PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Hinduismus - AINDV0052
Anglický název: Hinduism
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV0021
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)
Zimní semestr:
Kurz chronologicky a především deskriptivně představuje celý komplex náboženských směrů a proudů v rámci hinduismu, které se za více než 3000 let jeho kontinuálního vývoje na území Indie objevily. Je vstupním kurzem do problematiky, a nepředpokládá tedy žádnou její předchozí znalost. Teoreticky i praktickými příklady upozorňuje na obtíže spojené s pojmem "hinduismus", jehož pojetí jakožto pevně ohraničeného a vzájemně provázaného souboru věroučných doktrín, jak bývá v obecném pojetí náboženství chápáno, je indickému prostředí i náboženskému duchu zcela neznámé. Srozumitelnou formou podává přehled jednotlivých vývojových etap indických autochtonních náboženství, pojmenovává konstanty vždy přítomné v těchto etapách, jakož i jejich transformaci, jejímž výsledkem může být náboženský jev a projev radikálně odlišný. Zvýšený důraz při výkladu je kladen na textovou tradici, tak aby se student dokázal orientovat v rozsáhlé náboženské literatuře a současně byl motivován k samostatné četbě. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.

Letní semestr:
Cílem přednášky je poskytnout posluchačům ucelený pohled na rozmanité formy náboženské a rituální praxe v
rámci systému, který se zvnějšku označuje jako hinduismus. Jednotlivé přednášky nebudou sledovat obvyklou
historickou linii výkladu korpusu staroindické náboženské literatury, ale zaměří se na případové studie, které
budou prezentovány jako typy hinduistické náboženské praxe (rituály životního cyklu, ohňová oběť, formy
vizuálních reprezentací božstev, chrámový rituál, výroční svátky nejvýznamnějších božstev hinduismu, uctívání
vesnických bohyní, synkretické kulty atp.). Absolvent předmětu tak nejen získá přehled o formách hinduistické
náboženské praxe, ale bude moci nahlédnout význam této praxe v individuálním i kulturním kontextu
praktikujících.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)

Zimní semestr:

FILIPSKÝ, JAN a VACEK, JAROSLAV (přel.), Bhagavadgíta. Odeon, Praha 1976.
FRIŠ, OLDŘICH (přel.), Védské hymny. DharmaGaia, Praha 2000.
KNIPE, D.M., Hinduismus: experimenty s posvátnem. Prostor, Praha 1997.
MAHÁBHÁRATA aneb Velký boj, podle staroindického originálu vypráví Vladimír Miltner. Albatros, Praha 1988.
VÁLMÍKI, Rámájanam, ze sanskrtu přel. Oldřich Friš. SNKLHU, Praha 1957.
RÁMÁJANA, podle sanskrtského textu převyprávěl Dušan Zbavitel. Argo, Praha 2000.
ZBAVITEL, DUŠAN a kol., Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1997.
ZBAVITEL, DUŠAN a kol., Bozi, bráhmani a lidé, Čtyři tisíciletí hinduismu. NČSAV, Praha 1964.
ZBAVITEL, DUŠAN, Moudrost a umění starých Indů. Odeon, Praha 1971.
ZBAVITEL, DUŠAN (přel.), Upanišady. DharmaGaia, Praha 2004.
ZBAVITEL, DUŠAN a VACEK, JAROSLAV, Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Letní semestr:

FLOOD, Gavin. An introduction to Hinduism, Cambridge: Cambridge University press,1998.
FULLER, Chistopher John. The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1992.
KNIPE, David M. Hinduismus. Experimenty s posvátnem. Praha: Prostor, 1997 [1991].
PREINHAELTEROVÁ, H. Hinduista od zrození do zrození. Praha: Vyšehrad, 1997.
ZBAVITEL, D. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: Dharma Gaia, 1993.
* Další odborná literatura:
BIARDEAU, Madeleine. Hinduism. The Anthropology of a Civilization. New Delhi: Oxford University Press, 1999 [1981].
FLOOD, Gavin. (ed.) The Blackwell Companion to Hinduism, Oxford: Blackwell, 2005.
KINSLEY, David. Hindu Goddesses. Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers,1987.
McDANIEL, June. Offering Flowers, Feeding Skulls: Popular Goddess Worship in West Bengal. New York: Oxford University Press, 2004.
SMITH, David. Hinduism and Modernity, Malden, Mass.: Blackwell, 2003.
STIETENCRON, Heinrich von. Hindu Myth, Hindu History: Religion, Art, and Politics. Delhi: Permanent Black, 2005.
* Další studijní pomůcky:
Diapozitivy a videosekvence z výzkumné činnosti přednášejícího, ukázky artefaktů ze sbírky přednášejícího.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)

Hlavní tematické okruhy v zimním semestru:

1. Pojem "hinduismus" a problémy s ním spojené, příchod Árjů do Indie, ideová a kulturní synkreze jako konstitutivní rys náboženství v Indii a celého indického civilizačního okruhu
2. Védský polyteismus, náboženské a mytologické představy Árjů dochované ve čtyřech védských sbírkách, rituál coby prostředek komunikace s bohy a jeho principy ve védském náboženství
3. Mladší doba védská, období heterodoxního kvasu a upanišady, počátky a vývoj karmanového zákona a víry v přerozování, klíčové konceptuální objevy upanišad: brahma-átman
4. Epický hinduismus - Mahábhárata a Rámájana, pokladnice mytologických příběhů a jejich význam pro pozdější vývoj
5. Bhagavadgíta - počátky bhakti, koncept mókši a různost cest, jež k ní vedou
6. Višnu a Šiva - obrat k teismu
7. Vítězství bhakti v puránovém hinduismu, bezbřehost náboženské fantazie i jejích projevů
8. Komplex šesti nábožensko-filozofických systémů, sánkhja a jóga
9. Mímánsa a védánta, pozdější Šankarova advaita védánta, hinduistická scholastika Rámánudži, Madhvy, Nimbárky a Vallabhy
10. Šivaistická bhakti v Karnátace - lingájati, Kašmírský šivaismus, Čaitanja a kršnaismus v Bengálsku
11. Obohacující interakce s islámem - santové, náthové, súfiové, jógini, Kabír
12. Neohinduismus a reformní náboženské proudy 19. století - Rámmóhan Ráj, Bráhmasamádž, Dajánanda Sarasvatí, Rámakršna a Vivékánanda
13. Role náboženství v sekulárním státu, politizace náboženství a hranice proklamované náboženské tolerance, počátky západní fascinace duchovním světem Indie a hinduismus jako vývozní artikl

Hlavní tematické okruhy v letním semestru:

1. Problematika konceptuálního vymezení hinduismu.
2-3. Hinduismus mezi texty a praxí.
1. Přehled nejvýznamnějších forem rituální praxe.
2. Védská ohňová oběť.
3. Počátky a vývoj vizuálních reprezentací božstev.
4. Púdža I.
5. Púdža II.
6. Chrámový rituál.
7. Výroční oslavy božstev.
8. Uctívání vesnických božstev.
9. Vybrané synkretické kulty.
10. Rituály životního cyklu
11. Neohinduistická reformační hnutí.
12. Sociální dimenze hinduismu.
13. Hinduismus v současnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK