PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Věcné pořádání informací a znalostí - AIS10138
Anglický název: Information and Knowledge Subject Control
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UISKUCER (23.09.2017)
Studenti, kteří si zapíšou tento předmět, by měli předem absolvovat tyto předměty bakalářského studia:
Logika, Identifikační popis, Úvod do informační vědy.

Předmět seznamuje s teoretickými principy, metodami, technikami a standardy organizace, jež umožňují přístup k existujícím znalostem a jejich využití. Pozornost je věnována především aplikacím ve sféře paměťových institucí a v online systémech bibliografických a plnotextových databází. Výuka zahrnuje tato témata: pojmová základna a terminologie organizace znalostí; teoretické principy organizace znalostí: systémový přístup, fasetová analýza, logické a lingvisticko-sémantické základy; cíl a účel organizace znalostí; klíčové problémy a paradigmata organizace znalostí; kontext organizace znalostí – aktéři, instituce, domény; prvky a procesy organizace znalostí; vztahy v organizaci znalostí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (21.09.2017)

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti:

Znát teoretické principy a nejdůležitější metody a techniky organizace znalostí.

Chápat význam obsahové analýzy a pojmového modelování a úlohu obsahových metadat v organizaci znalostí.

Umět popsat klíčové sémantické problémy organizace znalostí a znát způsoby jejich řešení v organizačních systémech.

Schopni aplikovat principy systémové a fasetové analýzy na organizované entity.

Znát základní typy strukturních vztahů a způsoby jejich vyjádření v organizačních schématech a organizovaných zdrojích.

Schopni použít standardizované postupy a techniky identifikace, kategorizace a klasifikace při zpracování informačních zdrojů.

Umět vytvořit běžné typy obsahových metadat (abstrakty odborných textů, třídníky desetinného třídění).

Schopni navrhnout organizační strukturu pro konkrétní přesně vymezenou doménu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UISKUCER (09.12.2017)

Individuální projekt: návrh organizační struktury pro konkrétní přesně vymezenou doménu (30-40 pojmů).
Znalostní test.
Průběžná aktivita a účast na přednáškách a cvičeních (pro prezenční studium).

Literatura
Poslední úprava: UISKUCER (09.12.2017)
Základní literatura:
ANDERSON, James D. Organization of knowledge. In: John FEATHER, Paul STURGES, ed. International encyclopedia of information and library science. 2nd ed. London: Routledge, 2003, s. 471-490. ISBN 978-0-415-25901-9.
GLUSHKO, Robert J., ed. The discipline of organizing. Cambridge(MA): MIT Press, 2013. 475 s. ISBN 978-0-262-51850-5 (brož.). ISBN 0-262-51850-3 (brož.). Doprovodný web: http://disciplineoforganizing.org/.
ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization (IEKO) [online]. HJØRLAND, Birger, GNOLI, Claudio, ed. ISKO Scientific Advisory Council, 2016- [cit. 2017-09-23]. Dostupné z: http://www.isko.org/cyclo/.
KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí: klíčová témata. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2017. 269 s. ISBN 978-80-246-3587-3 (brož.). ISBN 978-80-246-3597-2 (pdf).


* Doporučená literatura:
BROUGHTON, Vanda. Essential thesaurus construction. London : Facet, 2006. 296 s. ISBN 1-85604-565-X.
CHOWDHURY, C. H. Organizing information : from the shelf to the web. London : Facet, 2007. 230 s. ISBN 978-1-85604-578-0.
KOVÁŘ, Blahoslav. Věcné pořádání informací a selekční jazyky. Praha : ÚVTEI, 1981-1982. 2 díly. Je možné využít i souborné vydání díla z roku 1984.
McILWAINE, I. C. (ed.). Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA Satellite Meeting held in Dublin, OH, 14-16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing Section, the IFLA Information Technology Section and OCLC. München : Saur, 2003. 193 s.
OLSON, Hope A.; BOLL, John J. Subject analysis in online catalogs. 2nd ed. Englewood (CO, USA) : Libraries Unlimited, 2001. xv, 333 s. ISBN 1-56308-800-2.
SCHWARZ, Josef. Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice : nástin dějin deskriptorových selekčních jazyků v bývalém Československu se zaměřením na vývoj teoretických, metodických a normativních aspektů tvorby tezaurů. Praha, 1999. ix, 121 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Peter Pálka.
SECHSER, O.; MOJŽÍŠEK, J.; KÖNIGOVÁ, M. Selekční jazyk a jeho popis. Praha : ÚVTEI, 1968. 219 s.


Další literatura bude doporučena v rámci přednášek a cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: UISKUCER (23.09.2017)

Náplň přednášek:
1. Seznámení s obsahem předmětu, požadavky ke zkoušce. Cíl a účel organizace znalostí: přístup ke znalostem a jejich využití. Organizace znalostí jako obor a jako proces.
2. Klíčová témata, problémy a paradigmata organizace znalostí. Princip a kritéria ekvivalence. Obecné techniky organizace - umístění a označení. Typologie metadat z hlediska organizace znalostí.
3. Identifikace, definování. Teoretická a technologická problematika vymezení jednotky organizace znalostí. Metadata. Systém organizace znalostí.
4. Přehled procesů organizace znalostí a přístupu ke znalostem: kategorizace, klasifikace, indexace, řazení, přístup ke znalostem (navigace, množinový přístup, přístup prostřednictvím indexu). Indexový soubor.
5. Systémová analýza, systémový přístup.
6. Principy formálně správné analýzy.
7. Vztahy v organizaci znalostí 1. Typologie vztahů. Formální vlastnosti a možnosti vyjádření vztahů. Vztahy v datových strukturách. Vztahy ekvivalence, hierarchie, asociace.
8. Vztahy v organizaci znalostí 2. Vztahy v jazyce - paradigmatické a syntagmatické vztahy. Pojmové vztahy. Vztahy v systémech organizace znalostí.
9. Fasetová analýza.
10. Sémantická problematika organizace znalostí. Pojmové modelování.
11. Lingvistické problémy organizace znalostí: synonymie, homonymie, složená témata, slovní spojení.
12. Obsahová analýza a problém aboutness.

Náplň cvičení:
1. Diskuse k tématům prezentovaným na přednáškách.
2. Praktická aplikace metod organizace znalostí na konkrétních příkladech. Procvičované metody a techniky: kategorizace tříděním kartiček, systémová analýza, fasetová analýza, obsahová analýza, indexace.
3. Využití jazyka UML k modelování organizačních struktur.
4. Demonstrace teoretických principů organizace znalostí na reálných organizačních systémech.
5. Zadání a konzultace individuálního projektu.
6. Průběžné znalostní testy.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (21.09.2017)

Pro předmět je zpracována studijní opora ve formě kurzu v LMS Moodle (Moodle UK pro výuku 1), dostupná z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3293.

KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2014. 138 s. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/informacni-zdroje/jinonicke-texty/.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK