PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy informačních technologií - AIS10155
Anglický název: Information Technology Fundamentals
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Jan Dvořák, Dr.
Vyučující: Jan Dvořák, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.01.2015)
Předmět dává studentům základní přehled v oblasti informačních technologií. Je dosaženo základní úrovně uživatelských dovedností v ovládání informačních technologií, studenti se seznámí s obvyklými postupy při řešení problémů a zároveň dostávají základní informace o principech informačních technologií, včetně problematiky informační bezpečnosti. Dovednosti v ovládání informačních technologií jsou předváděny a cvičeny za pomoci kancelářského balíku Microsoft Office. Ve vhodných případech jsou uváděny alternativy OpenOffice/LibreOffice nebo Google Drive. Principy jsou ilustrovány pomocí mnoha příkladů na webu, které by studenti mohli znát, například na portálech Seznam.cz, Wikipedia či Studijním informačním systému nebo výstupy Českého statistického úřadu. Studenti se seznámí s problematikou různých druhů a formátů ukládání informací a získají základní přehled o systémovém a aplikačním softwaru počítače i o architektuře informačních systémů. Je jim poskytnut úvod do problematiky vývoje softwaru a jeho celého životního cyklu. Studentům jsou představeny různé specializace týkající se současného IT.

Inovace předmětu byla podpořena projektem Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231 Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita, Prioritní osa OP: Modernizace počátečního vzdělávání 3
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.01.2015)

Srovnat praktické dovednosti studentů v ovládání
prostředků informačních technologií, zejména s ohledem na další studium a
kvalifikační práce. Dát studentům základní přehled o fungování
informačních technologií jak izolovaně, tak i v prostředí globálního Internetu,
včetně rizik s tím spojených. Představit studentům různé profese v současném
IT a na jeho pomezí a dát jim tak základní inspiraci při volbě jejich zaměření.
Seznámit studenty s procesem vývoje softwaru a jeho životním cyklem.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.01.2015)
 • Pecinovský, Josef; Pecinovský, Rudolf: Word 2010: podrobný průvodce. Grada 2010. ISBN 978-80-247-3498-9.
 • Pecinovský, Josef; Pecinovský, Rudolf: Excel 2010: podrobný průvodce. Grada 2010. ISBN 978-80-247-3496-5.
 • Hesla Internet, WWW, URL, Software, Metodika vývoje softwaru, Programování na české Wikipedii a též hesla související.
 • Börner, Katy: Atlas of Science: Visualizing What We Know. MIT Press 2010. ISBN 978-0-262-01445-8.
  (Pro ilustraci profese "data scientist" nebo "data visualization specialist".)
 • Hohpe, Gregor; Woolf, Bobby: Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley 2012. ISBN 978-0-13-306510-7.
  (Pro ilustraci profese softwarového architekta)
 • Fowler, Martin: Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional 2002. ISBN 978-0-321-12742-6.
  (Pro ilustraci profese softwarového architekta)

Další doporučená literatura:

 • Risk management for IT projects : how to deal with over 150 issues and risks / Bennet P. Lientz, Lee Larssen. New York : Routledge, 2011 (#001623739)
 • Think stats / Allen B. Downey. Sebastopol : O'Reilly Media, c2011 (#001627392)
 • Interactive data visualization for the web / Scott Murray. Sebastopol : O'Reilly Media, c2013 (#001627388)
 • Programming collective intelligence : building smart web 2.0 applications / Toby Segaran ; [foreword by Tim O'Reilly]. Sebastopol : O'Reilly Media, c2007 (#001627393
 • NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence / Pramod J Sadalage, Martin Fowler. Upper Saddle River : Addison-Wesley, c2013 (#001495086)
 • Patterns of enterprise application architecture / Martin Fowler with contributions from David Rice ... [et al.]. Boston : Addison-Wesley, 2003 (#000851817)
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.01.2015)
          Kurz probíhá v počítačové laboratoři. Studenti     si na příkladech procvičují probíranou problematiku. Teoretický výklad je     prokládán doplňujícími úkoly, které studenti provádějí ve skupinách po 2-3.     Části výkladu jsou podporovány prezentací, části jsou prezentovány ve formě     myšlenkové mapy, která se před studenty postupně rozvíjí. Při získávání     praktických dovedností v ovládání kancelářského balíku studenti     individuálně provádějí zadané jednoduché úkoly na dokumentech dostupných     v Moodle souběžně s přednášejícím.  Studenti jsou podporováni v hledání     alternativních přístupů k řešení zadání, o navržených přístupech     se diskutuje se zapojením všech přítomných.  
                  
     

 

     
 
   
   

 

   

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.01.2015)
 1. Student prokazuje své dovednosti v ovládání standardního počítače a kancelářského balíku. Pracuje nad konkrétním zadáním, v jehož rámci získá vstupní dokument, provede na něm zadané úpravy netriviálního rozsahu a dokument transformuje do cílové podoby. Dokumentem pro tento účel může být textový dokument, sešit s daty, nebo prezentace.
 2. Student pohovoří na zadané téma z teoretické části. Doplňujícími otázkami je prozkoumáno studentovo porozumění problematice a schopnost logického vyvozování. U některých témat doplňující otázky směřují studenta k praktické demonstraci pojednávaného jevu. Je posuzována též studentova schopnost zasadit informace do kontextu a uvědomění si obvyklých  aspektů, na kterých je třeba hledat optimální volby (např. rozsah funkcionalit vs. cena, uživatelovo pohodlí vs. úroveň bezpečnosti, apod.).
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.01.2015)

1. Architektura WWW.  Zdroje a jejich adresace (URL - Uniform Resource Locator).  Protokol HTTP.  Překlad doménových jmen na internetové adresy.  Formáty dokumentů používané na WWW.  Elektronická pošta a instant messaging.

2. Formáty souborů, zejména dokumentů.  Textový formát, formát HTML, značkovací formát Wiki.  Formáty dokumentů kancelářských balíků.  Formát XML.  Formát PDF.  Formáty obrázků a dalších médií.  Formáty archivních souborů.

3. Kancelářské balíky - MS Office, OpenOffice/LibreOffice, Google Docs. Funkčnosti, formáty dokumentů.  Spolupráce více tvůrců na jednom dokumentu.

4. Praktické dovednosti v ovládání MS Office.  Logická struktura textového dokumentu.  Styly a jejich používání.  Funkčnosti tabulkového procesoru - vzhled, datový obsah, datové typy, vzorce, základní grafy.  Prezentace.  

5. Softwarové aplikace.  Vrstvy typické aplikace: prezentační, aplikační, datová.  Tenký a tlustý klient.  Rozhraní.  Architektura klient-server.  Aplikační a databázové servery.  Autentizace a autorizace uživatelů.  Management identit uživatelů.

6. Vývoj software.  Fáze: analýza, návrh, kódování, testování.  Model vodopádu, model spirály.  Metodiky vývoje software.  Tvorba dokumentace. Distribuce software.  Licence.  Podpora software a uživatelů.

7. Informační bezpečnost.  Hrozby - pravděpodobnost výskytu, závažnost dopadu. Bezpečné chování uživatelů.  Technické možnosti minimalizace rizik.  Bezpečnost instituce a informačních systémů.  Krátké představení legislativního rámce v ČR.

 

Studijní opory
Poslední úprava: UISDVOR (14.01.2015)

E-learningová studijní opora je dostupná v Moodle Univerzity Karlovy v Praze - http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3109.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK