PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do studia indologie - AINDV2002
Anglický název: Introduction to the Study of Indology
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1122
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDHONSP (25.06.2009)
Úvod do studia je rozdělen do dvou částí. V zimním semestru funguje kurs jako pro-seminář a seznamuje studenty se
základními pomůckami a referenčními příručkami nezbytnými pro práci v oboru indologie (bibliografie, časopisy,
encyklopedie, syntézy, příručky terminologické, karto-grafické a jiné) a dále se zdroji, ve kterých studenti mohou potřebné
informace vyhledávat (knihovny, internet a nejdůležitější internetové stránky pro indologii atd.). Studenti by se měli naučit
data zpracovávat a následně používat ve svých pracích. Postupně budou seznamováni s tím, jak psát anotace, odborně
citovat atd. Každý student si na základě domluvy s vyučujícím zvolí jeden problém, který bude během roku zpracovávat až
do konečné podoby seminární práce (ca. 10 stran). Důraz bude při hodnocení kladen spíše na odbornost technického
zpracování, než na faktické údaje v práci obsažené. Jako předobraz pozdějších specializovaných seminářů se tu
studentům vštěpuje kritický přístup k jednotlivým pracím, návyky vedení bibliografie a snaha o objektivní posuzování.
Přednášková část podává základní přehled o studovaných oblastech (jazyk, literatura, kulturní dějiny, dějiny, geografie) a o
teoretických přístupech s přehledem základní literatury. Dále v hlavních rysech informuje o vývoji daného oboru, jeho
možnostech a současném stavu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (06.01.2014)

Základní studijní literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999, 255 s. ISBN 80-859-2769-1.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-719-8173-7.

PREINHAELTEROVÁ, Hana. Hinduista od zrození do zrození. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997, 136 s. ISBN 80-702-1211-X.

STRNAD, Jaroslav a kol. Dějiny Indie. Vyd. 1., dopl. [i.e. 3. vyd.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 1189 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-241-2.

ŠMILAUER, Vladimír. Technika filologické práce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, 68 s. Učební texty vysokých škol (Univerzita Karlova, Filologická fakulta).

VACEK, Jaroslav. Úvod do studia indických jazyků I, Praha: Univerzita Karlova, Filologická fakulta, 1971.

VACEK, Jaroslav a Hana PREINHAELTEROVÁ. Úvod do studia indických jazyků II, Praha: Univerzita Karlova, Filologická fakulta, 1975.

VAVROUŠKOVÁ, Stanislava, ed. Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: tradice a současnost. Vyd. 1. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2005, iv, 355 s. ISBN 80-854-2557-2.

ZBAVITEL, Dušan a Jaroslav VACEK. Průvodce dějinami staroindické literatury. Vyd. 1. Třebíč: Arca JiMfa, 1996, 537 s. ISBN 80-857-6634-5.

Články o Indii v časopise Nový Orient.

Další odborná literatura:
BECHERT, Heinz a Georg von SIMSON. Einführung in die Indologie: Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, [Abt. Verl.], 1979, xiv, 272 p. ISBN 35-340-5466-0.

KACHRU, Braj B, Yamuna KACHRU a S SRIDHAR. Language in South Asia. New York: Cambridge University Press, 2008, xxiv, 608 p. ISBN 05-217-8653-3.

MASICA, Colin P. The Indo-Aryan languages. New ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ISBN 978-052-1299-442.

STEEVER, Sanford B. The Dravidian languages. New York: Routledge, 1998, xvi, 436 p. ISBN 04-151-0023-2.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.

THANI NAYAGAM, Xavier S., Tamil Studies Abroad. Kuala Lumpur: International Association of Tamil Research, 1968.

ZVELEBIL, Kamil. Dravidian linguistics: an introduction. Pondicherry: Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, 1990, xxvi, 156 p. ISBN 81-854-5201-6.


Další studijní pomůcky:


SCHWARTZBERG, Joseph E a Shiva G BAJPAI. A Historical atlas of South Asia. 2nd impression, with additional material. New York: Oxford University Press, 1992, 1 atlas (xxxix, 376 p.). Reference series (Association for Asian Studies), no. 2. ISBN 01-950-6869-6.

Sylabus
Poslední úprava: INDHONSP (25.06.2009)

Zimní semestr:

1.-2. Co to je indologie a čím se zabývá, rozdělení Indie na jednotlivé oblasti

3.-5. Vývoj indologie, její možnosti a současný stav

6.-7. Představení dané oblasti - na základě specializace studentů

8. Základní literatura potřebná ke studiu - jazykové učebnice, slovníky, mapy, CD výukové programy?

9. Další odborná literatura a možnosti jejich získání, knihovny, internet, atd.

10. Návštěva knihovny Orientálního ústavu AV ČR, praktická ukázka vyhledávání dat v katalogu knihovny i na

internetu

11. Práce s literaturou a získanými daty

12. Psaní seminárních prací, citace, anotace, recenze a referáty

Letní semestr (část hodiny bude vyhražena pro referáty studentů):

1. Geografické zvláštnosti Indie a zvolené oblasti

2.-3. Jazykové rodiny v Indii, jejich zvláštnosti a společné rysy

4.-5.Nástin historického vývoje a současného politického a ekonomického stavu

6.-9. Moderní indická společnost a její osobitost

10.-13.Úvod do jednotlivých náboženských systémů Indie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK