PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
PVP Hledání evropského kulturního dědictví - AHSV10887
Anglický název: In Search of European Cultiral Heritage
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10886
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Neslučitelnost : AHESV111, AHSV10886
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (14.02.2016)
Kdo, proč a jak má právo či moc definovat co je a co není evropské kulturní dědictví? Jak se měnil narativ evropského – a jak zohledňoval a zohledňuje heterogenitu historických zkušeností Evropanů? Jak jsou reprezentování obyvatelé malých měst, venkova a metropolí? Jak migranti, státní národy či nestátní etnika?
Kulturní dědictví tak představuje specifickou oblast kulturní politiky, ve které se střetávají různé identity a identitní projekty, ve snaze konstruovat vlastní historicitu. Zároveň ale kulturní dědictví vychází z určité ne zcela libovolně interpretovatelné materiální podstaty – objekty, ale i zvyky apod., s památkovou hodnotou nelze (alespoň ne bez obtíží a se zaručeným úspěchem) jednoduše vymýšlet, budovat či instalovat do veřejného prostoru. Existují příklady, kdy snaha přiřknout památkový charakter objektům, které nejsou v obecném povědomí za památné považovány, vzbudila silná společenský odpor.
I tak ale kulturní dědictví patří mezi nejsnáze intencionálně ovlivnitelné identitotvorné faktory. Stává se předmětem a nástrojem kulturních politik. A to na všech úrovních – od nejmenších obcí a municipalit přes regionální a národní až po evropskou či globální (alespoň v aspiracích UNESCO). Různé objekty a zvyky však v různých kontextech nabývají protichůdných významů, a naopak na lokální úrovni jsou často rozdílně interpretovány narativy národní či nadnárodní kulturní politiky – co se může zdát jako typický příklad evropského dědictví v očích Kypřanů, může většině obyvatel Evropy připadat jako silně orientální a odporující jejich představě evropskosti. Vzniká tak značný prostor pro negociaci – pro hledání evropského dědictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (14.02.2016)

Přednáškový cyklus se zaměřuje právě na tento proces hledání: co je či bylo vnímáno (institucionálně?) jako evropské dědictví? Jak se v čase mění? Jaké příklady máme? Jak se střetávají národní e evropské kulturní politiky?

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (23.02.2018)

 Požadavky k zápočtu:

Kurz kombinuje přednášky a seminární formu práce. Od studentů se očekává především aktivní účast v hodinách, jež bude kromě diskusí spočívat také v přípravě drobných prezentací – konkrétních příkladů, jež se budou vázat k jednotlivým probíraným tématům. Byli bychom rádi, kdyby se studenti stali aktivními spolutvůrci kurzu.

Zápočet - během semestru byste měli pravidelně předkládat příklady k diskutovaným tématům, na nichž aplikujete probírané koncepty

Zkouška - student si zvolí zkoušejícího, z doporučené literatury si vybere jeden text a bude jej aplikovat na konkrétní příklady.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (23.02.2018)

Výběr z doporučené literatury

GRAHAM Brian, HOWARD Peter (eds.) The Ashgate research companion to heritage and identity. Burlington: Ashgate, 2008. http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10218499.
SMITH Laurajane (ed.) Cultural heritage: critical concepts in media and cultural studies. London: Routledge, 2006-2007.
(čtyřsvazková encyklopedie k dispozici ve studovně společenských a přírodních věd NK ČR)
SMITH Laurajane. Uses of Heritage. London – New York: Routledge, 2006.
SCHOFIELD John (ed.) Who needs experts? Counter-mapping cultural heritage. Farnham: Ashgate, 2014. 
http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10802613.
HALL Melanie (ed.) Towards world heritage: international origins of the preservation movement 1870-1930. Farnham: Ashgate, 2011. http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10497483.

Claude Lévi-Strauss, Rasa a dějiny, Atlantis 1999

60 ans d’histoire de l’UNESCO. Actes du colloque international, Paris 16-18 novembre 2005, Paris, Maison de l’UNESCO

Fernando Valderrama, A History of UNESCO,  UNESCO, Presses Universitaires de France 1995

Sborník - konference k 10. výročí zápisu na Seznam UNESCO v Třebíči, on-line publikace na stránkách MKC Třebíč
Dokumenty UNESCO na http://en.unesco.org/

PATEL, Kiran K. The Cultural Politics of Europe: European Capitals of Culture and European Union Since 1980. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2013

CALLIGARO, Oriane. Negotiating Europe: Eu Promotion of Europeanness Since the 1950s, 2013.

PECKHAM, R. S. Rethinking Heritage: Cultures and Politics in Europe. London, I.B. Tauris, 2003.

SASSATELLI, M.  Becoming Europeans: Cultural Identity and Cultural Policies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2009.

ASHWORTH G. J., GRAHAM Brian and TUNBRIDGE J. E.: Pluralising Pasts: Heritage, Identity and Place in Multicultural Societies, London - Ann Arbor: Pluto Press, 2007.

FALSER, Michael S. Cultural Heritage As Civilizing Mission: From Decay to Recovery. , 2015. Internet resource.

BOSWELL, Rosabelle. Challenges to Identifying and Managing Intangible Cultural Heritage in Mauritius, Zanzibar, and Seychelles. Dakar, Senegal: Council for the Development of Social Science Research in Africa, 2008.

BANDARIN Francesco - OERS Ron van, The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10528127.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK