PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Ženy ve středověkém právu - AHSV10783
Anglický název: Women in medieval law
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10766
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Valentina Karlíková
Mgr. Rebeka Laučíková
Neslučitelnost : AHSV10766, AHSV10767, AHSV10768
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10766
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Rebeka Laučíková (18.09.2019)
Cieľom jednotlivých prednášok bude vyobrazenie postavenia žien v stredovekej Európe. Jednotlivé prednášky budú predstavovať prierez medzi oblasťami Európy, spoločenskými vrstvami a to v priebehu celého trvania stredoveku. Ako hlavný prameň nám pri tom budú slúžiť zákonníky, zvyky a právna prax, pretože tieto pramene je v mnohých prípadoch možné označiť za kľúčové v otázke postavenia žien v stredoveku. Prednáškový cyklus by mal študentov oboznámiť s problematikou štúdia právnych dejín a dejín žien a pripraviť ich na možné budúce kritické spracovanie príbuzných tém.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Rebeka Laučíková (18.09.2019)

AMT, Emilie. Women´s Lives in Medieval Europe. A sourcebook. Routledge. 2013.

BAILEY, Michael David. The feminization of magic and the emerging of idea of female witch in the late middle ages. In: Essays in Medieval Studies. Vol. 19, 2002, pp. 120-134.

BENNETT, Judith. Karras. Ruth. The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe. OUP Oxford. 2013.

BOCK, Gisela. Ženy v evropských dějinách: od středověku do současnosti. Praha Nakladatelství Lidové noviny. 2007.

BOLTON, Brenda. Women in medieval society. with an introd. by Susan Mosher Stuard. Philadelphia. University of Pennsylvania Press. 1976.

BRUNDAGE, James. Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

BURTON, Janet. Stöber. Karen. Women in the medieval monastic world. Turnhout. Brepols. 2015.

DUBY, Georges. Rytíř, žena a kněz: manželství ve Francii v době feudalismu. Praha: Garamond, 2003.  

DUNN, Kimberlee. Germanic Women: Mundium and Property 400 - 1000, M.A. Thesis (Science). University of North Texas, 2006.

ENNEN, Edith. Ženy ve středověku. Praha: Argo, 2001.

FUENTE PÉREZ, María Jesús. Christian, Muslim and Jewish women in late medieval Iberia. In: Medieval Encounters [online]. 2009, 15(2-4), 319-333 [cit. 2019-09-03]

GARVER, Valerie. Women and aristocratic culture in the Carolingian world. Ithaca. Cornell University Press. 2009.

HANAWALT, Barbara. The Wealth of Wives: Women, Law, and Economy in Late Medieval London. Oxford: Oxford University Press, 2007.

JOLLY, Karen Louise. Witchcraft and magic in Europe. Volume 3, The Middle Ages. London: Athlone Press, 2002 

KIECKHEFER, Richard. Magic in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

KLAASSEN, Frank. The transformations of magic: illicit learned magic in the later Middle Ages and Renaissance. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2013. 

LE GOFF, Jacques a Jean-Cleude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2014.

MAKOWSKI, Elisabeth, ed. A Pernicious Sort of Woman: Quasi-religious Women and Canon Lawyers in the Later Middle Ages. Washington D.C.: Catholic University of America Press, 2005,

MASUD, MUHAMMAD KHALID. “A HISTORY OF ISLAMIC LAW IN SPAIN: AN OVERVIEW.” Islamic Studies, vol. 30, no. 1/2, 1991, pp. 7–35.

MCNAMARA, Jo Ann. Sisters in arms: catholic nuns through two millenia / Jo Ann Kay McNamara. Cambridge, London: Harvard University Press, 1998.

MINNIS, Alastair. Voaden. Rosalynn. Medieval holy women in the Christian tradition 1100-1500. Turnhout. Brepols. 2010.

MODZELEWSKI, Karol. Barbarská Evropa. Praha: Argo, 2017.

OTIS-COUR, Leah. Rozkoš a láska: dějiny partnerských vztahů ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. 

PADOA - SCHIOPPA, Antonio. A History of Law in Europe: From the Early Middle Ages to the Twentieth Century. Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

PERNOUD, Régine. Žena v době katedrál. Praha: Vyšehrad, 2002.

SAUER, Michelle. Gender in medieval culture. London. Bloomsbury Academic. Bloomsbury Publishing. 2015.

SAVIGNY, Friedrich Carl von. The history of the Roman law during the middle ages. Gale, 2013. 

SCHNEIDER, D.B. Anglo-Saxon Women in the Religious Life. A study of the status and position od women in early medieval society. Cambridge. 1985

SHATZMILLER, Maya. Women and Property Rights in Al-Andalus and the Maghrib: Social Patterns and Legal Discourse. Islamic Law and Society [online]. 1995, 2(3), 219-The legacy of

WARD, Jennifer. Women in Medieval Europe: 1200-1500. Routledge. 2002.

WEMPLE, S. F. Women in Frankish Society: Marriage and the Cloister, 500 to 900. Philadelphia. 1981.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Rebeka Laučíková (18.09.2019)

Skúška:

Základom atestácie je odovzdanie eseje o rozsahu 5 normostrán s poznámkovým aparátom. Esej musí obsahovať minimálne 5 zdrojov, z toho minimálne jeden zdroj musí byť prameň. 

 

 Po odovzdaní a opravení bude v skúškovom období nasledovať krátka diskusia nad odovzdaným textom.

 

Zápočet:

 

 Základom atestácie je odovzdanie eseje o rozsahu 3-5 normostrán s poznámkovým aparátom. Esej musí obsahovať minimálne 5 zdrojov, z toho minimálne jeden zdroj musí byť prameň.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Rebeka Laučíková (18.09.2019)

1. Úvodná hodina - všeobecné informácie o vyučovanom predmete. Okruhy, jednotlivé témy, atestácia. (2.10)

2. Žena v stredoveku  (9.10) 

3. Svetské právo a ženy  (16.10)

4. Kanonické právo a ženy  (30.10.)

5. Ordály  (6.11)

6. Ženy žijúce v kláštoroch (13.11.)

7. Čarodejnice (20.11.)

8. Heretičky (27.11)

9. Vyobrazenie žien v Barbarských zákonníkoch (4.12.)

10. Špecifické postavenie žien vo Franskom práve (11.12.)

11. Al Andalus (18.12.)

12. Posledná hodina (diskusia) - Postavenie žien v stredoveku v strete so súčasným spoločenským diskurzom. (8.1.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK