PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Přehled dějin hudby I - AHV110008
Anglický název: Introduction to Music History I
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AHV110167, AHV110183, AHV110172, AHV110169
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BATAJ7AF (07.09.2013)
Dvousemestrální přednáška podávající ucelený pohled na hlavní etapy dějin evropské hudby z hlediska vývoje hudebního myšlení a hudebních stylů, kompozičních technik a hudebních druhů a forem. Výuka je rozvržena tak, že zimní semestr je věnován hudbě evropského středověku a renesance (do roku 1600; vyučující Mgr. Jan Baťa, Ph.D.), letní semestr pak hudbě období baroka a klasicismu (1600-1800; vyučující Mgr. Marc Niubo, Ph.D.).
Literatura
Poslední úprava: BATAJ7AF (08.09.2013)

Středověk

 • Jaromír Černý: Středověk (800-1420), in: Jaromír Černý a kol.: Hudba v českých dějinách, 2. vyd., Praha 1989, s. 13-81.
 • Jaromír Černý: Hudba feudální společnosti. Středověk, in: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby, Praha 2001, s. 49-109.
 • David Hiley: Western Plainchant. A Handbook, Oxford 1993.
 • Richard H. Hoppin: Medieval Music, New York 1978 (slovensky Hudba stredoveku, Bratislava 2008).
 • Jan Kouba: Sloh gregoriánského chorálu (rok 300 - 800 n. l.); Chorál v karolínské a otonské epoše a ve věku románského slohu (800-1200); Hudební slohy ve věku gotiky (1200-1400), in: týž: ABC hudebních slohů, 2. vyd., Praha 1988, s. 11-61.

Renesance

 • Allan W. Atlas: Renaissance Music, New York 1998.
 • Jaromír Černý: Hudba feudální společnosti. Renesance, in: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby, Praha 2001, s. 110-183.
 • Jan Kouba: Hudební sloh ve věku renesance (1400-1600), in: týž: ABC hudebních slohů, 2. vyd., Praha 1988, s. 62-94.
 • Jan Kouba: Od husitství do Bílé hory (1420-1620), in: Jaromír Černý a kol.: Hudba v českých dějinách, 2. vyd., Praha 1989, s. 85-146.
 • Ulrich Michels: Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000, s. 228-265.

Notové antologie

 • Allan W. Atlas: Anthology of Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600, New York 1998.
 • Jaromír Černý a kol.: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530), Praha 2005.
 • Archibald T. Davison, Willi Apel: Historical Anthology of Music. [Vol. 1], Oriental, medieval and Renaissance music, Cambridge (Mass.) 1964.
 • Richard H. Hoppin: Anthology of Medieval Music, New York 1978 (slovensky Hudba stredoveku, Bratislava 2008).
 • W. Thomas Marrocco, Nicholas Sandon: Oxford Anthology of Music. Medieval Music, Oxford 1977.

Hudební ukázky

 • Music Online Listening (http://pez.cuni.cz)
 • Naxos Music Library (přístupné v Knihovně Ústavu hudební vědy FF UK, Knihovně hl. m. Prahy a NK ČR)
 • fonotéka Knihovny Ústavu hudební vědy (prezenční studium)
 • fonotéka hudebního oddělení Ústřední knihovny hl. m. Prahy (absenční studium)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BATAJ7AF (08.09.2013)

Každá zkouška obsahuje část písemnou a část ústní. Písemný test je dále rozdělen na dvě části - poslechovou (25 otázek) a vědomostní (50 otázek), každá část za 50 standardních bodů, dohromady 100. Podmínkou postupu k ústní části je získání minimálně 70 ze 100 bodů.

Poslechová část testů je zaměřena na znalost typických rysů tvorby anebo charakteristických děl daného období, vědomostní část na základní faktografii (hlavní představitelé, díla, druhy, formy). Celkový čas na vypracování testu je cca 130 minut. Ústní část zkoušky je zaměřena na charakterizaci tvorby daného stylu či období a její začlenění do širšího kontextu. Volba otázek se bude odvíjet od výsledků testu.

K ústní zkoušce předloží uchazeči a uchazečky soupis prostudované odborné literatury a soupis proposlouchané hudby (citace dle normy ČSN ISO 690). Soupis literatury by měl zahrnovat kromě doporučených souborných pojednání v češtině (či slovenštině) minimálně jednu přehledovou práci cizojazyčnou a dále minimálně jednu monografickou práci ke každému z hudebně-historických okruhů (středověk, renesance, baroko, klasicismus) podle vlastního výběru, případně kapitoly z obsáhlejších vícesvazkových cizojazyčných titulů a edičních řad. Soupis proposlouchané hudby by měl obsahovat nejméně třicet položek (titulů), zahrnujících evropskou hudbu od středověku do konce 18. století, přičemž pro období do roku 1600 a také pro instrumentální hudbu 17.-18. století se pod pojmem "položka", resp. "titul" míní soubor skladeb nahraný na jednom CD. Pro inspiraci jaké skladby a nahrávky poslouchat lze využít přiložené soubory (PDF, XLS). Ze seznamu proposlouchaných hudebních děl by mělo být zřetelné, jakou konkrétní nahrávku posluchač použil ke studiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK