PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Výzkumné metody - AIS500088
Anglický název: Research Methods
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
PhDr. Anna Stöcklová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VORLB0AF (09.10.2006)
Podat výklad partií matematiky a statistiky, které jsou nezbytné pro informační a knihovnickou praxi tak, aby posluchači byli schopni tvůrčím způsobem využívat aplikace matematiky při řešení výzkumných teoretických a praktických problémů a úkolů oboru, zejména při projektování a využívání automatizovaných knihovnicko - informačních systémů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)

LITERATURA ZÁKLADNÍ: 1. KÖNIGOVÁ, M. a kol. Matematické a statistické metody v informatice. Praha : SPN, 1988. 189 s.

Literatura doplňková:

1 KÖNIGOVÁ, M., MACHOŇOVÁ, J. Informační systémy. Praha : SPN, 1981. 187 s.

2 POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : SPN, 1972. 627 s.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova:
1. Teorie množin
1.1 Základní pojmy

1.2 Vennovy diagramy

1.3 Rozklad množiny

1.4 Teorie shluků

2. Teorie grafů

2.1 Základní pojmy

2.2 Sémantická vzdálenost

2.3 Sémantické shluky

2.4 Tezaurus jako graf

; margin-left: 3.95pt;">3. Kombinatorika ¨

3.1 Permutace, variace, kombinace

3.2 Binomická věta

4. Pravděpodobnost a statistika

4.1 Základní pojmy

4.2 Základní věty z pravděpodobnosti

4.3 Pravděpodobnost a zpracování textů

4.4 Typy statistických rozložení

4.5 Knihovnická a informatická statistika 4.5.1 Tabelace a grafické vyjádření

4.5.2 Popisná statistika

4.5.3 Výběrová šetření

4.5.4 Chí-kvadrát test

4.5.5 Korelace

4.5.6 Analýza šumu

5. Maticový počet
5.1 Vektory, matice, determinanty

5.2 Využití matic v modelování informačních systémů

5.3 Transformační matice

6. Bibliometrické metody

6.1 Vznik bibliometrie

6.2 Biblimetrické zákony a zákonitosti

6.3 Citační analýza

Učební cíl cvičení: Procvičit aplikace z oboru INSK, ukázat možnosti i meze užití matematických přístupů. Zejména statistické techniky jsou procvičovány na údajích z knihovnických statistik, při testování hypotéz. Chí-kvadrát test je aplikován na srovnávání bází dat, analýza šumu na hodnocení selekčního systému atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK