PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Recepce a distribuce knihy ve 20. století (knihovědné zaměření) - AIS510181
Anglický název: Reception and Distribution of Book in 20th Century (book studies specialization)
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (11)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISRIMAN (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2017/2018.

Výuka Doc PhDr Jiřina Šmejkalová, CSc
V přednáškovém cyklu bude reflektována recepce knihy na základě nových teoretických a metodologických poznatků (Finkelstein, Ong, Isser). Po úvodním exkurzu bude sledován vznik knihy od přípravy rukopisu až po jeho vydání. Studenti se seznámí se základy ediční přípravy textů a redakční praxí. V okruhu otázek týkajících se distribuce knihy ve 20. století se naše pozornost zaměří na specifika významných českých nakladatelství. V závěru kurzu bude položena otázka, jaká je budoucnost knihy.
Literatura -
Poslední úprava: UISPETRUZ (09.03.2014)

Seznam literatury Recepce a distribuce 2014

Literaturu k dějinám knižní kultury lze rozdělit do tří skupin:

a)      průkopnické monografie jako je např. Elizabeth Eisensteinové The Printing Press as Agent of Change nebo Monografie Roberta Darntona či H. Martina H. Lefebvra.

b)     Národní dějiny knižní kultury (Histoire de lédition Francoise (1982-1986), ed. H.-J- Martin, R. Chartier, History of the Book in Britain, ed. D. F. McKitterick, McKenzie, Geschichte des deutschen Buchhandels (vychází od r. 1870, History of the Book ind America, ed. D. Hall. Tyto široce koncipované projekty se týkají především materiální stránky knihy, avšak v úvodních kapitolách se lze dočíst rovněž o oknize v historicko kulturním kontextu.

c)      Příspěvky k analýzám klsických období kulturní a intelektuální historie (např. renesance,…)

d)     Nelze opomenout počítačové databáze, které umožňují sofistikovaný přístup ke katalogům (European Short Title Catalogue. Díky vytvoření konsorcia evropských vědeckých knihoven nyní existují databáze pro evropský knihtisk až do 19. století.

Barker, Nicolas, Form and Meaning in the History of the Book, London, British Library 2003

Chartier, Roger, The Orders of Books: Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries, Cambridge, Stanford University Press 1994

 

Chartier, Roger, Forms and Meanings, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 1995

Dane, Joseph, The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical method, Toronto, University of Toronto Press 2003

Darnton, Robert, "What Is the History of Books?" Daedalus, Vol. 111, No. 3, Representations and Realities (Summer, 1982), pp. 65-83
Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20024803

Eisenstein, Elizabeth, The Printing Revolution in Early Modern Europe,Cambridge, Cambridge University Press 1983

Febvre, Lucien, The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450-1800, London, NLB 1976

Finkelstein, David, An Introduction to Book History, New York, London Routledge 2005

Finkelstein eds., The Book History Reader, London, Routledge 2005

Gaskell, Philip, A New Introduction to Bibliography, Oxford, Oak Knoll 1995

Howsam, Leslie, Old Books and New Histories: An Orientation to Studies in Book and Print, Toronto, University of Toronto Press 2006, ISBN 0-8020-9438-4

Hawkins, Ann, ed. Teaching Bibliography, Textual Criticism and Book History, London, Pickering &Chatto, 2006

Jackson, Hans Robert, Towards an Aesthetic of Reception, Minneapolis, University of Minnesota Press 1982

Jauss, Hans Robert, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making, Chicago, University of Cicago Press 1998

 

McGann, Jerome: "The Socialization of the Text". The Textul Condition, Princeton, Princeton University Press 1991, pp 69=83

McGann, Jerome, Visible and Invisible Books: Hermetic Images in N-Dimensional Space, Toronto, University of Toronto Press 2004

McKenzie, D. F., Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge, Cambridge University Press 1999

McKenzie, D. F., Making Meaning: Printers of the Mind…, The University of Massachusetts Press 2002

Shillingsburg, Peter, From Gutenberg to Google, Cambridge, New York, UP 2006

Stoicheff, Peter eds., The Future of the Page, Toronto, University of Toronto Press 2004

Tanselle, G. T., Bibliographical Analysis: A Historical Introduction, Cambridge, UP, 2009

The History of Reading, London, New York, Routledge 2011

 

Povinná literatura

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno, Host 2001

Ong, Walter J., Technologizace slova, Praha, Karolinum 2006

Manguel, Alberto, Dějiny čtení, Brno, Host 2007

Pistorius, Jak se dělá kniha, Pistorius 2011 (3. přeprac.vyd.)

Textologie, teorie a ediční praxe, Praha, Karolinum 1993

Doporučená literatura

Fluser, Vilém, Jazyk a skutečnost, Praha, Triáda 2005

Chartier, Roger, Na okraji útesu, Pavel Mervart 2010

Iser, Wolfgang, Jak se dělá teorie, Praha, Nakladatelství Karolinum 2009

Hroch, Jaroslav, Filozofická hermeneutika v dějinách a společnosti,  Masarykova univ. v Brně 2003

Před potopou. Z americké literární kritiky 1930 - 1970, Praha, Triáda 2010

Eco, Umberto, Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech, Praha, Academia 2010

 

 

Sylabus
Poslední úprava: UISPETRUZ (01.02.2012)

*

Osnova předmětu:

 

Úvod

Teorie a metodologie  (Finkelstein)

 

Recepce  knihy

Literární text jako součást komunikačního procesu

-          Vnější podoba literárního textu

-          Vlastnosti literárního textu - intencionalita a neměnnost

-          Literární dílo v komunikačním procesu

-          Textová strategie autora

-          Interpretace v komunikačním procesu

 

Recepční teorie

-          Horizont očekávání

-          Vliv a působení textu

-          Sociální dimenze kategorie horizontu očekávání

Kontexty

-          Referenční pole vně textu

 

 

Autor a nakladatel

-          Úvod do problematiky

-          Ediční příprava textů, ediční praxe

 

 

Distribuce

                           

-          Nakladatelství v české kulturní historii 20. století I ( Melantrich, Odeon, Vyšehrad, Družstevní práce, Čs.spisovatel aj.)

 

-          Nakladatelství v české kulturní historii 20. století II  (po r. 1989 - Argo, Paseka, Volvox Globator, Host, Kant, Arbor vitae, Gallery, Torst aj.)

 

-          Knižní obchod (knihkupecké katalogy, Kmen, Svaz knihkupců a nakladatelů, copyright, ISBN)

 

-          Knižní sběratelství v Čechách ve 20.století (E. Lešehrad, J. Karásek ze Lvovic, A. Macek, K. Resler, P. Toman, K. Zink a dal.)

 

-          časopisy o knižní kultuře - Český bibliofil, Knihař, Knihomil, Knihomol, Marginálie, Philobiblon, Typografie, Vitrinka a dal.

 

Knihovny, archivy a muzea u nás a ve světě

-           Literární archiv a Muzeum F. Schillera v Marbachu,  Kabinet knižní kultury Národního muzea, Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou, UMPRUM, Památník národního písemnictví, ICOM

 

Budoucnost knihy

 

 

Povinná literatura

 

Ong, Walter J., Technologizace slova, Praha, Karolinum 2006

Manguel, Alberto, Dějiny čtení, Brno, Host 2007

Fluseer, Vilém, Jazyk a skutečnost, Praha, Triáda 2005

Textologie, teorie a ediční praxe, Praha, Karolinum 1993

 

Doporučená literatura

 

Finkelstein, David, Introduction to Book History, Routledge 2005

Iser, Wolfgang, Jak se dělá teorie, Praha, Nakladatelství Karolinum 2009

Hroch, Jaroslav, Filozofická hermeneutika v dějinách a společnosti,  Masarykova univ. v Brně 2003

Před potopou. Z americké literární kritiky 1930 - 1970, Praha, Triáda 2010

Eco, Umberto, Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech, Praha, Academia 2010

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK