PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační společnost a čtenářství - AIS100121
Anglický název: Information society and reading
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Vyučující: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Anotace -
Motto
„Reading remains the most difficult stage to study in the circuit followed by books.“ (Robert Darnton, 1982, 74)
V návaznosti na výstupy nejaktuálnějších místních i mezinárodních projektů k dějinám čtení (Manguel, Šmejkalová, Trávníček, Radway, UK Reading Experience Database) a jeho současným podobám (E-Read COST; Česká čtenářská republika) je cílem předmětu uvést studenty a studentky do problematiky recepce textu se zvláštním zřetelem k multimediálnímu kontextu jednadvacátého století.<br>
Poslední úprava: Šmejkalová Jiřina, PhDr., CSc. (09.10.2023)
Sylabus

Požadavky k uzavření předmětu:

 

- účast v prezenční části studia.

- skupinová prezentace (15 min) vybraného tematického okruhu ze sylabu.

- zpracování jednoho z vybraných témat v písemné formě:

 cca 10NS - termín odevzdání 16. 01. 2024

Volná témata vztahující se k obsahu předmětu jsou vítána, je však třeba je předem konzultovat. Ke každé písemné práci i prezentaci je nutno připojit seznam použité literatury a všech dalších pramenů, včetně internetových odkazů. Citace a odkazy v textu budou uváděny dle standardů pro vědecké (i kvalifikační) práce.


Témata projektů, prezentací  a závěrečných prací:

Čtení v České republice – výzkumy a pohledy (např. Jiří Trávníček)

Co jsou to dějiny čtení? (vypracovat na základě 2-3 vybraných publikací k tématu – např. Alberto Manguel)

Čtení v totalitních režimech

Čtenářky a čtenáři: genderové aspekty čtení.

UGC – přednosti a stinné stránky platforem pro obsahy vytvářenými uživateli.

Četba analogového a digitálního textu; AI & recepce textu.

Čtení v době pandemické (výzkumy; knihovny; knižní trh …)

Témata a termíny týmových prezentací - adaptovaná s ohledem na zájmy a preference studujících:   

25. 10. 2023              St 12:30 - 14:55         

Čtení v České republice 

8. 11. 2023                 St 12:30 - 14:55 

*** 

22. 11. 2023               St 12:30 - 14:55 

Čtení v totalitních režimech; Dějiny čtení  

6. 12. 2023                 St 12:30 - 14:55 

UGC – platformy pro obsahy vytvářenými uživateli - zohledněny také aspekty AI  

20. 12. 2023  St 12:30 - 14:55 

Čtenářky a čtenáři: genderové aspekty čtení – s důrazem na současnost 

Čtení v době pandemické  

AI & recepce textů 


Sylabus - základní tematické okruhy:

Blok 1

Úvod do předmětu a tématu:

Sebe-prezentace; struktura a charakter výuky – nikoli (!) chronologický přehled, ale týmová práce na problematických okruzích formou zpracování tematických okruhů; podmínky absolvování předmětu: prezentace, projekty a závěrečná práce; doporučená literatura k samostatnému studiu.

 

Blok 2

Klíčové pojmy a metody: Čtení – recepce - apropriace z perspektivy mezinárodního bádání; UK Red - The UK Reading Experience Database.

Prezentace: Čtení v České republice – současné výzkumy a pohledy; diskuse klíčových argumentů a kritická recenze publikace TRÁVNÍČEK, Jiří Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2008.

Blok 3

Sondy do minulosti čtení I: Hostující přednáška Dr. Claire Madl (CEFRES) „Co se četlo v Klementinu v době osvícenství?“

Prezentace: gender 

Blok 4

Sondy do minulosti čtení II: Hostující přednáška Dr. Roar Lishaugen (Stockholm University) „Centrálně řízená čtenářská kultura“

Prezentace: Čtení v totalitních režimech

 

Blok 5

Hybridní publika: Hostující přednáška Tereza Willoughby (ČT): Tvorba televizních obsahů dnes: TV publikum jako čtenáři & autoři?

Prezentace: UGC – přednosti a stinné stránky platforem pro obsahy vytvářenými uživateli; sociální media a literatura.

Blok 6

Současnost a budoucnost čtení.

Prezentace: Četba analogového a digitálního textu; AI & recepce textu.

Čtenářky a čtenáři: genderové aspekty čtení. 

Prezentace: Čtení v době pandemické (výzkumy; knihovny; knižní trh …)

Blok 7

Individuální konzultace k seminárním pracím.

Doporučená literatura:

DAVIES Ben. Christina Lupton, and Johanne Gormsen Schmidt, Reading Novels During the Covid-19 Pandemic, Oxford University Press, 2022.
DUCREUX, Marie-Elizabeth. „Knihy určené ženám, knihy určené mužům. Úvahy o modlitebních knihách v Čechách v 18. století“, in ŠMEJKALOVÁ, POŘÍZKOVÁ, 2021, s. 118-141.
ENGELS, Bedřich. Postavení dělnické třídy v Anglii. V Praze: Svoboda, 1950. [https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1844/121844/indx121844.html]
HAMAN, Aleš. Literatura z pohledu čtenářů. Praha: Československý spisovatel, 1991.
CHARTIER, Roger. „‘Lidová‘ čtení“, in ŠMEJKALOVÁ, POŘÍZKOVÁ, 2021, s.103-117.
ISER, Wolfgang. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury 1945-1989 : III. 1958-1969. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008.
JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury 1945-1989. IV. 1969-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008.
LYONS, Martyn. A History of Reading and Writing: in the Western world, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2007
NORRICK-RÜHL, Corinna and Shafquat Towheed eds., Bookshelves in the Age of the COVID-19 Pandemic, Palgrave Macmillan 2022.
PRÁZOVÁ, Irena, HOMOLOVÁ Kateřina, LANDOVÁ Hana a RICHTER, Vít: České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2015.
PIORECKÝ, Karel: Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem, 2013
http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/6-2013/digitalni-text-mezi-veci-znakem-a-happeningem
RADWAY, Janice. Čtení romancí: ženy, patriarchát a populární literatura. In: OATES-INDRUCHOVÁ Libora (et al.). Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: Sociologické nakladatelství/SLON, 2007.
PRICEOVÁ, Leah. Čtení. O aktuální situaci v oboru. In ŠMEJKALOVÁ, POŘÍZKOVÁ, 2021, s. 167-183.
ROSE, Jonathan, „Knihovny velšských horníků“, in ŠMEJKALOVÁ, POŘÍZKOVÁ, 2021, s. 142-166.
ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. “Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, paralely a přesahy”, in Česká literatura 58, 2010/4.
ŠMEJKALOVÁ, Jiřina a Lenka POŘÍZKOVÁ Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury, Praha: Academia, 2021.
TOWHEED, Shafquat: Nacházení čtenáře, aneb co uděláme s mužem v klobouku? Metodologické perspektivy a doklady britské Databáze čtenářské zkušenosti 1450–1945, in ŠMEJKALOVÁ, POŘÍZKOVÁ, 2021, s. 216-228.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2008.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2011.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). 1. vyd. Brno: Ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky vydal Host, 2014.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Koncept čtenáře a čtení – Nejkratší možné dějiny. In: MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Vyd. 1. Brno: Host, 2007.
ZACHOVÁ, Alena. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov: Helena Rezková, 2013.


Doplňující zdroje - Výzkumy čtenářství & různé:

Mezinárodní:
TOWHEED, Shafquat, Rosalind CRONE, Katie HALSEY eds. The History of Reading: A Reader. Routledge, 2010.
TOWHEED, Shafquat and Rosalind CRONE eds. The History of Reading. Methods, Strategies, Tactics. Palgrave Macmillan; 1st ed. 2011.
Selected Works on the History, Theory and Practice of Reading (cca 1990-2015):
http://www.open.ac.uk/Arts/RED/publications.htm#practice
Reading Research Quarterly (published by International Literacy Association - ILA)
https://ila.onlinelibrary.wiley.com/journal/19362722
https://www.scientificamerican.com/article/reading-paper-screens/
E-READ COST - Evolution of reading in the age of digitisation https://ereadcost.eu/

Domácí:
Čtenářství, jeho význam a podpora
https://www.skipcr.cz/dokumenty/ctenarstvi.pdf
Metodika čtenářství
https://www.varianty.cz/download/docs/64_metodika-c-tena-r-stvi.pdf
Frey, Jaroslav: Čtenářský výzkum pražského dítěte (1931), Výzkum četby průmyslového dorostu (1933), Psychologie čtenáře (1929)
časopis Čtenář
https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/1323
Virtuální rekonstrukce knižních celků: https://www.provenio.net/

Poslední úprava: Šmejkalová Jiřina, PhDr., CSc. (08.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK