PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Specializační seminář Ib - AIN500002
Anglický název: Specialist Seminar Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
V návaznosti na literární seminář v bakalářském studiu prohloubí seminář četbu teoretických prací a soustředí se na
komparativní aspekt teoretické analýzy s přihlédnutím k teorii Pražské školy a na praktickou aplikaci na vybrané
literární texty. Metodické vedení při rozboru, případně překladu, jednotlivých literárních textů bude směřovat k přípravě
samotných seminárních prací a také k samostatnému literárnímu překladu vybraných ukázek. Výstupem bude písemná
seminární práce analytického nebo komparativního charakteru zaměřená na konkrétní indický literární text. Práce bude
přednesena na semináři a proběhne o ní společná diskuze.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, samostatná příprava seminární práce a její prezentace v hodině.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Základní:
KRÁL, O., Význam srovnávací poetiky. Na kraji obraznosti. In: Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky. Univerzita Karlova, Praha 1999, s. 9-35.

KRAUS, J., Rétorika a řečová kultura. Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2004.

MUKAŘOVSKÝ, J., Umělecké dílo jako znak. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2008.

Levý, J., Umění překladu. Panorama, Praha 1983 (nebo jiné vydání, 1996, 2012).

Wellek, R., WARREN, A., Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Zbavitel, D., Vacek, J., Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa,Třebíč 1996.

Doporučená:
BAL, M., Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. University of Toronto Press, Toronto 1985.

HODROVÁ, D., HRBATA, Z., KUBÍNOVÁ, M., MACURA, V., Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. H&H, Praha 1997.

LORD, A. B., The Singer of Tales. Harvard University Press, Cambridge 1960.

Další literatura (indické literatury):
BANDYOPADHYAY, A. K., History of Modern Bengali Literature. Calcutta 1986.

GAEFFKE, P., Hindi Literature in the Twentieth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1978.

HART, G. L. III, The Poems of Ancient Tamil. Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts. University of California Press, Berkeley etc. 1975.

KAILASAPATHY, K., Tamil Heroic Poetry. Oxford University Press, Oxford 1968.

LESNÝ, V., Rabíndranáth Thákur. Osobnost a dílo. Nakladatel J. Šnajdr, Kladno 1937.

McGREGOR, R. S., Hindi Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1984.

MUKAŘOVSKÝ, J., Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982.

SEN, S., History of Bengali Literature. Calcutta University, Calcutta 1960.

WINTERNIZ, M., History of Indian Literature. Vol. I-III. Motilal Banarsidas, Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

ZBAVITEL, D., Bengali Literature. Harrassowitz, Wiesbaden 1976.

ZBAVITEL, D. et al., Setkání a proměny. Praha 1976. (kapitoly Tradiční bengálská literatura a Proměny v bengálské literatuře)

ZVELEBIL, K.V., Tamil Literature. Brill, Leiden 1975.

ZVELEBIL, K.V., The Smile of Murugan. Brill, Leiden 1973.

Vybraná literární díla indických autorů - překlady.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Tematické okruhy:
1. Rétorika a další rozvíjení mluveného projevu

2. Literární překlad, stylistika

3. Četba vybraných překladů z indických jazyků, rozbor

4. Samostatný literární překlad vybraných ukázek, společný rozbor v semináři

Referáty studentů, komentáře a diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK