PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Projektování informačních systémů - AIS10147
Anglický název: Information Systems Project Management
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS10161
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LIPKH2AF (01.10.2018)
Předmět je vyučován v zimním semestru 2018/2019. Výuka začíná v druhém říjnovém týdnu!

Přednášen a prakticky procvičován je teoretický a metodologický přístup k procesu vytváření projektů informačních systémů. Těžiště předmětu spočívá v metodologii tvorby projektů ve čtyřech stadiích: iniciačním, plánovacím, implementačním a realizačním (provozním), a to dle metodiky PMI - PMBoK. Po úspěšném absolutoriu by měli být studenti schopni chápat a používat základní koncepty projektového managementu a rychle se integrovat do práce projektových týmů. <br>
V rámci výuky je v druhé části procvičen i postup tvorby projektů v rámci grantových programů. <br>
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (06.02.2019)

Cílem předmětu Projektování informačních systémů je seznámit studenty se základními principy projektového managementu. Kromě teoretické roviny, která se základních rysech odvíjí od metodiky Project Management Institut (PMI) : PMBoK (Project Management Body of Knowledge), je v rámci cvičení dán dostatečný prostor i na praktický nácvik probíraných postupů. Ve výuce je proto akcentována interaktivita a zapojení studentů do řešení předkládaných případových studií, problémů a úloh. 

Předmět je zároveň rozdělen do dvou částí: větší část přednášek a seminářů (cca 8 vyučovacích bloků) je orientována na projekty realizované v komerčním prostředí, zatímco závěrečná část (cca 4 vyučovací bloky) je zaměřena na grantové projekty. Toto rozdělení odpovídá i požadavkům na výstupní znalosti absolventa bakalářského programu Informační studia a knihovnictví, neboť tito studenti nacházejí uplatnění jak v komerční sféře, tak ve státní správě. místní samosprávě či neziskovém sektoru obecně. 

Předmět je zároveň nově nastaven tak, aby v rámci magisterského studia programu Informace, média a knižní kultura bylo možno navázat pokročilejšími technikami a metodami projektového managementu se specializací na projektování podnikových informačních systémů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LIPKH2AF (01.10.2018)

Podmínky zakončení předmětu:

 

a.Splnění všech zadaných úloh, a to ve stanoveném termínu. Pozdní nebo chybějící zaslání úkolů znamená připsání minusových bodů, které se započítávají do výsledného hodnocení závěrečného testu. Bodové ohodnocení jednotlivých úkolů bude stanoveno vždy při zadání úkolu a oznámeno ve výuce.

 

b. Účast - student může být v průběhu semestru omluven pouze ze 2 přednášek /výjimka je udělena výhradně studentům absolvujícím zahraniční stáž v zahraničí/

 

c. Aktivita v hodinách

 

d. Závěrečný test - úspěšnost min 60% z max. počtu bodů, a to po započítání pozitivních i negativních bodů z předcházejících aktivit

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (06.02.2019)

Literatura:

1           A Guide to Project Management Body of Knowledge. PMBoK Guide. Newton Square : PMI, 2017. 726 s. 6 Ed. ISBN 9781628251845 .

2           KERZNER, H. Project Management, A Systéme Approach to Planning,Scheduling and Controlling. New York : Wiley, 2017. 12 Ed.

3           SVOZILOVÁ, A. Projektový management – 2.aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011.392 s.

 

Další doporučená literatura:

  1. The practical guide to project management documentation / John J. Rakos, with Karen Dhanraj ... [et al.]. Hoboken : John Wiley & Sons, 2005 (#001619049)
  2. Risk management for IT projects : how to deal with over 150 issues and risks / Bennet P. Lientz, Lee Larssen. New York : Routledge, 2011 (#001623739)
  3. Relationships in the Organization of Knowledge / edited by Carol A. Bean and Rebecca Green. Dordrecht : Kluwer, 2001 (#001619036)
  4. Think stats / Allen B. Downey. Sebastopol : O'Reilly Media, c2011 (#001627392)
  5. Interactive data visualization for the web / Scott Murray. Sebastopol : O'Reilly Media, c2013 (#001627388)
  6. Renewing professional librarianship : a fundamental rethinking / Bill Crowley. Westport : Libraries Unlimited, c2008 (#001627210
  7. Modern information retrieval : the concepts and technology behind search / Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto. Harlow : Addison-Wesley, 2011 (#001639662)

Metody výuky
Poslední úprava: LIPKH2AF (06.01.2015)

Ve výuce jsou aplikovány následující didaktické postupy:

·                přednáška pedagoga s doprovodným cvičením

·                nácvik s poskytováním zpětné vazby ze strany pedagoga i ostatních studentů

·                aktivizační techniky (rozhovor, dialog, diskuse)

·                problémová metoda - samostatné odvozování poznatků vlastní myšlenkovou činností studentů

·                situační metody - hledání postupů vedouících k řešení určité konkrétní situace, která je studentům prezentována k řešení.

·                elektronická podpora studia určená především, avšak nikoli výhradně, pro studenty kombinované formy studia) v rámci Moodle UK.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (30.12.2014)

Studijní e-learningová opora je dostupná v Moodle Univerzity Karlovy v Praze - http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=156

Vstupní požadavky
Poslední úprava: LIPKH2AF (17.09.2015)

Předmět je určen výhradně pro studenty 3. ročníku bakalářského studia. Zájemci z jiných ročníků budou přijati pouze po schválení vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK