PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do informační vědy - AIS10124
Anglický název: Introduction to Information Science
Zajišťuje: Vyšší odborná škola informačních služeb (21-VOSIS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc.
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)
Cílem přednášky je syntetizovat teoretické, metodologické a pragmatické poznatky o základech oboru. Poskytnout
posluchačům podklady pro kreativní studium jednotlivých teoretických, metodologických a aplikačních oblastí a úkonů
informační vědy.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)
1. obsah, cíl a vývoj informační vědy
1.1 informační věda a informatika

1.2 vědecké informace

1.3 teorie informace

1.4 historický vývoj informační vědy

2. vztah mezi situací, modelem a informací
2.1 situace

2.2 vyjádření situace modelem

2.2.1 identifikovatelné prvky modelu

2.2.2 model fyzický

2.2.3 model grafický a výtvarný

2.2.4 model jazykový

2.3 myšlení v umělé inteligenci

3. jednotka informace
3.1 co je to informace

3.2 entropie, informace jako energie

3.3 informační a kybernetický přístup k informacím

3.4 Shanonnova jednotka informace

4. informační hodnota sdělení
4.1 sdělení a myšlení

4.2 jazykové sdělení, výrok, text

4.3 grafické sdělení

4.4 neverbální sdělení

4.5 informační hodnota sdělení

4.5.1 informační hodnota odvozovaná z odlišnosti

4.5.2 informační hodnota odvozovaná z významnosti

4.5.3 informační hodnota odvozovaná z využitelnosti

5. rozdíl mezi sdělením a vědeckou informací
5.1 libovolné sdělení

5.2 primární odborná informace

5.3 sekundární odborná informace

5.4 terciální odborná informace

6. informační exploze
6.1 příčiny informační exploze

6.2 růst množství informací

6.3 růst počtu směrů informací

6.4 zastarávání a pokles správnosti informací

6.4.1 zvyšování známosti informací

6.5 zobecňování obsahu informací

7. informační váha přirozených jazyků
7.1 vazba na sílu země

7.2 jazyky zemí ( angličtina, ruštiny, francouzština, němčina, španělština,portugalština, čínština, japonština aj.)

8. teorie znaku
8.1 znak

8.2 sémantický trojúhelník

8.3 sémantické vzorce vět

8.4 bigramy až vícegramy

8.5 sémantická analýza - popis textů

8.6 statistika sémů a jejich kombinací

9. základní informační problémy přirozených jazyků
9.1 vývoj jazyky ( slovníku, významů, gramatiky) ve vazbě na realitu

9.2 synonymie

9.3 homonymie

9.4 polysémie

10. základní druhy informačních pramenů
10.1 monografie

10.2 články a časopisy

10.3 zprávy

10.4 sekundární prameny

10.5 terciální prameny

10.6 review

10.7 abstrakta

10.8 rejstříky,

11. kvantitativní metody a bibliometrie
11.1 bibliometrie, informetrie a scientometrie

11.2 citační indexy a citační analýza

11.3 problematika citačních rejstříků

11.4 komerční produkty ISI

11.5 bibliometrické zákony - Bradfordův, Zipfův a Lotkův

12. uživatelé informací a informační potřeby
12.1 uživatel informací

12.2 informační potřeba

12.3 vývoj informačních potřeb

13. informační systémy a služby
13.1 knihovny a databázová centra

13.2 sdělovací prostředky

13.3 veřejnost

13.4 užší referenční skupina

14. informační šumy
14.1 kanál a signál

14.2 kanál, jeho ochrana a šum

14.3 šum z rušení signálu

14.4 šum z neznalosti (jazyka, reality)

14.5 šum z nepochopení cíle

14.6 šumy přicházejí odjinud

14.6.1 šumy přehlušující signál

15. vývoj knihoven
15.1 stav před vznikem knihoven

15.2 starověké knihovny

15.3 středověké knihovny

15.4 vznik moderních knihoven v renesanci a po ní

15.5 digitalizace knihoven

15.6 virtuální knihovny

16. obsahová analýza a informačně rozborová činnost
16.1 obsahová analýza

16.2 rozborová činnost

16.3 předvídání budoucího vývoje

17. informační bezpečnost
17.1 historie kryptografie a kryptoanalýzy

17.2 symetrická a asymetrická kryptografie

17.3 vládou ovládaná kryptografie

17.4 problematika informační bezpečnosti moderní doby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK