PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Historický seminář - AIN100019
Anglický název: Historical Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je záměnnost pro: AINDV1013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Historický seminář doplňuje souběžně běžící či již absolvovanou přednášku Přehled dějin Indie nebo Dějiny nezávislé
Indie. Každý seminář je tak vymezen konkrétním tématem či obdobím z dějin Indického subkontinentu. Po dohodě s
vyučujícím si student zvolí námět, který bude v průběhu semináře odborně zpracovávat, ústně prezentovat a stane se
tématem jeho závěrečné písemné práce. Seminář doplňuje přednášku též aktivním čtením dobových dokumentů,
polemik a odborných esejů, nad nimiž proběhne diskuse, vždy pod moderátorským vedením jednoho ze studentů.
Seminář rovněž poskytuje prostor pro využití obrazových materiálů nebo krátkých dokumentárních filmů týkajících se
probíraných témat. Metodologickou část semináře pokrývají zejména 3 úvodní hodiny zabývající se představením
možných přístupů k otázce indické historie a základními předpoklady práce historika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

V průběhu semestru student ústně prezentuje kratší studii s historickým zaměřením (v případě semináře historicko-politologického půjde o tři aktuality z Indie s komentářem, jímž je zasadí do širšího politicko-společenského kontextu). Předpokladem pro udělení zápočtu je také pravidelná docházka a aktivní práce v hodinách, tj. načítání zadaných textů a účast v diskusích. Seminář je zakončen písemnou seminární prací na vybrané téma (cca 15 stran), která by měla mít náležitosti odborné studie a v níž by měl student prokázat schopnost pracovat s prameny a literaturou a základní znalost metodologie historické práce.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Základní:
BLOCH, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Argo, Praha 2011.

BOSE, S., JALAL, A. Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. Taylor & Francis, Delhi 1999

Kulke, H., Rothermund, D. A History of India. Taylor & Francis. London, New York 1990.

MAZUMDAR, R. C., RAYCHAUDHURY, H., C., DATTA, K. An Advanced History of India, Macmillan, London 1958.

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

FILIPSKÝ, J., KNOTKOVÁ, B., MAREK, J., VAVROUŠKOVÁ, S. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu a Šrí Lanky, Lidové noviny, Praha 2003.

Doporučená:
BASHAM, A. L. The Wonder that was India. Lightning Source Incorporated, New York 1959.

BAYLY C. A., The Illustrated History of Modern India 1600-1947. Oxford University Press, Bombay 1991.

CHANDRA, B., MUKHERJEE,M., MUKHERJEE, A. India after Independence. Penguin Books, Delhi 2000.

CHANDRA, B., et al. India´s Struggle for Independence 1857-1947. Penguin Books, Delhi 1998 a pozdější vydání.

CHATTERJEE, P. State and Politics in India. Oxford University Press, Delhi 1998.

HUNTER W. W. A History of British India. I-II. Longmans, Green and Co., London 1899-1900.

KUMAR, D., ed., The Cambridge Economic History of India. vol. 2., 1757-c.1970). Cambridge University Press, Cambridge 1982.

VAVROUŠKOVÁ, S., ed, Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Orientální ústav, Praha 2005.

Články k tématům v časopisech Archív orientální a Nový Orient

V případě semináře k Dějinám nezávislé Indie, s historicko-politologickým zaměřením, články v indických časopisech typu Frontline, Outlook, Tehelka, Economic and Political Weekly, Caravan, Economist ad.

Další studijní pomůcky:
HUNTER W.W. The Imperial Gazetteer of India, 14 Vols. Trubner and Co., London 1885 (přístupný na internetu)

SCHWARTZBERG, JOSEPH, E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press, Oxford 1992.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK