PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
PVP Hledání evropského kulturního dědictví - AHSV10887
Anglický název: In Search of European Cultiral Heritage
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10886
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Neslučitelnost : AHESV111, AHSV10886
Je neslučitelnost pro: AHSV10886, AHESV111
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (14.02.2016)

Kdo, proč a jak má právo či moc definovat co je a co není evropské kulturní dědictví? Jak se měnil narativ evropského – a jak zohledňoval a zohledňuje heterogenitu historických zkušeností Evropanů? Jak jsou reprezentování obyvatelé malých měst, venkova a metropolí? Jak migranti, státní národy či nestátní etnika?
Kulturní dědictví tak představuje specifickou oblast kulturní politiky, ve které se střetávají různé identity a identitní projekty, ve snaze konstruovat vlastní historicitu. Zároveň ale kulturní dědictví vychází z určité ne zcela libovolně interpretovatelné materiální podstaty – objekty, ale i zvyky apod., s památkovou hodnotou nelze (alespoň ne bez obtíží a se zaručeným úspěchem) jednoduše vymýšlet, budovat či instalovat do veřejného prostoru. Existují příklady, kdy snaha přiřknout památkový charakter objektům, které nejsou v obecném povědomí za památné považovány, vzbudila silná společenský odpor.
I tak ale kulturní dědictví patří mezi nejsnáze intencionálně ovlivnitelné identitotvorné faktory. Stává se předmětem a nástrojem kulturních politik. A to na všech úrovních – od nejmenších obcí a municipalit přes regionální a národní až po evropskou či globální (alespoň v aspiracích UNESCO). Různé objekty a zvyky však v různých kontextech nabývají protichůdných významů, a naopak na lokální úrovni jsou často rozdílně interpretovány narativy národní či nadnárodní kulturní politiky – co se může zdát jako typický příklad evropského dědictví v očích Kypřanů, může většině obyvatel Evropy připadat jako silně orientální a odporující jejich představě evropskosti. Vzniká tak značný prostor pro negociaci – pro hledání evropského dědictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (14.02.2016)

Přednáškový cyklus se zaměřuje právě na tento proces hledání: co je či bylo vnímáno (institucionálně?) jako evropské dědictví? Jak se v čase mění? Jaké příklady máme? Jak se střetávají národní e evropské kulturní politiky?

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (14.02.2016)

 

 

Kurz je zakončen zápočtem. Požadavky k zápočtu: aktivní účast.

 

Kurz kombinuje přednášky a seminární formu práce. Od studentů se očekává především aktivní účast v hodinách, jež bude kromě diskusí spočívat také v přípravě drobných prezentací – konkrétních příkladů, jež se budou vázat k jednotlivým probíraným tématům. Byli bychom rádi, kdyby se studenti stali aktivními spolutvůrci kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK