PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hudba českého baroka - AHV110282
Anglický název: Music of the Czech Baroque
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (19.09.2017)

Hudba českého baroka

Hlavním tématem přednášky je přijímání a rozšiřování nového „barokního“ slohu na území dnešní ČR. Po úvodu – celkové charakteristice období a základních problémů výzkumu – bude kurs sledovat chronologicky proměny hudební řeči na dílech vybraných skladatelských osobností, podmínky a podobu recepce a případná specifika z hlediska (středo)evropského kontextu. Lekce budou obsahovat hudebně-historický výklad, poslech a (pokud možno společnou) analýzu vybraných děl. Vyšší hodinová dotace kursu má primárně poskytnout dostatečný prostor pro získání sluchové zkušenosti, ačkoliv ne každá lekce využije plných 135 minut. Kurs je vhodný pro začínající i pokročilé, pro student(k)y před státnicemi i pro ty, co teprve hledají zajímavé, dosud nezpracované téma pro svou bakalářskou, diplomovou či seminární práci.

Atestace: stručný písemný test (podrobnosti budou zveřejněny během kursu)

Předpokládaná témata jednotlivých lekcí:

3.10. úvod, stav bádání, instituce, prameny
10.10. Hudba první poloviny 17. století
17.10. A. V. Michna z Otradovic I
31.10. A. V. Michna z Otradovic II
7.11. P. J. Vejvanovský a menší mistři 2. pol. 17. století
14.11. Hudba kolem r. 1700
21.11. Opera v Praze na počátku 18. století
28.11. Jaroměřice nad Rokytnou a další moravská centra vrcholného baroka
5.12. Hudba 1. třetiny 18. století I (duchovní)
12.12. Hudba 1. třetiny 18. století II (instrumentální)
19.12. J. D. Zelenka

Změna programu vyhrazena!
MN
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (02.10.2017)

HUDBA ČESKÉHO BAROKA

 

Základní literatura – přehledová

 

· E. Trolda: Česká církevní hudba v období generálbasovém, in: Cyril 1934–1935 (LX–LXI)

· O. Kamper: Hudební Praha v XVIII. věku, Praha [1936]

· J. Němeček: Nástin české hudby XVIII. století, Praha 1955

· J. Sehnal: Doba pobělohorská, in: Hudba v českých dějinách (V. Lébl a kol.), Praha 21989

· Z. Pilková: Doba osvícenského absolutismu, in: Hudba v českých dějinách (V. Lébl a kol.), Praha 21989

· J. Sehnal: Hudba na Moravě v 17. a 18. století, in: Vlastivěda moravská, Dějiny hudby na

Moravě, Brno 2001

·A. Jakubcová a spol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2007

→  · Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, (hg. von Alena Jakubcová und Matthias J. Pernerstorfer unter Mitwirkung von Bärbel Rudin, Andrea Sommer-Mathis und Hubert Reitterer), Wien 2013

· R. Rawson: Bohemian baroque: Czech musical culture and style: 1600-1750, Woodbridge/Rochester, 2013

·hesla MGG a GROVE, ČSHS

 

 

Doplňující literatura

 

Prameny

·G. J. Dlabacž: Allgemeines historisches Künstler-lexikon für Böhmen, und zum Theil auch für Mähren und Schlesien, Prag 1815

·Alexandr Buchner: Hudební sbírka Emiliána Troldy, in: Sborník Národního musea v Praze, sv. VIII-A Historický č. 1, Praha 1954

·Průvodce po pramenech k dějinám hudby: fondy a sbírky uložené v Čechách (ed. J. Kouba, J. Bužga, E. Mikanová, T. Volek), Praha (Academia) 1969

·Průvodce po rukopisných fondech v České republice (ed. M. Tašnerová), Praha 1995-2004 (4díly)

·Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (ed. J. Linda nebo A. Fidlerová), Praha 2003, 2007 (zatím 2 díly, A-O)

· M. Niubo: Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR, Praha 2015

 

Počátky barokního slohu v Čechách a na Moravě

· J. Žůrek: Jan Sixt z Lerchenfelsu, Harmonie 2009, č. 8, s. 26-28.

· J. Baťa: Inventář hudebnin Daniela Ignatia Mrázka Kantora u Matky Boží před Týnem, in: Opus Musicum, 3/2007, s. 10–12.

­· Hrachová, Hana + Maýrová, Kateřina: Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech, Documenta Pragensia XXVII (2008), s. 599-651.

· L. Brázdová: Hudba a kardinál Dietrichstein 1599-1636, Olomouc 2012

 

Adam Václav Michna z Otradovic

· Jiří Sehnal: Adam Michna z Otradovic – skladatel, Olomouc 2013

 

Pavel Josef Vejvanovský

· J. Sehnal: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection, Olomouc 2007

 

Další autoři 17. století

·  J. Sehnal: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století, Brno 1988

·  http://mazak.sdh.cz/

· C. Schoenbaum: Threnodia huius temporis, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, roč. 14, č. F9, s. 273-278.

· J. Květoň: Jan Ignác František Vojta autor sonátového triptychonu, Opus Musicum, 2005/2

· Tomáš Baltazar Janovka: Clavis ad thesaurum magnae artis musicae, (ed. J. Matl, M. Pospíšil, J. Sehnal) Praha 2006

 

Opera a oratorium v Praze do cca 1740

·J. Bužga:Einige Quellen zur Geschichte des Osteroratorium in Prag und Brno, in: De musica disputationes Pragenses I, Praha 1972

· G. Carrai – O. G. Schindler: Veškerá císařská glory není nic než comedi, Divadelní revue4/2003, s. 38–55.

· J. Fukač: Die Oratorienaufführungen bei den Prager Kreuzherren mit dem Roten Stern als Typ lokaler Musikfeste, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis 29, 1994, s. 71–89.

· D. E. Freeman: The Opera of Count Franz Anton von Sporck in Prague, Stuyvesant 1992.

· M. Freemanová: Italské oratorium v českých zemích na sklonku 17. a v 18. století, in: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740, (ed. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek a V. Vlnas), Praha 2004, s. 87–92.

· M. Freemanová:  Oratorios Performed in the Jesuit Colleges in the Bohemian Lands. Freemanová, Michaela. in: Bohemia Jesuitica 1556-2006 : sv. 2 / ed. Petronilla Cemus; spolupráce Richard Cemus Praha : Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2010 s. 1011-1018.

· J. Lauschmann: Pražské oratorium století XVIII (rkp. disertace FF UK, 1938)

· M. Niubo: Leopold I. a hudba císařského dvora v Praze v letech 1679-1680, in:  Barokní Praha – Barokní Čechie 1620-1740, (ed. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek a V. Vlnas), Praha 2004, s. 97–131.

· M. Niubo: Vincenzo Albrici a hudba u pražských jezuitů na konci 17. století, in: Bohemia Jesuitica 1556-2006, Praha 2010, sv. II, s. 1081-1094.

· M. Niubo: Griselda aneb Triumf ctnosti na jevišti hraběte F. A. Sporcka, in: Manu propria... Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, Praha 2012, s. 155–173.

· A. Romagnoli: Galline, Specolazioni e pene d’amore, in: Quel novo Cario, quel divin Orfeo ­– Antonio Draghi da Rimini a Vienna, (ed. E. Sala) Lucca 2000, 171–223.

· A. Romagnoli: From the Hapsburgs to the Hanswursts, up to the Advent of Count Sporck: the Slow Progress of Italian Opera on the Bohemian Scene, in: Italian Opera in Central Europe I, (hg. v. M. Bucciarelli–N. Dubowy–R. Strohm), Berlin 2006, s. 67–98.

· H. Seifert: Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert, Tutzing 1985.

· Jan Trojan: Libreto pana Sartoria, Opus Musicum, 1979, s. 76–78.

· Š. Vácha, I. Veselá, P. Vokáčová, V. Vlnas, Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723,Praha – Litomyšl 2009

 

Chrámová hudba v Čechcách cca 1700-1730/40

·E. Trolda: P. Gunther Jacob, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 53, 1915, s. 278–94.

·J. Berkovec:České pastorely, Praha 1987

·M. Franěk: ‘Zelenkas Prager Zeitgenosse Guntherus Jacob’, Zelenka-Studien II: Dresden and Prague 1995, 437–40

· R. Rawson: Gottfried Finger’s Christmas pastorellas, Early Music 23/4, 2005, s. 591–606

·The Musical Culture of Silesia before 1742 (ed. Pawel Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, Remigius Pośpiech), Frankfurt am Main 2013 – a zde zejména:

-        R. Pośpiech: Ein Schlesier aus Oppeln in Prag: Franz LudwiR Poppe (1671-1730 und seine Werke in tschechischen Sammlungen, s. 257-266

-        V. Kapsa: On the Way from Prague to Wroclaw: Sacred Music by Early 18th-Century Prague Composers in Silesia, s. 267–288

-        M. Niubo: Bernard Artophaeus and Bohuslav Matěj Černohorský. Casual Examples of Czech Music in Baroque Silesia or the Last Traces of Music by Minorites in Wroclaw?, s. 289–306

·V. Kapsa: Bassani – Brentner – Villicus: hudební repertoár dvou rukopisných sborníků z piaristického kláštera v Podolínci, Musicologica Slovaca 3 (29), 2012, č. 2, 195214.

 

Instrumentální hudba v Čechách cca 1700–1740

·  E. Vogl: Johann Anton Losy, Lutenist of Prague, Journal of the Lute Society of America. 1980, s. 58–86.

·  E. Vogl: The Lute Music of Johann Anton Losy, Journal of the Lute Society of America. 1981, s. 5–58.

·V. Kapsa: Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, Hudební věda 28/3-4, 2001, s. 245261

·V. Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina, Praha 2010

 

Hudba na Moravě cca 1700–1740

·J. Perutková: František Adam Míča ve službách hraběte Questenberka a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011

·J. Spáčilová: Operní divadla na Moravě v 1. polovině 18. století – současný stav vědomostí a perspektivy dalšího výzkumu. Opus musicum, 2011, č. 6, s. 3854.

·J. Spáčilová: Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha (1711–1738). Příspěvek k libretistice barokní opery a oratoria, dizertační práce, FF MU, Brno 2006.

·P. Žůrek+L. Škvařil + V. Maňas: In conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. Brno 2014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK