO, Toni: Information policy and the US National Information Infrastructure. In: Griews, M. (ed.): Information policy in the electronic age. - London, Bowker and Sauer 1998, s. 71-94.
 3. The Clinton-Gore administration: from digital divide to digital opportunity. 2000. Dostupné  z: www.digitaldivide.gov/2000-02-02.html
 4. DURIEUX, Baudoin: Online information in Europe. In: EUSIDIC J., 1987, č.2, s. 34-48.
 5. Gore announces Digital Declaration of Independence.  2000. Dostupné z: www.fcw.com/fcv/articles/2002/0731/web-kiosks-07-31-00.asp
 6. Guidelines on national information policy: scope, formulation and implementation. Paris, UNESCO 1985 (PGI-85/WS/14).
 7. HORTON, Forest Woody Jr.: What are "National Information Policies". In: Information Forum on Information and Documentation, 1998, č. 1, s. 3-12.
 8. MAŠTALKA, J.: Právní předpisy a metodické pokyny pro československou soustavu VTEI. Praha, ÚVTEI 1988. 37 s.
 9. MUIR, Adrienne - OPPENHEIM, Charles: Report on developments  world-wide on national information policy. 2002. Dostupné z: www.lahq.org.uk/directory/prof_issues/nip/index.html
 10. VLASÁK, Rudolf: Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. In Národní knihovna, 2001, č.3, s. 159-168.  
 11. VLASÁK, Rudolf: Informační společnost na skok v Čechách. In INFOCUS, 1996, č. 10, s. 206.
 12. VLASÁK, Rudolf: Informační politika. [online] Dostupný z WWW: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/vlasak-rudolf/vlasak_02.pdf/view
 13. VLASÁK, Rudolf: Informační politika: základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích. In: Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. 1. vyd. Praha : ÚISK FF UK 2001, s. 1-194.
 14. VLASÁK, Rudolf: Obor informační a informatický - několik poznámek z terminologické historie . Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9. [cit. 2009-01-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5687>. URN-NBN:cz-ik5687. ISSN 1212-5075.
 15. VLASÁK, Rudolf: Knihovnictví,informační profese, informační politika a vzdělávání. [online] Dostupný z WWW: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/vlasak-rudolf/vlasak/

Informační ekonomika
1. HOLMAN, Robert: Ekonomie, C. H. Beck, Praha, 1999
2. JANSA, Václav; OČKO, Petr; SKOLKOVÁ, Linda. 2009. Vyplatí se svobodný software v knihovnictví? In INFOS 2009 : Zborník z 35. medzinárodného informatického sympózia, 27. - 30. apríl 2009, Stará Lesná - Vysoké Tatry [online]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009 [cit. 2009-09-09], s. 61-72. Dostupné na WWW: . Poster dostupný na WWW: . ISBN 978-80-969674-3-8.
3. OČKO, Petr. 2009. Nelehký euroúděl polské centrální banky. E15 - ekonomický deník. Vydání 12.2.2009, str. 23.
4. OČKO, Petr. 2008. Kdy splníme premiérova euro kritéria? Finmag [online] 29.9.2008 [cit. 2009-03-11] Dostupné na World Wide Web:
5. SKOLKOVÁ, Linda; OČKO, Petr; JANSA, Václav. 2008. A chance for small libraries. In ‘Taking the eGovernment Agenda Forward: Meeting the Challenges of Digital Governance, Justice and Public Sector Information' : Conference proceedings, 7th Eastern European e|Gov Days, Prague (CZ), 22-24 April 2009 (eee|Gov Days 2009) [CD-ROM]. Wien : Österreichische Computer Gessellschaft, c2009, s. 467-478. Prezentace dostupná na World Wide Web: . ISBN 978-3-85403-255-7.
6. OČKO, Petr. 2008. Fondy Evropské unie: příležitost pro naši budoucí konkurenceschopnost. Magazín Egovernment. Č. 3/2008, str. 28-29. ISSN 1801-9420
7. OČKO, Petr. 2008. Výzvy informační ekonomiky na počátku 21. století. In Sborník prezentací a příspěvků z konference IKI 2008 - Informace, konkurenceschopnost, inovace, Sborník z konference IKI 2008, Praha, 22. ledna 2008.
8. OČKO, Petr. 2007. Strukturální fondy EU. Unikátní příležitost pro rozvoj eGovernmentu v ČR. Parlament, vláda, samospráva. Č. 12, prosinec 2007, str. 27.
9. OČKO, Petr. 2007. Prospects of Marketing in the Information Economy. In Proceedings from the 15th BOBCATSSS symposium, January 29th-31st, 2007, Praha.
10. OČKO, Petr. 2006. Aktuální otázky informační ekonomiky. In Sborník z konference Znalostní ekonomika 2006, Praha : Vysoká škola finanční a správní, 23. května 2006
11. OČKO, Petr, DOMBROVSKÁ, Michaela. 2006. Informační audit - teorie a praxe v České republice. Konference Inforum 2006, Praha : Vysoká škola ekonomická, 23. května 2006
12. OČKO, Petr. 2006. Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze. Čeho se máme bát v příštích 20 letech? Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 25. 04. 2006]. Dostupný na World Wide Web: . ISSN 1212-5075.
13. OČKO, Petr. 2005. Vymezení a aktuální problémy informační ekonomiky, In Politická ekonomie. Praha : Oeconomica (VŠE). č. 3. 2005. s. 383-404.
14. OČKO, Petr. 2005: Několik příběhů z informační ekonomiky se zvláštním ohledem na informační vědu jakož i knihovědu, In Knihovny současnosti 2005. Sborník z konference konané 13.-15.9.2005 v Seči. Brno : Sdružení knihoven ČR. ISBN 80-86249-33-6, str. 97-109.
15. OČKO, Petr. 2005. Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky. Ikaros [online]. č.10 [cit. 2005-10-01]. Dostupný na World Wide Web: < http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200509015 >. URN-NBN:cz-ik2018. ISSN 1212-5075.
16. OČKO, Petr. 2005. Výzkum MI ČR a STEM/MARK. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10. [cit. 2005-10-02]. Dostupný na World Wide Web: . URN-NBN:cz-ik2014. ISSN 1212-5075.
17. DOMBROVSKÁ, Michaela; Očko, Petr; Zeman, Petr. 2005. Informační audit - cesta k rozvoji znalostní organizace. Ikaros [online]. 2005, č. 09 [cit. 2005-09-01]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-5075
18. OČKO, Petr. 2005. Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky. Ikaros [online]. č.10 [cit. 2005-10-01]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-5075.
19. OČKO, Petr. 2005. Výzkum MI ČR a STEM/MARK : Půlkrok směrem k rozvoji informační gramotnosti v ČR. Ikaros [online]. 2005, č. 10 [cit. 2005-10-01]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-5075.
20. OČKO, Petr. 2004. Evropská identita v informační společnosti. In: Acta Oeconomica Pragensia, Praha : Vysoká škola ekonomická. č. 2/2004. s. 45-65. Dostupný také na World Wide Web:
21. DOMBROVSKÁ, Michaela, OČKO, Petr. 2002. Vzdělávání v informační společnosti. In Sborník z konference 26.-27.4.2002, FSV UK Praha, 2002; str. 359-364.
22. OČKO, Petr. 2001. Morální zakotvení demokratické společnosti? Otázka priority hodnot ve sporu o liberalismus a komunitarismus, In E-Logos - Electronic Journal for Philosophy. [online] leden 2001 [cit. 2005-05-19] Dostupný na WWW: . ISSN 1211-0442.
* Další doporučená literatura
 Becker, Gary S.: Teorie preferencí, Grada, Praha, 1997
 Brynjolfsson, Erik: The IT Productivity Gap, Optimize Magazine, July 2003, Issue 21
 Carnoy M., Castells M., Cohen S., Cardoso F.H.: The New Global Economy in the Information Age. Reflections on our changing world, The Pennsylvania State University Press, 1993
 Castells, Manuel: The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell Publishers, Oxford; Volumes:
 Drucker, Peter F.: Cestou k zítřku: Management pro 21. století, Management Press, Praha, 1993
 Drucker, Peter F.: Postkapitalistická společnost, Management Press, Praha, 1993
 Economides, Nicholas: The Economics of Networks, In: International Journal of Industrial Organization, October 1996, Vol. 16, no. 4, pp. 673-699.
 Hayek, F.A. von: Výsledky lidského jednání, nikoli však lidského záměru, In: Ježek, T. (ed.): Liberální ekonomie. Kořeny euroamerické civilizace, Prostor, Praha, 1993
 Hayek, F.A. von: Využívání informací ve společnosti, In: Ježek, T. (ed.): Liberální ekonomie. Kořeny euroamerické civilizace, Prostor, Praha, 1993
- Stiglitz, Joseph E.: The Contributions of the Economics of Information to the 20th Century Economics, The Quarterly Journal of Economics, MIT, November 2000
 Varian, Hal R.: Economics and Search, Lecture at the SIMS, University of California at Berkeley, internet: www.sims.berkeley.edu
 Vodáček Leo, Rosický Antonín: Informační management. Pojetí, poslání, aplikace, Management Press, Praha, 2001
 Vodáček Leo, Vodáčková Oľga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti, Management Press, Praha, 2001

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Tématické okruhy:
Úvod. Ekonomie informací vs. informační ekonomika. Podnikání v informační ekonomice.

Historie ekonomie informací. Hayek, Machlup, Stigler a další.

Ekonomická hodnota informace. Informace jako ekonomický statek.

Aplikace ekonomie informací. Informační asymetrie na trzích

Ekonomické šoky a role informace. Asymetrie informací na finančních trzích

Role důvěryhodné agregované informace: rating a finanční trhy

Finanční a ekonomická krize 2007-2009 a informační asymetrie. Role ratingových agentur ve finanční krizi. Informační role ratingových agentur na finančních trzích

Nová ekonomika a ekonomický růst. Spor o novou ekonomiku. Vliv IT na ekonomický růst. Paradox produktivity IT.

Bublina IT boomu 90. let. Nová ekonomika po vystřízlivění. Informace na trzích a role důvěry. Souvislost s dalšími finančními a ekonomickými bublinami.

Síťové efekty a externality, lock-in, verzování, duševní vlastnictví. Náklady produkce informačního zboží a úspory z rozsahu. Stanovování standardů a války standardů.

Sociální a politické změny. Nová dělba práce. Digital Divide. Klíčové znalosti a schopnosti pro informační ekonomiku - ekonomiku znalostí.

Nové formy podnikání - e-commerce, B2C, B2B, aukce, SE. Specifika „e‑firem“ a jejich důvěryhodnost. Úspěšné a neúspěšné obchodní modely. Marketing na internetu.

Nové vzorce chování spotřebitelů. Zpětná vazba, virtuální komunity spotřebitelů, platby přes internet a důvěryhodnost. Reputační a „samostimulační“ mechanismy v realitě a na internetu.

Nové pojetí firmy. Informační management, znalostní management, vliv globalizace a IT na moderní management firem.

Národní stát v globalizované ekonomice. Role státní hospodářské politiky a státních zásahů do ekonomiky. Nové výzvy pro stát a legislativu (vzdělávací, informační politika, hospodářská soutěž apod.).

Cesty rozvoje Evropy v globalizovaném světě. Česká republika a Evropská unie v informační společnosti.

áíTématické okruhy:
Úvod. Ekonomie informací vs. informační ekonomika. Podnikání v informační ekonomice.

Historie ekonomie informací. Hayek, Machlup, Stigler a další.

Ekonomická hodnota informace. Informace jako ekonomický statek.

Aplikace ekonomie informací. Informační asymetrie na trzích

Ekonomické šoky a role informace. Asymetrie informací na finančních trzích

Role důvěryhodné agregované informace: rating a finanční trhy

Finanční a ekonomická krize 2007-2009 a informační asymetrie. Role ratingových agentur ve finanční krizi. Informační role ratingových agentur na finančních trzích

Nová ekonomika a ekonomický růst. Spor o novou ekonomiku. Vliv IT na ekonomický růst. Paradox produktivity IT.

Bublina IT boomu 90. let. Nová ekonomika po vystřízlivění. Informace na trzích a role důvěry. Souvislost s dalšími finančními a ekonomickými bublinami.

Síťové efekty a externality, lock-in, verzování, duševní vlastnictví. Náklady produkce informačního zboží a úspory z rozsahu. Stanovování standardů a války standardů.

Sociální a politické změny. Nová dělba práce. Digital Divide. Klíčové znalosti a schopnosti pro informační ekonomiku - ekonomiku znalostí.

Nové formy podnikání - e-commerce, B2C, B2B, aukce, SE. Specifika „e‑firem“ a jejich důvěryhodnost. Úspěšné a neúspěšné obchodní modely. Marketing na internetu.

Nové vzorce chování spotřebitelů. Zpětná vazba, virtuální komunity spotřebitelů, platby přes internet a důvěryhodnost. Reputační a „samostimulační“ mechanismy v realitě a na internetu.

Nové pojetí firmy. Informační management, znalostní management, vliv globalizace a IT na moderní management firem.

Národní stát v globalizované ekonomice. Role státní hospodářské politiky a státních zásahů do ekonomiky. Nové výzvy pro stát a legislativu (vzdělávací, informační politika, hospodářská soutěž apod.).

Cesty rozvoje Evropy v globalizovaném světě. Česká republika a Evropská unie v informační společnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK