PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Normativní mluvnice perštiny - AIR10003
Anglický název: Normative Grammar of Persian
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (30.09.2016)

Přednáška představuje studentům normativní mluvnici perštiny. Cílem je poskytnout zevrubný popis gramatického systému perštiny a seznámit studenty s fonologickým, morfologickým, lexikálním a syntaktickým systémem současného perského jazyka, základními typy analýzy jazykových jednotek, jakož i příslušnou terminologií. Výklad se zaměřuje především na morfosyntaktický rozbor jednotlivých slovních druhů (i ve srovnání s češtinou). Probírané jevy jsou ozřejmovány na konkrétním jazykovém materiálu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (30.09.2016)

Zkouška v LS i ZS

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (30.09.2016)

Základní studijní literatura:

Jadidi, Pouneh; Brookshaw Dominic Parviz: The Routledge introductory Persian course: farsi shirin ast. London: Routledge, 2010

Další odborná literatura:

Mace John, Persian Grammar, London: RoutledgeCurzon 2003.

Behzad Faramarz, Divshali Soraya, Sprachkurs Persisch, Frankfurt/M: Edition Zypresse 1994.

Bakhtiari Behruz Mahmudi, Tense in Persian, Mnichov: Lincom Europa 2002.

Občinnikova I.K., Učebnik persidskovo jazyka, Moskva: Filologija tri 2002.

Windfuhr Gernot Ludwig,  Persian Grammar: History and State of its Studies, Hág 1979.

Dehghani Yavar, A Grammar of Iranian Azari, Mnichov: Lincom Europa 2000.

Miškatodíní Mehdí, Dastúr-e zabán-e fársí bar páje nazaríje-je goštárí (Introduction to Persian Transformational Syntax). Mašhad: Ferdowsi University Press 2001.

Bahrámí Hosejn, Osvald Jiří, Česko-perská konverzace, Praha: Univerzita Karlova 1972.

Shaki Mansour, A Study on Nominal Compounds in Neo-Persian, Praha: ČSAV 1964.

                            Principles of Persian Bound Phraseology, Praha: Academia 1967.

Bahrámí Hosejn, Čítanka perských odborných textů, Praha: Univerzita Karlova 1974.

Turner Colin, A Thematic Dictionary of Modern Persian, London: RoutlegeCourson 2004.

Karimi Simin, Samiian Vida, Stilo Donald, Aspects of Iranian Linguistics, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers 2008.

Reymont Andrej, Ezáfetová konstrukce v moderní perštině, Praha 1972.

Jahani Carina, Standardization and Orthography in the Balochi Language, Uppsala: Almqvist & Wiksell 1989.

Giger Wilhelm, Kuhn Ernst, Gründriss der Iranischen Philologie, Strassburg: Karl J. Trübner 1895-1901.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (30.09.2016)

Prezence na přednáškách alespoň 70%. Splnění podmínek písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (30.09.2016)

Předpokládaný průběh v zimním semestru:

1. Obecný úvod –  Charakteristika perského písma, transkripce perštiny do češtiny. Klasifikace a charakteristika íránských jazyků.

2. Bibliografie – slovníky, jazykové příručky, konverzace, frazeologie

3. Seznámení s tvary perských písmen (tvar počáteční, střední, koncový a samostatný). Odlišnosti v psaní tahů pod čarou a nad čarou. Odlišnosti mezi perským a arabským písmem.

      4. Fonetika a fonologie perštiny. Přízvuk v perštině. Varianty darí, tádžikí: fonetické odlišnosti ve srovnání s fársí.

      5. Perská abeceda –   od písmene alef po písmeno šín. Samohlásky v perštině, ortografická znaménka.

6.  Perská abeceda –  od písmene sad pod písmeno je. Variabilita perského pravopisu.

      7. Podstatná jména: singulár-plurál, nepravidelný arabský plurál,  určenost-neurčenost, syntaktické postavení podst.   

       jm. ve větě, vyjadřování pádů, akuzativní sufix –rá.

8. Přídavná jména: komparativ a superlativ, postavení přídavného jména, slovotvorné předpony a přípony příd. jmen, intenzifikace.

9. Ezáfetová vazba (mezi pod. jmény a mezi pod. jménem a příd. jm.). Transkripce ezáfetu do češtiny.

10. Příslovce a příslovečné výrazy, klasifikace, stupňování, slovotvorné předpony a přípony příslovcí.

11. Zájmena – funkce a formy jednotlivých typů, osobní, zvratná zájmena, osobní zájmena v ezáfetové vazbě, interogativa, neurčitá zájmena.

11. Spojky a předložky.

12. Citoslovce a částice. Číslovky a číselné výrazy, jejich klasifikace a užívání.

13. Přehled a shrnutí, opakovací test

 

Předpokládaný průběh v letním semestru:

1. Slovesa. Infinitivní a prézentní slovesný kmen. Klasifikace pravidelných a nepravidelných sloves. Pozice slovesa v perské větě.

2. Sloveso „búdan “ (být), tvary pomocného slovesa búdan, tvary pomocného slovesa „dáštan“ (mít).

3. Časování sloves,  3 slovesné předpony s gramatickým významem (mí-, be-, na-). Složená slovesa v perštině a jejich porovnání s evropskými jazyky.

4. Přítomný, minulý, budoucí čas; osobní koncovky sloves, odlišnosti ve výslovnosti v hovorové perštině.

5. Imperativ, vyjadřování reciprocity.

6. Modální slovesa v perštině, konjunktiv – klasifikace a užití.

7. Zvratná slovesa, kausativa, pasiva.

8. Přítomný a minulý čas průběhový, předminulý čas.

9. Podmínkové věty; slovesné vazby pro vyjádření vlastnění.

10. Složená slovesa, postavení ve větě, užití s ezáfetem a akuzativním sufixem -.

11. Přímá a nepřímá řeč v perštině, věta zvolací, vyjadřování přání.

12. Ta´árof – perské zdvořilostní fráze.

13. Závěrečný opakovací test

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (30.09.2016)

íránistika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK