PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Projektování informačních systémů [V] - AIS10148
Anglický název: Designing Information Systems [V]
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)
V předmětu je přednášen a prakticky procvičován teoretický a metodologický přístup k procesu vytváření projektů
informačních systémů. Je vyložena teorie systémů a představeni jsou její hlavní představitelé. Těžiště předmětu spočívá v
metodologii tvorby projektů ve čtyřech stadiích: koncepčním, projektovém, implementačním a realizačním (provozním). Dále
je vyložen a se studenty prakticky procvičován proces tvorby vývojových diagramů a formulování požadavků na
personální, materiální, technologické, legislativní a finanční zajištění systému ve stadiu koncepce a projektování. Vyložen a
prakticky procvičen je i postup tvorby projektů v rámci grantových programů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)
LITERATURA ZÁKLADNÍ:

1. BANÝ, P. a kol.: Základní metody a nástroje systémové analýzy a projektování informačních systémů. In: Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 1999, č. 2, s. 209-216.

2. BIGGS, C. L. - BIRKS, E. G. - ATKINS, W.: Managing the systems developments process. London : Prentice Hall 1980. 408 s.

3. GILCHRIST, A.: Understanding and analysing information needs. In: Handbook of special librarianship and information work. Aslib 1992, s. 18-25.

4. HORNÝ, Stanislav: Analýza a návrh systémů. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 98 s.

5. KIMLIČKA, Š. a kol.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava : UK, 1984. 170 s.

6. KIMLIČKA, Š.: Manažment tvorby informačných systémov. Bratislava : SlTK, 1995.

7. JANČAŘÍK, Miloslav: Zásady projektování a zavádění AS VTEI. Praha : UVTEI, 1983. 55 s.

8. MALÝ, Jaroslav: Projektování informačních systémů 3. Hradec Králové, Gaudeamus 2000. 130 s.

9. MOLNÁR, Zdeněk: Projektování AIS. Učebnice ČVUT, fakulta strojní. Praha : ČVUT, 1991. 200 s.

10. MOLNÁR, Zdeněk: Automatizované informační systémy. Praha : ČVUT, 2000. 126 s.

11. VLASÁK, R.: Racionalizace informačních procesů. Praha : SPN. 1987. 167 s.

12. VLASÁK, R.; BULÍČKOVÁ, S. základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 105 s. ISBN 80-246-0727-1

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)

1. Základy obecné systémové teorie

1.1 Krátká historie systémové teorie, resp. systémové vědy od 30. let 20. století. Způsob "systémového myšlení". Mesatovič, Bertalanffy a Ackoff jako zakladatelé různých směrů systémové teorie.

1.2. Pojem metodologie definování, analýzy, optimalizace a zobrazování systému. Význam modelu a modelování v systémové teorii.

1.3 Definování systému, jeho prvků a vztahů. Vstupy a výstupy systému. Funkce systému. Systémové okolí. Zpětná vazba a její úloha při optimalizaci fungování systému. Otevřený a uzavřený systém.

1.4 systémová analýza a její etapy. Model jako metoda analýzy systému.

2. Podstata a cíle projektových činností

2.1 Původ projektové činnosti a vlastní smysl projektování jako tvůrčí činnosti, zaměřené na výstavbu nových provozů a objektů nebo na jejich rekonstrukci, resp. inovaci.

2.2 Projektování v rámci programů vypsaných grantovými agenturami či jinými subjekty zajišťujícími financování projektů a jejich realizaci.

2.3 Soudobé pojetí pojmů plán a projekt a jejich vztahu k procesu tvorby, rozvoje a provozu systému. Pojem koncepce jako východiska plánování a projektování. Tvorba koncepce na základě analýzy vývojových trendů, aktuálního stavu provozovaného systému, zjištěných uživatelských požadavků a předpokladu reálných podmínek pro uplatnění koncepce.

2.4 Plán jako výraz termínovaného postupu naplňování koncepce. Strategické a krátkodobé plánování. Věcná a zabezpečovací část plánu. Vztah plánu a projektu.

2.5 Podstata projektování jako tvorba nástrojů výstavby systému od koncepce po uživatelskou dokumentaci.

2.6 Formulování cílů projektů z hlediska posuzování jejich přijetí či zadání.

2.7 Hlavní kritéria kvality projektu: ekonomické (z hlediska provozu), funkční (z hlediska uspokojování uživatelských potřeb), organizační (z hlediska racionalizace pracovních linek a personálního vybavení), technické a technologické (z hlediska uplatnění dostupných prostředků).

3. Předprojektová příprava

3.1 Rozložení procesu výstavby systému na stadia a projektové stupně.

3.2 Vyjádření záměru projektu, cílů a základních důvodů budování (výstavby, přestavby, resp. inovace) systému. Význam formulační stránky a formy předložení návrhu projektu. Studie proveditelnosti (feasibility study). Význam názvu, resp. akronymu názvu projektu.

3.3 Definování subjektů, majících vztah k projektu systému a působících v procesu projektování.

3.4 Formulace předpokládaných přínosů realizace projektu. Výběr hledisek pro hodnocení přínosů.

3.5 Specifika zadání projektu v rámci žádosti o získání grantu na jeho řešení.

4. Koncepční stadium projektování

4.1 Pracovní hypotéza. Možnosti alternativních řešení. - Využití systémové teorie při analýze stávajícího systému.

4.2 Příprava vytvoření projektového úkolu jako závěrečného výsledku prací v rámci koncepčního stadia a zároveň jako 1. stupně projektové dokumentace. Obsah projektového úkolu.

4.2 Úvodní zpráva PÚ.

4.3 Zásady pro zpracování analýzy výchozího stavu vč. okolí projektovaného systému.

4.4 Požadavky na cílové chování systému (hypotéza) a rámcový návrh systému.

4.5 Organizačně funkční řešení systému a jeho schematické vyjádření. Zákonitosti a praktické vyhotovení organizačně funkčních řešení ve formě jednoduchých schémat.

4.6 Požadavky na organizační, technologické a technické řešení systému.

4.7 Požadavky na související materiální a personální vybavení provozovatele systému.

4.8 Ekonomika projektu a výsledného systému. Náklady na projekt, pořizovací náklady a náklady na provoz systému. Struktura požadovaných nákladů.

4.9 Finalizace projektového úkolu. - Použitá literatura, seznam zkratek. Přílohy (vzory dokladů, formulářů, dotazníků, písemné požadavky uživatelů, rozhodnutí nadřízených orgánů, zpráva ze schvalovacího řízení atd.)

5. Prováděcí projekt
5.1 Prováděcí projekt jako výsledek stadia projektování a zároveň závěrečný stupeň projektové dokumentace. Hlavní zásady přípravy prováděcího projektu.

5.2 Obsah prováděcího projektu. Složení souboru prováděcí projektové dokumentace.

5.3 Pojem specifikace údajů. Hierarchie datových útvarů a jejich definice.

5.4 Schematické znázornění zpracovatelských linek systému. Využití principů vývojových diagramů. Dekompozice systému, jeho subsystémy, úlohy, chody a kroky.

5.5 Závěrečná fáze prováděcího projektování a význam využití experimentu.

5.6 Oponentura prováděcího projektu

6. Ověřovací stadium a uvedení systému do rutinního provozu

6.1 První experimenty chodu jednotlivých subsystémů před definitivním zpracováním prováděcího projektu (zejména ověření funkcí aplikačního programového vybavení).

6.2 Kvantifikace dat a operací pro potřebné ověření a) dílčích chodů jednotlivých subsystémů, b) celých subsystémů, c) celého systému ve sladění chodu jeho subsystémů a úloh.

6.3 Procedurální stránka převodu systému do rutinního provozu. Plán implementace systému. Stanovení přejímací komise, uspořádání přejímky mezi projektantem (řešitelem) a zadavatelem (s vyjádřením provozovatele).

6.4 Zpracování protokolu o převzetí systému do provozu a jeho schválení.

6.5 Stadium provozu a údržby systému. Určení doby projektantského dozoru nad provozem systému nebo jeho vybraných subsystémů.

7. Vybrané moderní metody projektování automatizovaných informačních systémů

7.1 Přístupy k projektování: implementační, konstrukční a plánovací.

7.2 Obecné metody (BSP, PQM). Softwarově orientované projektování, metody YSM - DFD, JSP, SSADM, MERODE, CASE aj.

7.3 Souhrnné zásady správného postupu při projektování informačních systémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK