PVP Bohemia docta - učená Čechie - AHSV01146
Anglický název: PVP Bohemia docta - the learned "Čechie"
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (21.09.2023)
Představit dějiny vědeckých institucí a jejich významných představitelů v souvislostech domácí i mezinárodní spolupráce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (21.09.2023)
Prohloubit dosavadní znalosti studentů a získat je pro studium další. 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (21.09.2023)

 

Aktivní účast na alespoň 75 % pořádaných akcí.

Zkouška proběhne standardním způsobem na základě seznamu literatury.

Další atestace proběhnou na základě diskuse nad vybraným tématem. K této diskusi bude třeba odevzdat v předstihu krátkou (3 až 5 stránkovou esej). Je možné, že diskuse proběhne jako společný kulatý stůl, to ovšem záleží na počtu studentů a na společné domluvě.  

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (21.09.2023)

Literatura: bude průběžně doplňována

dle jazykových kompetencí studentů je vítána znalost významných mezinárodních prací - bude o nich hned na začátku semestru informace. 

Životopisy významných osobností, např.

Robert Sak, Josef Jungmann, Praha 2007.

Jiří Kořalka, František Palacký, Praha 1998.

Jiří Štaif, František Palacký. Život – dílo - mýtus, Praha 2009.

Dějiny Univerzity Karlovy I-IV, zejména svazky III a IV, hl. red. František Kavka a Josef Petráň, Praha 1995-1998.

Jan Janko, Soňa Štrbáňová, Věda Purkyňovy doby, Praha 1988.

Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán, Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích, Praha 2011

POKORNÁ Magdaléna. Čeští vědci v Prozatímním a Ústavodárném národním shromáždění v období od října 1945 do února 1948. In: Luboš Nový (ed.). Práce z dějin Československé akademie věd, Seria 3A, Praha: Ústřední archiv ČSAV, 1988. ISBN neuvedeno. S. 85 - 124.

POKORNÁ Magdaléna. Tři pokusy o reorganizaci vědeckých institucí v létech 1945 - 1948. In: Magdaléna Pokorná (ed.).  Práce z dějin Československé akademie věd, Seria 4A, Praha   1992, s. 84 - 103.

POKORNÁ Magdaléna. Sjednocením proti jednotě. Spor o podobu nové akademie věd. In: Blanka Zilynská – Petr Svobodný (eds.). Věda v Československu 1945 – 1953. Sborník z konference. Praha, s. 105 - 121.

POKORNÁ Magdaléna. Jan Laichter – nakladatel českých vědců, nakladatel Naší doby. In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Position of National Languages In Education, Educational System and Science of the Habsburg Monarchy, 1867-1918. Praha, s. 429- 440

Jiří Pokorný a Jan Novotný (Eds.). Česká akademie věd a umění 1891 - 1991, Praha 1993.

Jiří Pokorný, Odkaz Josefa Hlávky, Praha 2008.

Karel Sklenář, Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.

Michal Svatoš, Luboš Velek, Alice Velková za spolupráce W. D. Godseye a R. Melvilla (edd.). Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., Praha 2005, s. 241-252.

 

Vladimír Vavřínek, Hana Gladková, Karolína Skwarska (eds.). Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum. Praha 2004.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (21.09.2023)

Bohemia docta - Učená Čechie (od konce 18. století do vzniku Československé akademie věd v roce 1952)

 

Přednáška se soustředí na výklad dějin významných vědeckých institucí a jejich vzájemných vztahů, spolupráce, provázanosti s mezinárodním prostředím (se soustředěním na dějiny Univerzity, Národního muzea, Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění atd.). Čas si najdeme i na představení regionálních muzejních spolků, čtenářských besed a jim podobných institucí (zde budou vítány příspěvky posluchačů, kteří tak mohou po předchozí domluvě vstoupit do výuky). Budou představeny osudy stěžejních vědeckých děl i významné vědecké osobnosti, jejich úspěchy, diskuse, ale i spory ve vědecké komunitě. Nebude opominuto ani financování vědy (vztah ke státu, zemi, soukromé zdroje, v posledním případě zejména Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových).

Dle zájmu studentů bude součástí výuky i exkurze ( př. Národní muzeum, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra)