PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktická jazyková cvičení I - AIR10004
Anglický název: Practical Course of Persian I
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Praktická jazyková cvičení I doplňují a prohlubují učivo Normativní mluvnice perštiny. Vedle praktických komunikativních cvičení tvoří důležitou součást kurzu také aktivní a pasivní osvojení si perského písma. Pozornost je kladena na praktická jazyková cvičení a osvojení si potřebných jazykových návyků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Studenti by po absolvování kurzu měli být schopni domluvit se v každodenních situacích, rozumět jednodušším textům a zvládnout nejběžnější slovní zásobu perštiny. Důležitou součástí cvičení jsou písemné testy a domácí úlohy a přípravy ústních projevů podle pokynů učitele.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Test na konci obou semestrů

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Základní studijní literatura

Púrnámdárján Taqí, Persian Lessons for Foreigners, Teherán: Institute for Humanities and Central Studies 1997.

Elághemandán Džafar, Fársí bejámúzím (Učme se perštinu, I-II), Teherán: Šerkat-e efsat 2005.

Moqadam Ahmad Saffár, Zabán-e fársí (Perský jazyk, I-II),Teherán: Šúráj-e gostareš-e zabán-o-edebiját-e fársí 2007.

 

Další odborná literatura

Vystrčilová Darina, Příruční slovník persko-český, Praha: PCHE 2002.

Haim Solejman, The Larger English-Persian Dictionary, Teherán, Farhang Moaser Publisher 2000.

Junker Heinrich, Alavi Bozorg, Wörterbuch Persisch Deutch, Leipzig: Verlag Enzyklopädie 1988.

Emami Karim, Farhang moaser KIMIA (Persko-anglický slovník), Teherán, Farhang Moaser Publisher, 2006.

Sádeqiján Džalíl Banán, Fársí bará-je ghejrfársízabán (Perština pro cizince), Teherán: Šúrá-je gostareš-e zabán-e fársí 1999.

Šakí Mansúr, Moderní perská frazeologie a konverzace, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1963.

Moshiri Leyla, Colloquial Persian, London: RoutledgeCourson 1999.

Osvald Jiří, Teheránská hovorová perština, Praha: Academia 1972.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Předpokládaný průběh v zimním semestru

1. Úvod do studia perštiny, seznámení s písmem, odchylkami od arabského písma a zvláštnostmi perské abecedy. 

2. Perská abeceda. Nácvik pravopisu, výslovnosti a přízvuku.

3. Komunikativní cvičení: Běžné společenské slovní obraty: pozdrav, oslovování, souhlas/nesouhlas. Gramatický nácvik: Osobní zájmena – vykání, tykání, zdvořilostní 3. osoba plurálu, tázací částice, ukazovací zájmena. Plurál.

4. Komunikativní cvičení: Představování, osobní údaje: původ, věk, zaměstnání. Gramatický nácvik: Sloveso búdan („být“), vyjadřování záporu – pravidelné tvary a výjimky.

5. Komunikativní cvičení: základní fráze perského ta´árofu (zdvořilosti): prosba, poděkování, omluva. Gramatický nácvik: Jednoduchá věta, základní pravidla slovosledu v perštině. Přivlastňovací zájmena tvořená ze zájmen osobních.

5. Komunikativní cvičení: Rodina, domov. Gramatický nácvik: Singulár, plurál (pravidelný, nepravidelný), věty tázací, otázky zjišťovací. Přítomný čas, vyjadřování akuzativu, postavení tázacích částic.

6. Komunikativní cvičení: Na návštěvě u přátel, příbuzných (příbuzenské vztahy, zdvořilostní tituly, oslovení). Gramatický nácvik: Přítomný čas jednoduchých a složených sloves.

7. Komunikativní cvičení: Cestování, orientace ve městě, světové strany. Vyjmenování států, národností, jazyků. Gramatický nácvik: Minulý čas prostý. Tvorba příslovcí a přídavných jmen. 

9. Komunikativní cvičení:  V restauraci, jídlo, nápoje. Váhy a míry. Gramatický nácvik: Zájmena přivlastňovací, přivlastňovací sufixy. Procvičování genitivní ezáfetové vazby. Vyjadřování neurčitosti.

10. Komunikativní cvičení: Na nádraží, cestování dopravními prostředky, přestupování, kupování lístků, zavazadla. Gramatický nácvik: Budoucí čas. Vyjádřování „vlastní, svůj“ v perštině a zvratnost. Imperativ.

11. Komunikativní cvičení: Povahové rysy, popis osob, oblékání, barvy, porovnávání. Vzdělání, povolání, studium. Gramatický nácvik: Stupňování přídavných jmen a příslovcí. Tvoření superlativu pomocí komparativu a výrazu az hame

12. Komunikativní cvičení: Hodiny a čas. Dny v týdnu, měsíce, letopočty. Kalendář. Lidové a náboženské svátky. Gramatický nácvik: Základní a řadové číslovky, časové předložky, přídavná jména a příslovce.

13.Závěrečný opakovací test.

 

Předpokládaný průběh v letním semestru

1. Komunikativní cvičení: Nakupování, placení, směnárna. Na poště, v bance, na úřadě. Gramatický nácvik: Minulý čas trvací. Věty zvolací. Tvoření předložek z podstatných jmen, přehled předložek.

2. Komunikativní cvičení: Telefonování. Psaní dopisu, inzerátu, žádosti. Gramatický nácvik: Modální slovesa, subjunktiv. Věty vedlejší. Vynechávání akuzativní částice –rá

3. Komunikativní cvičení: Návštěva u lékaře, zubaře, v nemocnici. První pomoc. Části těla, nemoci. Gramatický nácvik: Budoucí čas. Přehled spojek, vyjádření buď – anebo, jak-tak, ani-ani (ya-ya, hattá, ham-ham, na-na).

4. Komunikativní cvičení: Geografie Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu. Pamětihodnosti, v mešitě, na bázáru. Vyjadřování pravděpodobnosti a všeobecné platnosti. Gramatický nácvik: Předminulý čas, vynechávání ezáfetu, výrazy hamín, hamán, čenín, čenán. Zájmena neurčitá.

5. Komunikativní cvičení: Psaní životopisu, zápis na univerzitu. Vyjadřování přání a záměrů. Gramatický nácvik: Vyjadřování  subjunktivu po částici . Vyjadřování „je třeba, musí se“. Kausativum. 

6. Komunikativní cvičení: V hotelu: rezervace, stížnost, reklamace. Dopravní značky, příkazy a zákazy. Gramatický nácvik: Předpřítomný čas. Přechodníky. Jiné způsoby tvoření plurálu. Numerativa (tá, dáne).

7. Komunikativní cvičení: Sport. Lidské vlastnosti, dovednosti, nedostatky, koníčky. Gramatický nácvik: Diktát. Esej. Subjunktiv minulý, vynechávání slovesné předpony be-.

8. Komunikativní cvičení: Počasí, klimatické podmínky, příroda. Gramatický nácvik: Přítomný čas průběhový. Tvoření abstraktních podstatných jmen pomocí koncovky –í.

9. Komunikativní cvičení: Kultura –film, divadlo. Umění, galerie, muzea. Gramatický nácvik: Podstatná jména slovesná, slovotvorné sufixy –á, -ná, -e, -bán, -kár, -gán, -án, -están, -ábád.

10. Komunikativní cvičení: Rozhlas, televize. Íránská média, internet. Novinové články. Gramatický nácvik: Trpný rod. Tvoření zdrobnělin. Složená podstatná jmená. Částice ham ve slovotvorné funkci.

11. Komunikativní cvičení:  Interview. Přehled hlavních státních institucí. Přehled perského tá´arofu (zdvořilostních frází). Gramatický nácvik: Přímá a nepřímá řeč, souvětí podmínkové. Podmínka reálná, nereálná. Použití subjunktivu v podmínkových větách.

12.Opakování probrané gramatiky, konverzace, překladatelské cvičení.

13. Závěrečný opakovací test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK