PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Informační společnost a čtenářství - AIS100121
Anglický název: Information society and reading
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Vyučující: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (27.09.2021)
Motto
„Reading remains the most difficult stage to study in the circuit followed by books.“ (Robert Darnton, 1982, 74)
V návaznosti na výstupy nejaktuálnějších místních i mezinárodních projektů k dějinám čtení (Manguel, Šmejkalová, Trávníček, Radway, UK Reading Experience Database) a jeho současným podobám (E-Read COST; Česká čtenářská republika) je cílem předmětu uvést studenty a studentky do problematiky recepce textu se zvláštním zřetelem k multimediálnímu kontextu jednadvacátého století.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (04.10.2021)

Požadavky k uzavření předmětu:

 

- účast v prezenční části studia.

- skupinová prezentace (15 min) vybraného tematického okruhu ze sylabu.

- zpracování jednoho z vybraných témat v písemné formě:

 

cca 10NS, termín odevzdání 14. 01. 2022

 

Volná témata vztahující se k obsahu předmětu jsou vítána, je však třeba je předem konzultovat. Ke každé písemné práci i prezentaci je nutno připojit seznam použité literatury a všech dalších pramenů, včetně internetových odkazů. Citace a odkazy v textu budou uváděny dle standardů pro vědecké (i diplomové) práce.

 

 

Sylabus - základní tematické okruhy:

 

5.10.

Úvod do tématu: Čtení – minulost a současnost jako předmět mezinárodního a interdisciplinárního zkoumání (SHARP); struktura výuky, podmínky absolvování předmětu: prezentace, projekty a závěrečná práce; doporučená literatura k samostatnému studiu.

 

12.10.

Klíčové pojmy I: Co je to čtení? Gramotnost - recepce – interpretace – osvojení/přivlastnění (R. Chartier: appropriation) – materialita recepce (O-O-O).

Diskuse o tématech prezentací a zavěřených projektů.   

 

19.10.

Klíčové pojmy II: Čtení z perspektivy mezinárodního zkoumání – tzv. Birminghamská škola.

Prezentace: Čtení v britské tradici kulturálních studií: diskuse klíčových argumentů a kritická recenze studie ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. “Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, paralely a přesahy”, in Česká literatura 58, 2010/4.

 

26.10.

Výzkumy čtenářství I – Jak čteme?

Prezentace: Diskuse klíčových argumentů a kritická recenze publikace ZACHOVÁ, Alena. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov: Helena Rezková, 2013.

 

2.11.

Výzkumy čtenářství II – Co čteme?

Prezentace: Diskuse klíčových argumentů a kritická recenze publikace TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2008.

 

9.11.

Co jsou to dějiny čtení?

Prezentace: Čtení z perspektivy populárně-naučné literatury. Diskuse klíčových argumentů a kritická recenze publikace MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2007

 

16.11.

Centrálně řízené čtení v totalitních režimech.

Prezentace: Čtenářství v tzv. socialistickém Československu. (kromě odborné literatury možnost využít metod kvalitativního výzkumu: polo-strukturovaný rozhovor či orální historie) 

 

23.11.

Genderové aspekty čtení

Prezentace: Čtenářky populární (?) literatury.

Pomocný zdroj např.: RADWAY, Janice. Čtení romancí: ženy, patriarchát a populární literatura. In: OATES-INDRUCHOVÁ (ET AL.), Libora. Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: Sociologické nakladatelství/SLON, 2007, s. 169–221.

 

30.11.

Žijeme a čteme v informační společnosti?

Prezentace: Pojem „informační společnost“ a jeho kritika (nejen) z perspektivy čtení a mediální komunikace.

 

7.12.

Současnost a budoucnost čtení I: E-Read COST; UGC (splývání/prolínání recepčního a autorského subjektu).

Prezentace:

UGC – přednosti a stinné stránky platforem pro obsahy vytvářenými uživateli.

Četba analogového a digitálního textu.

 

14.12.

Současnost a budoucnost čtení II:

 

Prezentace: Diskuse klíčových argumentů a kritická recenze publikace David R. CASTILLO and William EGGINTO: Medialogies: Reading Reality in the Age of Inflationary Media [Jediný výtisk v ČR – Akademie múzických umění v Praze - Knihovny AMU]

Viz také prezentaci autorů in https://www.youtube.com/watch?v=NUsxZLZTQTQ

Úvod v: https://www.bloomsburycollections.com/book/medialogies-reading-reality-in-the-age-of-inflationary-media/introduction-medialogies?from=search

 

21.12.

Zdroje a metody digitálních humanitních věd ve výzkumu čtení: na příkladu britského projektu UK RED (The Reading Experience Database 1450–1945) http://www.open.ac.uk/Arts/reading/UK/

Prezentace: Diskuse klíčových argumentů a kritická recenze studie

TOWHEED, Shafquat: Nacházení čtenáře, aneb co uděláme s mužem v klobouku? Metodologické perspektivy a doklady britské Databáze čtenářské zkušenosti 1450–1945, in ŠMEJKALOVÁ, Jiřina a Lenka POŘÍZKOVÁ Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury, Praha: Academia, 2021.

 

4.1.

Tutoriály – zpětná vazba a náměty k dalšímu studiu vybraných témat.

 

 

Témata projektů a závěrečných prací:

 

Pojetí čtenářství ve vybrané oblasti dějin/teorie kultury a médií.

 

Co jsou to dějiny čtení? (vypracovat na základě 2-3 vybraných publikací k tématu)

 

Co je to čtenářská gramotnost? Diskuse vybraných aspektů.

 

Čtení v totalitních režimech.

 

Čtenářky a čtenáři: genderové aspekty čtení.

 

Čtení v České republice – současné výzkumy a pohledy.

 

Pojem „informační společnost“ a jeho kritika.

 

UGC – přednosti a stinné stránky platforem pro obsahy vytvářenými uživateli.

 

Četba analogového a digitálního textu.

 

Současnost a budoucnost čtení.

 

 

 

 

 

Doporučená literatura:

 

CASTILLO, David R. and William Egginto

Medialogies: Reading Reality in the Age of Inflationary Media

https://www.youtube.com/watch?v=NUsxZLZTQTQ

Introduction in:

https://www.bloomsburycollections.com/book/medialogies-reading-reality-in-the-age-of-inflationary-media/introduction-medialogies?from=search

HAMAN, Aleš. Literatura z pohledu čtenářů. Praha: Československý spisovatel, 1991.

CHARTIER, Roger. „‘Lidová‘ čtení“, in ŠMEJKALOVÁ, Jiřina a Lenka POŘÍZKOVÁ Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury, Praha: Academia, 2021.

ISER, Wolfgang. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993,

JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury 1945-1989 : III. 1958-1969. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008.

JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury 1945-1989. IV. 1969-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008.

MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2007

PRÁZOVÁ, Irena - HOMOLOVÁ, Kateřina - LANDOVÁ, Hana - RICHTER, Vít: České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2015.

PIORECKÝ, Karel: Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem, 2013

http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/6-2013/digitalni-text-mezi-veci-znakem-a-happeningem

RADWAY, Janice. Čtení romancí: ženy, patriarchát a populární literatura. In: OATES-INDRUCHOVÁ (ET AL.), Libora. Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: Sociologické nakladatelství/SLON, 2007, s. 169–221.

ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. “Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, paralely a přesahy”, in Česká literatura 58, 2010/4.

TOWHEED, Shafquat: Nacházení čtenáře, aneb co uděláme s mužem v klobouku? Metodologické perspektivy a doklady britské Databáze čtenářské zkušenosti 1450–1945, in ŠMEJKALOVÁ, Jiřina a Lenka POŘÍZKOVÁ Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury, Praha: Academia, 2021.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2008.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2011.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). 1. vyd. Brno: Ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky vydal Host, 2014.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Koncept čtenáře a čtení – Nejkratší možné dějiny. In: MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2007.

ZACHOVÁ, Alena. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov: Helena Rezková, 2013.

 

 

Doplňující zdroje - Výzkumy čtenářství & různé:  

 

Mezinárodní:

TOWHEED, Shafquat, Rosalind CRONE, Katie HALSEY eds. The History of Reading: A Reader. Routledge, 2010.

Towheed,

 

TOWHEED, Shafquat and Rosalind CRONE eds. The History of Reading. Methods, Strategies, Tactics. Palgrave Macmillan; 1st ed. 2011.

 

Selected Works on the History, Theory and Practice of Reading (cca 1990-2015):

http://www.open.ac.uk/Arts/RED/publications.htm#practice

 

Reading Research Quarterly (published by International Literacy Association - ILA)

https://ila.onlinelibrary.wiley.com/journal/19362722

 

Engels, Bedřich, Postavení dělnické třídy v Anglii. V Praze: Svoboda, 1950.  [https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1844/121844/indx121844.html]

Virtuální rekonstrukce knižních celků: https://www.provenio.net/

 

 

Domácí:

Čtenářství, jeho význam a podpora

https://www.skipcr.cz/dokumenty/ctenarstvi.pdf

 

Metodika čtenářství

https://www.varianty.cz/download/docs/64_metodika-c-tena-r-stvi.pdf

 

Frey, Jaroslav: Čtenářský výzkum pražského dítěte (1931), Výzkum četby průmyslového dorostu (1933), Psychologie čtenáře (1929)

 

časopis  Čtenář

https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/1323

 

Engels, Bedřich, Postavení dělnické třídy v Anglii. V Praze: Svoboda, 1950.  [https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1844/121844/indx121844.html]

Virtuální rekonstrukce knižních celků: https://www.provenio.net/

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK