PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
SP Státní propaganda v Českých zemích a na Slovensku ve 20. století - AHSV00667
Anglický název: State propaganda in Czech Lands and Slovakia in the 20th Century
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00668
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: AHSV00775
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (26.09.2018)
Státní propaganda v Českých zemích a na Slovensku ve 20. století

Mgr. Miroslav Michela, PhD.

Cíl předmětu
Cílem kurzu je přiblížit problematiku propagandy ve 20. století v československém i komparativním rámci.
Budeme se věnovat teoretickým a praktickým otázkám, přičemž velký důraz bude kladen na participativní formy
práce na hodinách.
Chceme rozvíjet vědomosti i komunikační zručnosti studentů a prostřednictvím seminárních prací rozvíjet jejich
zručnosti v oblasti historického výzkumu a inspirovat je při psaní závěrečných prací.

Anotace
Přednáška je určena pro studenty bakalářského a magisterského cyklu zajímající se o dějiny 20. století, o
problematiku totalitních států, propagandy a manipulace, nacionalismu, státem řízeného a kontrolovaného
systému vědění atd.
Nepůjde o klasické přednášky, od studentů bude vyžadována aktivní participace na všech hodinách. Budeme
využívat multimediální prostředky a studenti budou dostávat vybrané texty k domácímu čtení.
Na hodinách vystoupí i pozvaní hosty. Podrobný program střetnutí i s rozpisem povinné četby dostanou studenti po
první hodině.

Atestace
Základní požadavky k atestaci:
• Pravidelná účast na hodinách
• Příprava a participace na hodinách
• Krátká prezentace (10-15 min.)
• Závěrečná seminární práce (téma bude dohodnuto na začátku semestru, rozsah dle druhu atestace)

Výběr z témat/okruhů, kterým se na hodinách budeme věnovat:


Co je a co není propaganda, teoretické vymezení, teorie totalitarizmu
Základné metody propagandy, diskurzívní analýza
Propaganda a první světová válka, vznik a zánik států
Kult vůdce
Kult hrdinů
Mládež v propagandě
Budovatelská propaganda
Domácí a zahraniční nepřítel


Základní a odporučená studijní literatura:
BERGER, P. - LUCKMANN, T.: Sociální konstrukce reality. Centrum pro studium demokracie a kultúry, Brno 1999.
COLE, R. (ed.). International Encyclopedia of Propaganda. London 1998.
CORNELIßEN, Ch. - HOLEC, R. - PEŠEK, J. (eds.): Diktatura - válka - vyhnání. Ústí nad Labem 2007.
FIDELIUS, P.: Řeč komunistické moci. Praha 2002.
FULBROOK, M.: German national identity after the Holocaust. Cambridge 1999.
KAŠPAR, L.: Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Praha 2007.
KOUKOLÍK, F.: Mocenská posedlost. Praha 2010.
LEBOW, R. - KANSTAINER, W. - FOGU, C. (eds.): The politics of memory in postwar Europe. London 2006.
PÁVOVÁ, J.: Demagog ve službách strany. Praha 2008.
RUSHKOFF, D.: Manipulativní nátlak: Proč tak snadno uposlechneme druhé? Praha 2002.
ZAVACKÁ, M.: Kto žije za ostnatým drôtom? VEDA, Bratislava 2005.
MACURA, V.: Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948-1989. Praha 2008.Literatura bude průběžně doplňována během přednášek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK