PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Povinně volitelný seminář I - AINDV4022
Anglický název: Mandatory Optional Seminar I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1104
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (13.10.2008)
Cílem semináře je seznámit studenty s metodikou jazykovědné práce, s heuristickými postupy, s fonologickým, morfonologickým a syntaktickým rozborem jazykového materiálu a způsobem zpracování vlastního materiálu (z původních indických literárních textů). Seminář předpokládá absolvování speciální jazykovědné přednášky na obecné lingvistice a v prvním semestru uvádí studenty do samostatné prezentace různých obecných problémů (fonologie, morfologie, syntax, sociolingvistické problémy, etnolingvistika atd.). Paralelně probíhají fonologická, morfologická a syntaktická cvičení v lingvistickém rozboru na materiálech z různých jazyků. Velká pozornost je věnována zvláštnostem indických jazyků z hlediska vývojového v kontextu geneticky nesourodých jazyků, které jsou v kontaktu v indickém jazykovém svazu.
Student je ve druhém semestru veden k samostatné prezentaci vybraného lingvistického problému, na kterém má prokázat schopnosti analýzy a její přesvědčivé prezentace. Výsledkem je samostatná písemná práce, která je v semináři prezentována k všeobecné diskusi.
Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (13.10.2008)

ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda, Praha: Pražská imaginace 1997.

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.

LYONS, J., Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge 1968 (nebo jiné vydání).

MASICA, P. C., The Indo-Aryan Languages. CUP 1991.

MASICA, C. P., Defining a linguistic Area: South Asia, Chicago, 1976.

SHAPIRO, C. M., SCHIFFMAN, F. H., Language and Society in South Asia. Motilal Banarsidass 1981.

VACEK, J., Preinhaelterová, H., Úvod do studia indických jazyků II, Praha 1975 (1980).

VACEK, J., Úvod do studia indických jazyků I, Praha 1971.

ZVELEBIL, K. V., Dravidian Linguistics, An Introduction, Pondicherry 1990.

Další odborná literatura:

ABBI, A., Semantic Universals in Indian Languages, Indian Institute of Advanced Study, Shimla 1992

Contact and Convergence in South Asian Language (sborník), International Journal of Dravidian Linguistics, Trivandrum, vol 3, No. 1, 1974.

BEAMES, J. A., Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Delhi 1970.

CHATTERJI, S. K., The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta 1926 (nebo jiné vydání).

FISHMAN, J. A., Sociolinguistics, Rowley Massachusetts.

FISHMAN, J. A., COOPER, R. L., MA, R. ET AL., Bilingualism in the Barrio: Indiana University Publications Language Science Monographs. Bloomington: Indiana University 1971.

FISHMAN, J. A., Language and Ethnicity. Language, Ethnicity and Intergroup Relations, ed. by Howard Giles, 15-59. London: Academic Press 1977.

FISHMAN, J. A., Sociolinguistic Perspective on Second Language Acquisition. Current Approaches to Second Language Acquisition: Proceedings of the 1984 University of Wisconsin-Milwaukee Linguistics Symposium, ed. by Barbara Wheatley et al. 1985.

EMENAU, M. B., India as a Linguistic Area, Language 32, 1956, 2-16.

KOSTIĆ S., Verb Syntagmata in Hindi. Structure and Functions. Karolinum, Praha 1999.

KRISHNASWAMI, N., The Story of English in India, Foundations Books, New Delhi 2006, ISBN: 81-7596-312-3

LINGUISTICS IN SOUTH ASIA, in: Current Trends in Linguistics 5, The Hague, 1969.

WEINREICH, U., Languages in Contact, New York, Columbia University 1953 (Mouton, The Hague, 1964).

Další studijní pomůcky:

ASHER, R. E., The Encyclopaedia of Language and Linguistics, Pergamon Press, Oxford 1994.

SCHWARTZBERG, J. E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press 1992.

TURNER, R. L., A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, Oxford 1964 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (13.10.2008)

Zimní semestr:

1. Jazykové roviny. Systém a struktura jazyka.

2. Fonetika a fonologie. Hláska a foném. Fonologické jevy a procesy (stručné referáty)

3. Morfologie a základní morfologické jednotky. Morfologický rozbor: cvičení na příkladech z různých jazyků.

4.-5. Syntax a struktura věty. Základy metodologie větného rozboru. Cvičení na příkladech z indických jazyků.

6.-7. Metodologie vzniků jazykovědného textu. Cvičení v excerpci a popisu jazykovědného jevu. Zpracování jazykovědných a gramatických témat.

8. Dělení jazyků. Jazykové rodiny, geneze jazyka a jazykový kontakt.

9.-10. Indický jazykový svaz a jeho základní rysy.

11. Vliv arabštiny, perštiny, angličtiny na formování novoindických jazyků.

12.-13. Slovotvorba: derivace a kompozice.

Letní semestr:

1. Fonologické změny v sanskrtu (sandhi).

2.-3. Systém pádů v sanskrtu a v novoindických jazycích.

4.-5. Systém časů a způsobů v indických jazycích.

6. Slovesný vid a způsob konání děje v indických jazycích (Aspekt a Aktionsart).

7.-8. Syntagmatika neurčitých slovesných tvarů v novoindických jazycích.

9.-10. Dialektologie

11.-12. Sociolingvistika

13. Další aspekty jazykového projevu v Indii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK