PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do studia indologie - AINDV1122
Anglický název: Introduction to the Study of Indology
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Přednášková část předmětu podává základní přehled o studovaných oblastech v rámci indologie (jazyk, literatura,
kulturní dějiny, dějiny, geografie) a o teoretických přístupech ke studiu s přehledem základní literatury. Dále v
hlavních rysech informuje o vývoji celého oboru, jeho možnostech a současném stavu bádání v ČR i zahraničí.
Vzhledem k filologické profilaci indologie je v tomto vstupním předmětu kladen zvýšený důraz na představení
jazykové situace v Indii, v sinchronní i diachronní perspektivě, které je nezbytné pro celé další studium a na něž ve
vyšších ročnících navazují specializované přednášky i semináře.
Seminární část předmětu seznamuje studenty se základními pomůckami a referenčními příručkami nezbytnými
pro práci v oboru indologie (bibliografie, časopisy, encyklopedie, syntézy, příručky terminologické, kartografické a
jiné) a dále se zdroji, ve kterých studenti mohou potřebné informace vyhledávat (knihovny, internet a nejdůležitější
internetové stránky pro indologii atd.). Studenti by se měli naučit data zpracovávat a následně používat ve svých
pracích. Postupně budou seznamováni s tím, jak psát anotace, odborně citovat atd. Každý student si na základě
domluvy s vyučujícím zvolí jeden problém, kterým se bude během roku zabývat, v letním semestru se svými
poznatky formou prezentace seznámí ostatní a písemné zpracování odevzdá jako svou závěrečnou seminární
práci. Důraz bude při hodnocení kladen spíše na úroveň technického zpracování než na faktické údaje v práci
obsažené. Jako předobraz pozdějších specializovaných seminářů se tu studentům vštěpuje kritický přístup k
jednotlivým pracím, návyky vedení bibliografie a snaha o objektivní posuzování.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)

V průběhu celého roku student plní úkoly menšího rozsahu (referát o významné postavě indologie, recenze díla z krásné literatury s indickou tematikou, kratší překlad prozaického textu z anglo-indického románu - cca 3 strany), v letním semestru ústně prezentuje své zpracování zadaného seminárního tématu, které na konci školního roku a před složením zkoušky odevzdává v písemné podobě (cca 10 stran). Předpokladem úspěšného zakončení předmětu je rovněž docházka a aktivita v diskusích na seminářích.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Základní:
BOLAND-CREWE, T. - LEA, D., The Territories and States of India. Routledge, Oxford 2002.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

KRÁSA, M. a kol. Indický subkontinent: zeměpisné a historické panoráma. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1980.

Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Libri, Praha 1999.

PREINHAELTEROVÁ, H. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1996.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a nepsat česky. Karolinum, Praha 2004.

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

Vacek, J., Preinhaelterová H. Úvod do studia indických jazyků II. Praha 1975 (1980).

Vacek, J. Úvod do studia indických jazyků I. Univerzita Karlova, Praha 1971.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed). Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005.

Zbavitel, D., Vacek, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Články s indickou tematikou v časopisu Nový Orient

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2011. Třídící znak 01 0197.

Doporučená:
Bechert, H., von Simson, G. Einführung in die Indologie, Stand, Methoden, Aufgaben. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1979.

MASICA, P. C. The Indo-Aryan Languages. Cambridge University Press, Cambridge 1991.

SCHWARTZBERG, J. E., Bajpai, S. G. A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press, Oxford 1992.

SHAPIRO, C. M., SCHIFFMAN, F. H. Language and Society in South Asia. Motilal Banarsidass, Delhi 1981.

STEEVER, B. S. (ed.), The Dravidian Languages. Routledge, London 1998.

Thani Nayagam, X. S. Tamil Studies Abroad. International Association of Tamil Research , Kuala Lumpur 1968.

ZVELEBIL, K. V. Dravidian Linguistics. An Introduction. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, Pondicherry 1990.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Představení Indologického semináře a jeho zaměření, organizační pokyny a doporučení týkající se úspěšného průběhu studia

2.-3. Informační zdroje v ČR, základní literatura potřebná ke studiu - jazykové učebnice, slovníky, mapy, CD výukové program

4.-5. Vývoj indologie, její možnosti a současný stav

6.-7. Postup při zpracovávání odborného tématu, technika přípravy a psaní seminárních prací, styly a žánry psaní, důležité rysy odborného textu

8.-9. Portréty českých indologů (referáty studentů)

10.-11. Geografie Indie

12.-13. Společné čtení a rozbor studentských recenzí

Letní semestr:

1.-2. Bibliografie a citační norma

3. Úvod do indo-árijských jazyků, resp. drávidských jazyků, jazykový vývoj v Indii, novoindické jazyky

4.-6. Úvod do studovaného jazyka - teoretická a praktická část (práce se slovníkem, gramatiky a důležité monografie), možnosti a problémy e-indologie

7.-8. Společné čtení a rozbor studentských překladů kratšího prozaického textu z angličtiny

9.-13. Prezentace zadaného tématu seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK