PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hudební kultura střední Evropy ve 14. a 15. století - AHV110131
Anglický název: Musical culture of the Central Europe in the 14th and 15th century
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (06.04.2020)
Hudba byla nedílnou součástí života středověké společnosti, představovala hlavní médium při slavení křesťanské liturgie a v rozmanitých podobách byla dostupná prakticky veškerému obyvatelstvu. Zásadním podnětem pro rozvoj hudebního života v Čechách i dalších oblastech střední Evropy bylo založení pražské univerzity, kterou následovala další vysoká učení (Vídeň, Krakov, Lipsko ad.). Součástí univerzitního curricula bylo studium hudební teorie, studenti i jejich učitelé se ovšem ve svém volném čase věnovali také tvorbě nových textů, melodií nebo vícehlasých aranžmá jednohlasých písní a vytváření rukopisných sbírek hudby pocházející z nejrůznějších částí Evropy. Ke kulturní výměně na tomto poli významně přispěly církevní koncily v Kostnici a v Basileji, které byly z hlediska hudební historie jakýmisi „hudebními festivaly“, kde se setkávali hudebníci z nejrůznějších zemí, navzájem se inspirovali a domů si odváželi skladby svých kolegů. Hudba byla nedílnou součástí dvorské reprezentace, v čemž nezaostávaly ani významné středoevropské dvory (např. dvůr císaře Friedricha III. nebo uherského a českého krále Matyáše Korvína), které zaměstnávaly tehdy nejvýše ceněné vlámské zpěváky jako tomu bylo jinde v západní a jižní Evropě. Ve městech se na hudebním životě zásadní měrou podílely latinské školy, ke konci 15. století se připojila též měšťanská literátská bratrstva.

Přednáška mapuje období od 2. poloviny 14. století do cca 1540 a prostřednictvím dílčích sond do vybraných tematických okruhů představuje hudbu jako nedílnou součást dobového života.

Tematické okruhy:
Střední Evropa v hudební historiografii
Hudba v životě univerzitních komunit
Hudba na církevních koncilech
Husitství a hudba
Hudba jako součást dvorské reprezentace
Hudba v klášterních komunitách
Hudba v městské kultuře


Vzhledem k nutnosti zajišťovat výuku distančně je přednáška po domluvě se studenty realizována v těchto tematických okruzích:
Střední Evropa v hudební historiografii
Hudební formy a žánry ve střední Evropě v pozdním středověku
Hudba na pražské univerzitě
Jistebnický kancionál a husitství
Petrus Wilhelmi de Grudencz a hudební kultura středoevropských univerzit
Hudební kultura dvora císaře Friedricha III.
Hudební kultura utrakvistických měst


Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (25.01.2020)

Přednáška seznamuje s nejnovějšími výsledky muzikologického výzkumu, který byl a je realizován v rámci výzkumných projektů GA ČR, HERA a EXPRO. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (06.04.2020)

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 70% účast ve výuce, přednesení stručného referátu (max. 10 minut) k vybranému tématu a odevzdání jeho písemné podoby. 

 

Vzhledem k nutnosti zajišťovat výuku distančně byla podoba atestace po domluvě se studenty změněna na poslechový test a vědomostní test. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK