PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Specializační seminář Ia - AIN500001
Anglický název: Specialist Seminar Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)
Záměrem semináře je zpracování vybraného tématu, tj. deskripce jazykového/gramatického jevu na základě textového
materiálu ze studovaného jazyka. Vybrané téma se dále může týkat širšího kontextu jazykových vztahů z hlediska
sociolingvistického, kulturního nebo literárního. Poté co student zvládl metodologii jazykovědné práce na semináři
bakalářském, excerpuje nyní jazykové jevy z přečtené literatury, kriticky hodnotí a třídí příklady. Současně
shromažďuje sekundární literaturu k tématu, které zpracovává, a alespoň jednou během semestru referuje ústně o
výsledcích svého postupu a o sekundárních zdrojích. Velká pozornost je věnována ústní prezentaci práce a debatě
všech účastníků semináře nad každým zpracovávaným tématem. Odevzdaná práce má splňovat požadovaná formální
a jazyková kriteria.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, samostatná příprava seminární práce a její prezentace v hodině.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

ANDERSON, Gregory D. S. (ed.), The Munda Languages. Routledge, London 2008.

BLOCH, J., Indo-Aryan from the Veda to Modern Times. Libraire D’Amerique et D’Orient, Paris 1965.

CARDONA, G., DHANESH, J., The Indo-Aryan Languages. Routledge, London and New York 2003.

ČERMÁK, F., Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007 (nebo další vydání).

DIXON, R.M.W. (2001), Areal Diffusion and Genetic Inheritance: Problems in Comparative Linguistics. Oxford University Press, pp. 64-104.

EMENEAU, M., Language and Linguistic Area. Standford University Press, Stanford 1980.

SHAPIRO, M. C., HAROLD, F., Language and Society in South Asia.Motilal Banarasidass, Delhi 1981.

Steever, S. B. (ed.), The Dravidian Languages. Routledge, London / New York 1998

TURNER, R.L., Indo-Aryan Linguistics. Disha Publications, Delhi 1991.

ZVELEBIL, K., Dravidian Linguistics: An Introduction. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, Pondicherry 1990.

Literatura k tématu seminární práce bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Tematické okruhy:
1. Rozbor filologické a jazykovědné problematiky ve zvoleném jazyce za účelem výběru témat seminárních prací. Výběr primárních a sekundárních bibliografických zdrojů - indologické lingvistické studie a časopisy.

2. Práce s textem ve studovaném jazyce, excerpce gramatického jevu, hodnocení a třídění příkladů. Prezentace dílčích problémů a sekundárních zdrojů.

Prezentace seminárních prací, jejich rozbor, kritické poznámky a debata s ostatními účastníky semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK