PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Sociální a kulturní dějiny evropské reformace a protireformace 1500-1800 - AHSV11063
Anglický název: Social and Cultural History of the European Reformation and Counter-Reformation 1500-1800
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV11061
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV11061, AHSV11062
Je neslučitelnost pro: AHSV11062, AHSV11061
Literatura

jednosemestrální kurz, 1/1

Charakteristika předmětu

Kurz seznámí posluchače s vývojem evropských církevních (křesťanských) dějin v raném novověku. Jádro přednášky leží na dějinách reformace a protireformace (katolické reformace), které představovaly zásad historický zlom jak na poli duchovního, mocenského, ale rovněž sociálního a kulturního vývoje. Vedle rozboru nové věrouky a nábožensko-politického rozměru obou procesů, bude zohledněn předně sociální, kulturní i symbolický rozměr obou procesů. Diskutovány budou otázky rozdílů či podobností zbožnosti, kultu, církevní organizace a hierarchie, liturgického prostoru, výchovy, školské a charitativní činnosti, propagandy, eschatologie a proroctví, paměti či principu náboženské tolerance. Stranou nezůstanou témata konverzí, sekt, konfesijních bojů a případné náboženské synkreze.

Podmínky atestace

Zp

- účast na výuce (85%)

- pravidelná příprava na hodinu (četba)

- recenze na vybraný titul z odborné literatury

 

Zk - ústní zkouška (seznam literatury: 3 monografie + 5 odborných článků/kapitol z kolektivních monografií;)

Předběžná náplň výuky

1) Úvodní hodina; Reformační „předehra“. (krize pozdně středověké církve, monastický život, stav papežství, reformační předchůdci)

2) Německá reformace – rozšíření luteránství

3) Švýcarská reformace – rozšíření kalvinismus

4) Anglická reformace; konfesionalismus; politicum, obraz a propaganda

5) Tridentský koncil, reformní opatření katolické církve, misie, Propaganda fide, kanonizace a další

6) Proměny kultu, organizace církví, zbožnosti, liturgického prostoru

7) „Zápas“ dvou konfesijních kultur; barokní člověk (kult světců, eucharistický kult, obnovený řeholní život, kult očistce, bratrstva, poutě, knižní kultura/vzdělanost, ikonoklasmus, zbožné nadace, protestantská etika, synkreze)

8) Sekty, „kryptoprotestanti“ a reformní náboženské proudy (pietismus, puritánství, jansenismus, kvietismus, evangelická a katolická mystika…)

9) Reformní náboženské proudy a jejich formy ilegálního kultu a zbožnosti

10) Fenomén konverze.

11) Protestantská eschatologie a proroctví.

12) Protestantská identita a paměť.

13) Osvícenství a jeho recepce v evropském protestantismus a katolicismu.

14) Shrnutí

 

 

Základní literatura:

 

Dawson CH., Rozdělení nebo reforma západního křes´tanstva?, Praha 1998.

Gelmi J., Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II, Praha 1994.

Jedin Hubert, Malé dějiny koncilů, Praha 1990.

Kaufmann Thomas, Vykoupení a zatracení, Dějiny reformace, Praha 2020.

Molnár, Amádeo: Na rozhraní věků: cesty reformace, Praha 2007.

Suchánek, Drahomír – Drška, Václav: Církevní dějiny. Novověk, Praha 2018.

Wellman, Sam – Máša, Jaromír Amadeus: Jan Kalvín, Jindřichův Hradec 2006.

Wernisch, Martin: Politické myšlení evropské reformace, Praha 2011.

Žemla, Martin (ed.): Martin Luther: výbor z díla, Praha 2017.

 

Výběr z odborné literatury:

 

Bednář František – Hrejsa Ferdinand, Toleranční patent, jeho vznik a vývoj, Praha 1931.

Bednář František, Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781, Praha 1931.

Belanji Biela, Adriána, 95 výpovedí Dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny, Praha 2016. (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum)

Beutel, Martin: Martin Luther: uvedení do života, díla a odkazu, Praha 2017.

Bob Scribner, Porter Roy Teich Mikuláš (ed.): The reformation in national context, Cambridge 1994.

Brecht, Martin (Hrsg.): Geschichte des Pietismus, 1. díl: Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert, 2. díl: Der Pietismus im 18. Jahrhundert, Göttingen 1993 a 1995.

Brooke, Zachary Nugent: The English church & the papacy: from the conquest to the reign of John, Cambridge 1989.

David Zdeněk: Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi, Praha 2012.

Delumeau Jean: Tisíc let štěstí, Praha 2010.

Delumeau, Jean. Le Catholicisme entre Luther et Voltaire. 4th ed. Translated by Jeremy Moiser. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.

Ditchfield Simon, Thinking with Saints: Sanctity and Society in the Early Modern World, In: Critical Inquiry , Vol. 35, No. 3 (Spring 2009), pp. 552-584. (J-store)

Dixon Scott - Schorn-Schütte Luise (ed.), The Protestant Clergy of Early Modern Europe, Basinstoke 2005.

Dompnier Bernard, Missions, vocations, dévotions. Pour une anthropologie historique du catholicisme moderne, Paris 2015. (OpenEdition Books).

Ducreux Marie-Elisabeth, Pour une histoire européenne élargie des patronages célestes. in: Marie-Elizabeth Ducreux (ed.),, Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l'Europe des Habsbourg, XVIe-XVIIIe siècles, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2016, s. 9–37.

Dülmen van, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Díl 3. Náboženství, magie, osvícenství, Praha 2006.

Eberhard, Winfried: Voraussetzungen und strukturelle Grundlagen der Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa, in: Joachim Bahlcke, Arno Strohmeyer (edd.): Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999, s. 89–103.

Fejtová, Olga: Německá diskuse ke konfesionalizaci v evropském kontextu, Český časopis historický, 109, č. 4, (2011), s. 739-785.

Fejtová, Olga: Německá diskuse ke konfesionalizaci v evropském kontextu, Český časopis historický, 109, č. 4, (2011), s. 739-785.

Ferencová, Hana – Chmelařová, Veronika –Kohoutová, Jitka –Prchal Pavlíčková, Radmila: Proměny konfesijní kultury: Metody - témata – otázky, Olomouc 2015.

Fukala, Radek, Třicetiletá válka - konflikt, který změnil tvář Evropy. In: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001), Olomouc 2007 s. 97-118.

Fukala, Radek: Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt v 17. století? Otázky, úvahy, problémy, České Budějovice 2012.

Hajdinová, Eva: Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit, Praha 2016.

Hanzová, Alena - Hanza, Karel: Příběh anglické liturgie: anglikánská a puritánská reforma církevní bohoslužby. Církevní dějiny, Roč. 6, č. 12 (2013), s. 91-103.

Horníčková Kateřina, Šroněk Michal (eds.), Umění české reformace : (1380-1620) Praha: Academia, 2010.

Hrdina A. I:, Dokumenty tridentského koncilu, Praha 2015.

Hubková, Jana: Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632, Praha 2010.

Chen, Selina: Locke's Political Arguments For Toleration. In: History of Political Thought , Summer 1998, Vol. 19, No. 2 (Summer 1998), pp. 167-185.

Jakubec, Ondřej – Malý Tomáš, Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace, Dějiny - Teorie - Kritika. 2010, roč. 2010, č. 1, s. 79-112.

Jiří Just - Zdeněk R. Nešpor - Ondřej Matějka: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2014.

Jouanna, Arlette: Bartolomějská noc: zločin v zájmu státu: 24. srpen 1572, Praha 2010.

Jung, M. H., Reformation und Konfesionelles Zeitalter (1517-1648), Göttingen 2012.

Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin, 2. díl. 1987.

Kalvín, Jan: Instituce učení křesťanského náboženství, Praha 1951.

Komenský, J. A: Truchlivý [1624]. in Dílo Jana Amose Komenského, sv. 3. Praha 1978., s. 19–137.

Kovář Martin: Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001.

Kowalská, Eva: Aspects of the Use of Military Force in the Process of Re-catholicisation: the Hungarian Case. Eva Kowalská. In: Cultural Conquests. 1500-2000, Praha 2009 s. 89-98.

Kowalská, Eva: Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí: Bratislava 2001.

Late, Tony: Dějiny křesťanského myšlení, Praha 1999.

Ledvinka Václav-Pešek Jiří (ed.): Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století, Praha 2014.

Leeb, Rudolf: Úvod do tajného protestantismu v habsburských dědičných zemích a v Salcbursku. Leeb, Rudolf. In: Macek, Ondřej (ed.), Po vzoru Berojských : život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době, Praha 2008 s. 308-326.

Lieburg van, Fred – Brink van den, Gijsbert – Höpfl, Harro M: Dynamics of Dutch Calvinism: Early Modern Programs for Further Reformation, In: Calvinism and the Making of the European Mind, 2014, Vol. 27, p. 43-66. (e-book)

Livet, Georges: Náboženské války, Praha 1995.

Loužek, Marek, Protestantská etika a duch kapitalismu, Politická ekonomie, 5/2010, s. 689-

Macek, Ondřej: Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese, Praha 2006, s. 331–361.

Machovec Milan: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Praha 1995.

Malý Tomáš, Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací: Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století, brno 2010.

Malý Tomáš, Obrazy a rituál: Římská korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury, Praha 2019.

Mandlbrote, Scott: Religious Belief and the politics of toleration in the Late seventheen century, 2001.

Mikulec Jiří, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

Miller Jaroslav: Propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580-1650), Praha 2012.

Ondo Grečenková, Martina – Mikulec, Jiří (edd.): Církev a zrod moderní racionality. Víra - pověra - vzdělanost - věda v raném novověku, Praha 2008.

Pettegree Andrew: The Politics of Toleration in the Free Netherlands, 1572-1620. In: Ole Peter Grell, Bob Scribner (ed.): Toleration and Intolerance in the European Reformation, Cambridge 1996, s. 182-198. NK nemá

Pojar, Miloš: Reformace a protireformace ve střední Evropě. (K náboženské toleranci v 16. a 17. století), in: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Praha 1995, s. 44-75. doma?

Pražák, Richard: Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození, Praha 1962.

Scribner R. W: For the Sake of Simple Folk. Popular Propaganda for the German Reformation, Cambridge-London- New York 1981.

Schindling, Anton: Utváření konfesí, konfesionalizace a multikonfesionalita jako základní problém evropských dějin v 16. a 17. století. Nová německá literatura k problematice, ČČH, 106, 2008, s. 80- 108.

Sorkin, David: The Religious Enlightenment, Princeton 2008, (Introduction) s. 1-22.

Šindelář, Bedřich: Vilém Oranžský, Praha 1968.

Štěříková, Edita: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Praha 1999.

Štěříková, Edita: Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Praha 2004.

Štěříková, Edita: Pozváni do Slezska : vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v pruském Slezsku, Praha 2001.

Trojan, Jakub – Louže, Marek (a kol.): Jan Kalvín: pět set let od narození, Praha 2009.

Tumis Stanislav: Puritáni a Cromwell. Role radikálních sekt v politickém vývoji Anglie v letech 1649-1658 In:  Tumis S., Koura J., Soukup J.: Kapitoly z britských a amerických dějin. Profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám. Praha 2015, p. 61-76.

Urbánek, Vladimír: Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.

Urbánek, Vladimír: Patria Lost and Chosen People: The Case of Seventeenth-century Bohemian Protestant Exiles. In: Trencsényi, B. – Zászkaliczky, M. (eds.). Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Leiden 2010, s. 587–609.

VLNAS Vít, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993.

VLNAS Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001.

Vlnas Vít: Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.

VOCELKA Karl, Habsburská zbožnost a lidová zbožnost (k mnohovrstevnatosti vztahů

mezi elitní a lidovou kulturou), Folia Historica Bohemica 18, 1997, s. 225-240

Whaley, Joachim: Germany and the Holy Roman Empire, 2 vol., Oxford 2012.

Weber, Max, Sociologie náboženství, Praha 1998.

Weikl, Dietmar: Náboženský život tajných protestantů v habsburských dědičných zemích a v Salcbursku. In: Macek, Ondřej (ed.): Po vzoru Berojských : život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době, Praha 2008, s. 327-346.

Wernisch, Martin: Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea, Praha 2018.

Wernisch, Martin: Reformátor Martin Luther: uvedení do vybraných spisů. In: Luther, Martin, Výbor z díla, Vyšehrad, Praha, 2017.

Wolfgang, Reinhard – Heinz, Schilling (edd.): Die katholische Konfessionalisierung, Münster 1995.

 

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (16.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK