PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AIH510015
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IBRBINKO (23.05.2007)

Diplomovou práci zadává učitel do konce prvního semestru magisterského studia. Vyplněný formulář Zadání diplomového úkolu dá na vědomí vedoucímu Střediska. Doporučený rozsah je minimálně 100 stran textu plus eventuální přílohy. Úvod práce musí obsahovat obraz problematiky ve stávající literatuře a informaci o pramenné základně, text je potom pokusem studenta o vlastní pohled či řešení problému, nutností je poznámkový aparát a úplná bibliografie použitých pramenů a literatury.
Povinností studenta je prezentovat průběžně výsledky připravované diplomové práce v diplomovém semináři a účastnit se diskuse o nich s ostatními diplomanty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Diplomovou práci zadává učitel do konce druhého semestru magisterského studia. Vyplněný formulář Zadání diplomového úkolu dá podepíše vedoucí Střediska a děkan FF UK. Doporučený rozsah je minimálně 180 000 znaků (včetně mezer) plus eventuální přílohy. Úvod práce musí obsahovat obraz problematiky ve stávající literatuře a informaci o pramenné základně, text je potom pokusem studenta o vlastní pohled či řešení problému, nutností je poznámkový aparát a úplná bibliografie použitých pramenů a literatury.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Odborná literatura:
Vychází ze zaměření diplomových prací

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Vzhledem k charakteristice semináře je sylabus nahrazen příklady témat diplomových prací magisterského studia, které jsou na semináři prezentovány a diskutovány:

Proces navazování diplomatických kontaktů Československa a Latinské Ameriky

Československá emigrace v Argentině v textech českých cestovtelů první třetiny dvacátého století

Integrace Latinoameričanů v Evropě

Kubánští uprchlíci v časopise Time v letech 1959-1989

Cestovní ruch v Peru: vývoj, současný stav, vize

Geneze nezávislé Uruguaye. Diplomatický podíl Velké Britanie na formování státu

Symbolika předkolumbovských kultur v tvorbě Fridy Kahlo

Hospodářské kontakty Československa a Latinské Ameriky v meziválečném období

Jakub Malý a jeho "Amerika od časů svého odkrytí až do doby nejnovější"

Argentina a česká společnost před první světovou válkou

Mexické císařství a český tisk

Španělsko-americká válka a otázka českého cukru na světovém trhu

Kubánská komunita v USA po roce 1959

B. Roezl a jeho americké cesty

Československé zbraně v Latinské Americe mezi světovými válkami

Problém barevného obyvatelstva na Kubě v druhé polovině 19. století

Kulturní vztahy Československa a Latinské Ameriky po druhé světové válce

Conquista jako historický fakt a její literární podoba

Působení Vlastimila Kybala v hispánském světě

Latinská Amerika v poselstvích amerických presidentů v poslední třetině 19. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK