PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bakalářský seminář - AINDV1014
Anglický název: BC Thesis Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV5007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Je záměnnost pro: AINDV1127
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Cílem semináře je studenty systematicky připravit k odpovídajícímu teoreticko-metodologickému zvládnutí
vybraného tématu bakalářské práce. Seminář má studentům poskytnout prostor a odbornou podporu při přípravě
a následném stanovení základních pilířů obhajoby zvoleného tématu závěrečné bakalářské práce z vybrané
oblasti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na diskuzích v hodinách, příprava seznamu literatury a osnovy a jejich prezentace, sepsání části práce v minimálním rozsahu 10 stran a její prezentace.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Základní:

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

HOSLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. Diplomová a závěrečná práce. Univerzita Palackého, Olomouc 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a nepsat česky. Karolinum, Praha 2004.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha 2005.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.

Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Zimní semestr:

1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat bakalářských prací, jejich osnov a seznamů literatury.

Letní semestr:

1.-13. Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu. Prezentace ukázky textu a diskuze nad vybranými problémy týkajícími se zvoleného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK