PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do informační vědy - AIS10153
Anglický název: Introduction to the Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Martin Souček, Ph.D. (16.01.2015)
Předmět přináší studentům základní přehled o klíčových tématech informační vědy, syntetizuje teoretické, metodologické i pragmatické poznatky o základech tohoto oboru. Poskytuje tak posluchačům důležitý základ pro studium v dalších specializovaných oblastech. Výklad předmětu postupuje od obecných východisek ke konkrétně zaměřeným tématům. Po představení pojmu informace a dalších základních termínů je probrána historie oboru, jeho metodologie a výzkumné metody. Dále se předmět zaměří na jednotlivá klíčová témata informační vědy: informační společnost, organizaci informací, problematiku information overflow, informační etiku, human -computer interaction, informační bezpečnost, bibliometrii a právo v informační společnosti. Studenti se na přednáškách aktivně průběžně zapojují v rámci týmové práce na průběžně zadávaných otázkách a úkolech.

Inovace předmětu byla podpořena projektem Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231
Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita, Prioritní osa OP: Modernizace počátečního vzdělávání 3
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Martin Souček, Ph.D. (20.01.2015)

Atestace, požadavky pro úspěšné splnění předmětu

 1. aktivní účast na hodinách
 2. plnění průběžných úkolů
 3. seminární práce
 4. písemný test
Literatura
Poslední úprava: Ing. Martin Souček, Ph.D. (20.01.2015)
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 80-718-4767-4.
 • GLEICK, James. Informace: historie, teorie, záplava. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013, 396 s. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-415-5.
 • VICKERY, B a Alina VICKERY. Information science in theory and practice. 3rd rev. & enlarged ed. Munchen: K.G. Saur, 2004, xiii, 400 s. ISBN 3598116586.
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. An introduction to information science. London: Facet, 2012. ISBN 978-185-6048-101.
 • GROCHOW, Jerrold M. Information overload: creating value with the new information systems technology. Upper Saddle River, N.J.: Yourdon Press, c1997, 281 s. ISBN 01-352-7631-4.
 • SUROWIECKI, James. The wisdom of crowds. 1st Anchor books ed. New York: Anchor books, c2005, xxi, 296 s. ISBN 03-857-2170-6.
 • WEBSTER, Frank. Theories of the information society. London and New York: Routledge, 1995, vi, 257 p. ISBN 04-151-0574-9.
 • TAPSCOTT, Don. Grown up digital: how the net generation is changing your world. New York: McGraw-Hill, c2009, xvi, 368 p. ISBN 9780071508636-.
 • QUALMAN, Erik. Socialnomics how social media transforms the way we live and do business. Rev. and updated. Hoboken, N.J: Wiley, 2011. ISBN 04-709-0122-5.
 • MOROZOV, Evgeny. The net delusion: the dark side of Internet freedom. 1st ed. New York, NY: PublicAffairs, 2011. ISBN 16-103-9106-3.
 • CASTELLS, Manuel. The Internet galaxy: reflections on the Internet, business, and society. New York: Oxford University Press, 2001, xi, 292 p. ISBN 01-992-4153-8. 
 • Cultural frames of knowledge / edited by Richard P. Smiraglia and Hur-Li Lee. Würzburg : Ergon-Verlag, 2012 (#001620841)
 • Relationships in the Organization of Knowledge / edited by Carol A. Bean and Rebecca Green. Dordrecht : Kluwer, 2001 (#001619036)
 • Classifying science : phenomena, data, theory, method, practice / by Rick Szostak. Dordrecht ; Norwell : Springer, c2004 (#001620838)
 • Think stats / Allen B. Downey. Sebastopol : O'Reilly Media, c2011 (#001627392)
 • Atlas of science : visualizing what we know / Katy Börner. Cambridge ; London : MIT Press, c2010 (#001627390)
 • Modern information retrieval : the concepts and technology behind search / Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto. Harlow : Addison-Wesley, 2011 (#001639662)
 • The social life of information / John Seely Brown and Paul Duguid. Boston : Harvard Business School Press, c2000 (#001640812)
 • Digital humanities in practice / edited by Claire Warwick, Melissa Terras and Julianne Nyhan. London : Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities, 2012 (#001677516)
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Martin Souček, Ph.D. (20.01.2015)

ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY, BC - osnova

 

1.      Co je to informace a teorie informace

·         co je to informace?

·         teorie informace

·         měření a jednotka informace

 

2.      Informační věda a její metody

·         Přístupy k informační vědě

·         Historie informační vědy

·         výzkumné metody

·         typy výzkumu

·         informetrie a bibliometrie

·         informační management

 

3.      Informační společnost

·         Knihovny a informační instituce

·         Kyberkultura

·         Informatizace společnosti

o   Sociální sítě

o   Komunikace informací

o   Vliv informačních technologií na člověka, každodenní život

·         Vliv informačních technologií na distribuci moci ve společnosti

 

4.      Organizace informací - Bára - 10.11

·         Způsoby organizace informačních zdrojů

·         Bibliografické informace

·         Ontologie

·         Doménová analýza

·         Problematika ukládání a zpřístupňování informací

 

5.      Informační zahlcení (Information overflow)

·         informační zahlcení, předpoklady, důsledky

·         informační exploze a vyhledávání informací

 

 

6.      Informační etika

·         Obsah IE a její užitečnost

·         Kodexy

·         Etika informačního specialisty

 

7.      Informační bezpečnost

·         historie šifrování a kryptografie

·         moderní kryptografie - běžné používání

·         digitální stopa

·         ohrožení dětí

 

8.      Human - computer interaction

·         Definice Human-computer interaction

·         Informační architektura

·         Použitelnost webu

·         Přístupnost webu

  

9.      Bibliometrie a vědecká komunikace

·         vědecké informace

·         VaV výstupy a jejich diseminace

·         základní východiska a termíny

·         druhy citačních rejstříků

·         bibliometrické zákony

·         hodnocení vědy v ČR

·         scientometrické analýzy

·         "e-science"

 

  

10. Právo v informační společnosti 

·         Internet z hlediska práva

·         Data a jejich právní posouzení

·         Vymahatelnost na internetu

·         Autorské dílo

·         Svobodný přístup k informacím

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (30.12.2014)

Studijní e-learningová opora je dostupná v Moodle Univerzity Karlovy - http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1229

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK