PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Filosofie hispanoamerické kultury - AIH520028
Anglický název: Philosophy of Histpano-American Culture
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHP500008
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (23.10.2019)
Cílem kurzu je umožnit scelující pohled na specifičnost hispanoamerické kultury, která je centrálním předmětem hispanoamerické filosofie dějin v 19. a 20. století. Přednáška se zaměří na pohled na Ameriku z Evropy (význam objevení Nového světa pro reflexi západní civilizace) a hlavně na vlastní hispanoamerickou seberelexi. Bude sledovat proměny vizí Ameriky v esejích předních osobností hispanoamerického myšlení, od setkání španělských humanistů s indiánskými kulturami po současnou filosofii a teologii osvobození. Ústřední otázku koexistence různých kultur uvede do vztahu se svébytností hispanoamerické literatury.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (04.08.2019)

Eseje o filosofii dějin:

Sarmiento, Domingo F. Facundo. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.

González Prada, Manuel. Páginas libres. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976.

Martí, José. Nuestra América. CESLA, Varsovia, 1991.

Reyes, Alfonso. Última Tule y otros ensayos. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992.

Reyes, Alfonso. Triptych. Brno: Atlantis, 1937.

Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000.

Henríquez Ureña, Pedro. La utopía de América. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, La Habana, 1973.

Martínez Estrada, Ezequiel. Radiografía de la pampa. Madrid: CSIC, Colección Archivos, 1991.

Ortega y Gasset, José. Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América. Madrid: Alianza Editorial, 1981.

Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. México: Espasa-Calpe Mexicana, 1977.

Carpentier, Alejo. Tientos y diferencias. La Habana, 1966.

O’Gorman, Edmundo. La invención de América. México: FCE, 1958.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: FCE, 1959.

Paz, Octavio. Posdata. México: Siglo XXI, 1970.

Sabato, Ernesto. La cultura en la encrucijada nacional. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1985.

Uslar Pietri. Godos, insurgentes y visionarios. Barcelona: Seix Barral, 1986.

Fuentes, Carlos. El espejo enterrado. México: FCE, 1992 (Pohřbené zrcadlo. Přel. A. Tkáčová. Praha: Mladá Fronta, 2003).

Volpi, Jorge. El insomnio de Bolívar. Cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el siglo XXI. Barcelona: Debate, 2009.

Antologie esejů:

Herlighaus, Hermann - Walter, Monika (ed.). Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural. Berlin, 1994.

Housková, Anna (ed.). Druhý břeh Západu. Iberoamerika jako soužití kultur, Praha, Mladá fronta, 2004.

Zea, Leopoldo (comp.). Fuentes de la cultura latinoamericana, México, FCE, 1993.

Sekundární literatura:

Abellán, José Luis. La idea de América. Madrid: Ed. Istmo, 1972.

Abellán, José Luis: Úvaha o španělském smyslu slova "rasa" ve světle pětistého výročí objevení Ameriky. Filosofický časopis, 1993, č. 3.

Adorno, T. W. „El ensayo como forma“. Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.

Aínsa, Fernando. La reconstrucción de la utopía. México: Correo de la UNESCO, 1999. (Vzkříšení utopie. Přel. P. Pšenička. Brno: Host, 2007.)

Castro, Belén. „Introducció“". In J. E. Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000 (s. 9-135).

Cerutti Guldberg, Horacio. Filosofía de la liberación americana. México: FCE, 1983.

Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas. Lima: Horizonte, 1994.

Filosofía iberoamericana en la época del encuentro. Ed. Laureano Robles. Madrid: Trotta, 1992.

Filosofický časopis 6/1992, 1 a 2/1993 (J. L. Abellán, H. Cerutti, E. Dussel aj.).

Fuentes, Carlos. El espejo enterrado. México: FCE, 1992 (Pohřbené zrcadlo. Přel. A. Tkáčová. Praha: Mladá fronta, 2003).

Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filozofický ústav, 1994.

García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. México: Grijalbo, 1990.

Gómez-Martínez, José Luis. Más allá de la posmodernidad. Madrid: Mileto Ediciones, 1999.

Housková, Anna. Visión de Hispanoamérica. Praha: Karolinum, 2010.

Jaimes, Héctor. La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano. Madrid: Fundamentos, 2001.

Jaimes, Héctor. „Octavio Paz: El mito y la historia en El laberinto de la soledad“. Revista Iberoamericana, No. 190 –191, 2001, s. 267 –280. Dostupné na webu.

Lauer, Mirko. Andes imaginarios, Discursos del indigensimo 2. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1997.

Ramírez, Mario Teodoro (ed.). Filosofía de la cultura en México. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Editorial Plaza y Valdes, 1997

Ricoeur, Paul. Život, pravda, symbol. Přel. M. Rejchrt, J. Sokol. Praha: Oikúmené, 1995.

Roig, A. A. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE, 1981.

Ruiz de la Cierva, María del Carmen. „Imagen intelectual de Octavio Paz.“ México en la encrucijada, Universidad Complutense, Madrid, Gondo, 2000, s. 173-181. Dostupné z: https://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/paz/ruiz/

Stanton, Anthony. El río reflexivo. Poesía y ensayo en Octavio Paz (1931–1958). México: FCE, 2015.

Sobrevilla, David (ed.). Filosofía de la cultura. Madrid: CSIC, Tortta, 1998.

Toynbee, Arnold. México y el Occidente. México: Antigua Librería Robredo, 1955.

Vargas Lozano, Gabriel. „Esbozo histórico de la filosofía mexicana del siglo XX“. En Filosofía de la cultura en México. Ed. M. T. Ramírez. México: Editorial Plaza y Valdés, 1997. Dostupné z: https://www.ensayistas.org/critica/mexico/vargas/

Volek, Emil. „Cesta z Argiropole do Maconda. Latinskoamerický intelektuál a cesty modernizace“. Svět literatury, 2012, č. 45, s. 5-45.

Zea, Leopoldo. Filosofía de la historia americana. México: FCE, 1978.

Zea, L. Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica. México: UNAM, 1956.

http://www.ensayistas.org

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (18.02.2013)

Zk: ústní zkouška; student předloží seznam přečtených tří odborných studií a tří knih filosofických esejů o hispanoamerické kultuře.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (18.02.2013)

1. Specifičnost hispanoamerické kultury a pojetí filozofie dějin (L. Zea).

2. Tři otázky hispanoamerické filosofie kultury.

3. Amerika v pohledu španělských humanistů: Las Casas, Sahagún.

4. Osvobozenecký projekt: S. Bolívar, A. Bello.

5. Civilizační projekt: D. F. Sarmiento. Pozitivismus v Latinské Americe.

6. Projekt přijetí vlastní reality: González Prada; Martí a modernismus.

7. Rodóův Ariel a arielismus.

8. Myslitelé "Atenea": Reyes, Henríquez Ureña.

9. Ohlas evropských teorií kultury. Ortega a Amerika.

10. Indigenismus: Mariátegui. J. M. Arguedas.

11. Rozčarování a kritické vize hispanoam. kultury: Ramos, Martínez Estrada. Borges.

12. Filosofie dějin Octavia Paze

13. Filosofie a teologie osvobození

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK