PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Latinské Ameriky – conquista - AIH520001
Anglický název: History of Latin America - Conquest
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Náplní přednášky je jak faktografické pokrytí prvního období kontaktu Starého a Nového světa (1492-ca. 1550) a bezprostředních dopadů tohoto kontaktu na evropskou společnost, tak - zejména - vysvětlení procesů tímto kontaktem vyvolaných a společnost Latinské Ameriky dodnes ovlivňujících. Pozornost bude věnována srovnání koloniálního modelu španělského a portugalského, vysvětlení specifických aspektů kolonizace v konkrétních amerických regionech (Mexiko, Peru, „marginální oblasti“) a mechanismům soužití ras v prvních desetiletích po dobytí.

Seminář poslouží k prohloubení poznatků o přelomových událostech a klíčových osobnostech conquisty, umožní studentům seznámit se s nejdůležitějšími prameny a dá prostor diskusi nad nimi.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná literatura:
Tzvetan Todorov, Dobytí Ameriky (Problém druhého), Praha 1996

Josef Janáček, Století zámořských objevů (1415-1522), Praha 1965

Oldřich Kašpar, Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemích, Praha 1992

Stephen Greenblatt, Podivuhodná vlastnictví: Zázraky Nového světa, přel. Lucie Johnová, Praha 2004

Simona Binková, Čas zámořských objevů, Praha/Kroměříž 2008

Doporučená literatura:
Kolumbův lodní deník, Praha 1942 (Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958)

Spis o nových zemích a novém světě, Praha 1981

Bartolomé de Las Casas, O zemích indijských zpustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, Praha 1954

Lewis Hanke, Aristotle and the American Indians, London 1959

Edmundo O’Gorman, La invención de América, México 1958 (Invention of America, Bloomington 1961)

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Mexika, Praha 1956

Hernán Cortés, Dopisy (Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu), Praha 2000

Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie o dobývání Mexika, 2 sv., Praha 1980

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Peru, Praha 1980

John Hemming, Dobytí říše Inků, Praha 1970

Hans Staden, Dvě cesty do Brazílie, Praha 2000

Pero Vaz de Caminha, Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie, Praha 2000

Jean de Léry, Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove, Praha 1957

Bohumír Roedl, Araukánské války 1546-1881: Španělské Flandry v Chile, Praha 2007-10-24

Markéta Křížová, Ušlechtilí divoši, nebo lidské trosky? (Zámořské objevy a sebereflexe Starého světa), in Dějiny a současnost 2002/4, s. 6-9

Markéta Křížová, Ideální město v divočině (Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené jednoty bratrské v koloniální Americe), Praha 2007.

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška:
1. Úvod. Evropské kořeny kolonizace Latinské Ameriky. Intelektuální a mentální předpoklady, technologické pokroky, první portugalské plavby podél Afriky.

2. Kolumbus a karibská fáze conquisty. Okolnosti první Kolumbovy plavby, setkání dvou světů, druhá plavba, problémy se správou. Otrokářství, zlato, cukrová třtina.

3.-4. Pronikání na pevninu. Osídlení Panamy. Darién. Dobytí aztécké říše.

5. Dobytí mayského území.

6.-7. Dobytí Peru. Občanská válka, Vilcabamba, definitivní rozdrcení indiánského odporu.

8.-9. Španělská conquista dalších oblastí (Argentina, Chile, severovýchod a severozápad Mexika)

10. Portugalská kolonizace Brazílie. Cabral, první kontakty, obchod, otrokářství.

11. Indiáni, Evropané a Afričané během conquisty. Mocenské soupeření, vzájemné kulturní ovlivňování.

12. Význam conquisty pro Starý svět - materiální, intelektuální. Předpoklad modernizace, nebo její logické vyústění?

13. Pohledy na conquistu z perspektivy pozdějších století. Černá legenda. Barbarství vs. civilizace. Conquista jako opora ideologie národních států.

Seminář
1. První Kolumbův dopis. Americká utopie a ztracený ráj.

2. Cortésův dopis o dobytí Tenochtitlánu. Realistický přístup k conquistě.

3. Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, pasáž o dobývání. Snaha o harmonizaci evropských a indiánských dějin.

4. Pero Vaz de Caminha, Dopis o nalezení Brazílie. Odlišnosti španělského a portugalského modelu.

5. Michel de Montaigne, Esej o kanibalech. Dopad conquisty na evropské myšlení.

6. Bartolomé de Las Casas, O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nestručnější. Černá legenda.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK