PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do hinduismu - AINDV0021
Anglický název: Hinduism
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : AINDV1144
Je korekvizitou pro: AINDV00121
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Přednáška chronologicky a především deskriptivně představuje celý komplex náboženských směrů a proudů v
rámci hinduismu, které se za více než 3000 let jeho kontinuálního vývoje na území Indie objevily. Je vstupním
úvodem do problematiky, a nepředpokládá tedy žádnou její předchozí znalost. Teoreticky i praktickými příklady
upozorňuje na obtíže spojené s pojmem „hinduismus“, jehož pojetí jakožto pevně ohraničeného a vzájemně
provázaného souboru věroučných doktrín, jak bývá v obecném pojetí náboženství chápáno, je indickému prostředí
i náboženskému duchu zcela neznámé. Srozumitelnou formou podává přehled jednotlivých vývojových etap
indických autochtonních náboženství, pojmenovává konstanty vždy přítomné v těchto etapách, jakož i jejich
transformaci, jejímž výsledkem může být náboženský jev a projev radikálně odlišný. Zvýšený důraz při výkladu je
kladen na textovou tradici, tak aby se student dokázal orientovat v rozsáhlé náboženské literatuře a současně byl
motivován k samostatné četbě. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Samostatná četba dostupných pramenů hinduismu, ať už v českých nebo anglických překladech, seznam přečtených textů student předkládá u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Základní:
FILIPSKÝ, J. a VACEK, J. (přel.). Bhagavadgíta. Odeon, Praha 1976.

FRIŠ, O. (přel.), Védské hymny. DharmaGaia, Praha 2000.

KNIPE, D. M., Hinduismus: experimenty s posvátnem. Prostor, Praha 1997.

MAHÁBHÁRATA aneb Velký boj, podle staroindického originálu vypráví Vladimír Miltner. Albatros, Praha 1988.

RÁMÁJANA, podle sanskrtského textu převyprávěl Dušan Zbavitel. Argo, Praha 2000.

VÁLMÍKI, Rámájanam, ze sanskrtu přel. Oldřich Friš. SNKLHU, Praha 1957.

ZBAVITEL, D. a kol., Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1997.

ZBAVITEL, D. a kol., Bozi, bráhmani a lidé, Čtyři tisíciletí hinduismu. NČSAV, Praha 1964.

ZBAVITEL, D. Moudrost a umění starých Indů. Odeon, Praha 1971.

ZBAVITEL, D. (přel.). Upanišady. DharmaGaia, Praha 2004.

ZBAVITEL, D. a VACEK, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Doporučená:
ELIADE, M. Jóga - nesmrtelnost a svoboda. Argo, Praha 1999.

FILIPSKÝ, J. Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

HALBFASS, W. India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding. State University of New York Press, Albany 1988.

LARSON, G.J. Samkhya: A Dualistic Tradition in Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, Delhi 1987.

MULLER-ORTEGA, P. a SINGH, J. A Trident of Wisdom. State University of New York Press, Albany 1989.

POTTER, K.H. (ed.), Advaita Vedanta up to Samkara and His Pupils. Motilal Banarsidass, Delhi 1981.

PREINHAELTEROVÁ, H. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1997.

RÁDHAKRIŠNAN, S., Indická filosofie (2 díly). NČSAV, Praha 1962.

WERNER, K. Malá encyklopedie hinduismu. Atlantis, Brno 1996.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Tematické okruhy:
1. Pojem „hinduismus“ a problémy s ním spojené, příchod Árjů do Indie, ideová a kulturní synkreze jako konstitutivní rys náboženství v Indii a celého indického civilizačního okruhu

2. Védský polyteismus, náboženské a mytologické představy Árjů dochované ve čtyřech védských sbírkách, rituál coby prostředek komunikace s bohy a jeho principy ve védském náboženství

3. Mladší doba védská, období heterodoxního kvasu a upanišady, počátky a vývoj karmanového zákona a víry v přerozování, klíčové konceptuální objevy upanišad: brahma-átman

4. Epický hinduismus - Mahábhárata a Rámájana, pokladnice mytologických příběhů a jejich význam pro pozdější vývoj

5. Bhagavadgíta - počátky bhakti, koncept mókši a různost cest, jež k ní vedou

6. Višnu a Šiva - obrat k teismu

7. Vítězství bhakti v puránovém hinduismu, bezbřehost náboženské fantazie i jejích projevů

8. Komplex šesti nábožensko-filozofických systémů, sánkhja a jóga

9. Mímánsa a védánta, pozdější Šankarova advaita védánta, hinduistická scholastika Rámánudži, Madhvy, Nimbárky a Vallabhy

10. Šivaistická bhakti v Karnátace - lingájati, Kašmírský šivaismus, Čaitanja a kršnaismus v Bengálsku

11. Obohacující interakce s islámem - santové, náthové, súfiové, jógini, Kabír

12. Neohinduismus a reformní náboženské proudy 19. století - Rámmóhan Ráj, Bráhmasamádž, Dajánanda Sarasvatí, Rámakršna a Vivékánanda

13. Role náboženství v sekulárním státu, politizace náboženství a hranice proklamované náboženské tolerance, počátky západní fascinace duchovním světem Indie a hinduismus jako vývozní artikl

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK