PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
SP Naši výtečníci - AHSV01005
Anglický název: Our exporters
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (24.06.2019)

A. Stati v jednotlivých svazcích publikační řady Korunní země v dějinách českého státu I-VI vydávaných FF UK:

1) Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, ed. Lenka Bobková, Praha 2003

2) Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-17. století, edd. Lenka Bobková - Jana Konvičná, albis international, Praha-Ústí nad Labem 2005

3) Rezidenční a správní centra v zemích České koruny, edd. Lenka Bobková - Jana Konvičná, Praha 2007

4) Náboženský život a církevní pomĕry v zemích Koruny české ve 14. -17. století, edd. Lenka Bobková - Jana Konvičná, Praha 2008

5) Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert, edd. Lenka Bobková a Jan Zdichynec, Prag 2011

6) Terra - Ducatus - Marchionatus - Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen, edd. Lenka Bobková - Jana Fantysová-Matějková, Prag 2013

 

B. Další literatura

 • Bahlcke, Joachim (ed.), Historische Schlesienforschung: Methoden, Themen und Perspektiven, Köln - Weimar - Wien 2005
 • Bahlcke, Joachim (Hg.), Geschichte der Oberlausitz, Leipzig 2001

·         Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit: die Länder der böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619), München 1994

 • Bobková, Lenka, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí n. L. 1993

·         Bobková, Lenka, 7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV., Praha 2006 (Dny, které tvořily české dějiny, sv. 12)

 • Bobková, Lenka - Březina, Luděk - Zdichynec, Jan, Horní a Dolní Lužice (Stručná historie států), Praha 2008

·         Bobková, Lenka - Zdichynec, Jan, Korunní země (Slezsko a Lužice) v raném novověku, in: Marie Šedivá Koldinská - Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, , Praha 2013 (= České dějiny 6), s. 413-452

 • Bobková, Lenka a kol., Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužíce a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526), Praha 2010
 • Bobková, Lenka, Čapský, Martin, Korbelářová, Irena a kol., Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009
 • Boháč, Zdeněk, České země a Lužice (sebrané stati), Tišnov - Budyšín 1993
 • Böhmen - Oberlausitz - Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, edd. Dannenberg, Lars-Arne - Herrmann, Matthias - Klaffenböck,Arnold, Görlitz 2006
 • Brankačk, Jan - Mětšk, Frido (edd.), Stawizny Serbow, I-IV, Budyšin 1977
 • Czechowicz, Bogusław, Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice 2011
 • Čapský, Martin, Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků, Opava 2005

·         Čapský, Martin, Zrození země. Komunikující společenství pozdě středověkého Slezska, Praha 2013

·         Conrads, Norbert, Schlesien (Deutsche Geschichte im Osten Europas), Berlin 1994

·         Fajt, Jiří (ed.), Karel IV. Císař z boží milosti, Praha 2006

·         Fantysová - Matějková, Jana, Un prince au carrefour de lʼEurope, Wenceslas de Bohême, Paris 2013

 • Frinta, Antonín, Lužičtí Srbové a jejich písemnictví, Praha 1955
 • Frinta, Antonín - Rokyta, Hugo (edd.), Žitavsko v českých dějinách, Praha 1947
 • Fukala, Radek, Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007
 • Holá, Mlada, Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., SAP 61 - Supplementum, Praha 2011
 • Holá, Mlada, Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372, in: Dvory a rezidence ve středověku (=Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1), red. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2006, s. 163-189
 • Janák, Jan - Hledíková, Zdeňka, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989
 • Kapras, Jan, Právní dějiny zemí koruny České I-III, Praha 1913-1920
 • Kapras, Jan, Prawne stawizny Hornjeje a Delnjeje Łužicy za čas čěskeho knježerstwa, Budyšin 1916
 • Kavka, František, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378), I-II, Praha 1993
 • Korta, Wacław, Historia Śląska do roku 1763, Warszawa 2003
 • Kouřil, Pavel - Prix, Dalibor -Wihoda, Martin, Hrady českého Slezska, Brno - Opava 2000
 • Kozák, Petr, Zrod stavovského Hlohovska, Opava 2008
 • Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi CSc. k nedožitým 85. narozeninám, edd. Lenka Bobková - Mlada Holá, Praha - Litomyšl 2005
 • Mezník, Jaroslav, Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999
 • Petry, Ludwig - Menzel, Josef Joachim, Geschichte Schlesiens, Bd. 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526; Bd. 2: Die Habsburger Zeit 1526-1740, Sigmaringen 1988

·         Rüther, Andreas, Region und Identität. Schlesien und das Reich im späten Mittelalter, Köln - Weimar - Wien 2010

·         Slezsko v dějinách českého státu I-II (Zdeněk Jirásek + Robert Antonín, Martin Čapský, Vratislav Janák, Pavel Kouřil, Dalibor Prix), Praha 2012

 • Slezsko, perla v České koruně, Historie - Kultura - Umění, Praha 2007
 • Slezsko. Země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740, Praha 2008
 • Stätten und Stationen religiösen Wirkens, edd. Dannenberg, Lars-Arne - Scholze, Dietrich, (Schriften des Sorbischen Instituts 48), Bautzen 2009
 • Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem. Společnost přátel Lužice (1907-2007), edd. Marcel Černý - Petr Kaleta, Společnost přátel Lužice a Chvojkovo nakladatelství, Praha 2008, Česko-lužická historie 1
 • Veselý, Jiří, Obnova zahraničních lén České koruny za Jiříka z Poděbrad, Právně historické studie 8, 1962, s. 261-279
 • Winzeler, Marius, St. Marienstern. Der Stifter, sein Kloster und die Kunst Mitteleuropas im 13. Jahrundert, Berlin 2011
 • Wrzesiński, Wojciech (Ed.), Dolny Śląsk. Monografia historiczna, Wrocław 2006
 • Žáček, Rudolf, Slezsko (Stručná historie států), Praha 2005

 

C. Časopisy a další periodika

 • Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow
 • Neues lausitzisches Magazin
 • Sobótka
 • Kladský sborník

 

Literatura bude průběžně doplňována během přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK