PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) - AHSN00292
Anglický název: PVP "Agitators" and their "enemies". The beginnings of the Czech "national" revival (approx. 1770-1820)
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01152
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (05.09.2023)
Cílem kurzu je představit stěžejní epochu českých dějin – počátky tzv. národního obrození na přelomu 18. a 19. století (cca v letech 1770-1820), a to jak v kontextu politického, sociálního a kulturního vývoje pozdně osvícenské Evropy, tak v rámci specifické situace v habsburské monarchii a českých zemí i jejich kultury včetně vztahu ke kultuře jazykově německé.

Studující budou seznámeni také s ukázkami dobových pramenů (literárních, poetických, obranných apod.), v případě zájmu se budou moci do kurzu aktivněji zapojit například formou jejich prezentací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (05.09.2023)

Zápočet: aktivní účast na kurzech (aspoň 75%), závěrečné kolokvium s referováním o vlastní četbě

Zkouška: 2 otázky na základě přinesené literatury (alespoň 3 tituly, z toho alespoň 1 z literatury základní a 1 titul typu pramenné edice).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (05.09.2023)

Základní literatura

Zdeněk V. DAVID, Národní obrození jako převtělení Zlatého věku, Český časopis historický 99/2001, č. 3, s. 486-518

Miroslav HROCH, Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999

Miroslav HROCH, Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009

Josef KOČÍ, České národní obrození. Praha: Svoboda, 1978

František KUTNAR, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus: příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003

Milan MACHOVEC -- Václava FLAIŠMANOVÁ (eds.) Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla). 2. [vyd.], V nakl. Akropolis 1. vyd. Praha: Akropolis, 2004

Aleksandr Sergejevič MYL’NIKOV – HROCH, Miroslav (ed.), Vznik národně osvícenské ideologie v českých zemích 18. století: prameny národního obrození. Překlad Hana Lincová. Vydání 1. Praha: Universita Karlova, 1974. 

Josef PETRÁŇ a kol., Počátky českého národního obrození: společnost a kultura v 70. - 90. letech 18. stol. 1. vyd. Praha: Academia, 1990

Václav PETRBOK, Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé Hory do napoleonských válek, Praha 2012

Ivan PFAFF, Lidové obrození a lidoví buditelé. Se zřetelem na sociální strafitikaci lidového národního hnutí 1800-1850. Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století = Modern History / Praha : Historický ústav, 2007 15, (2007,) s. 5-59

Bedřich SLAVÍK, Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975

Michael WÖGERBAUER, Litteratura duplex. Koncpt české a německé literatury v Praze v poslední čtvrtině 18. století. In Hana SVATOŠOVÁ (ed.), Praha Mozartova: kulturní a společenský život v Praze 1780–1800: publikace k výstavě, Clam-Gallasův palác 21. listopadu 2006 – 28. ledna 2007, Praha 2006, s. 70-81

Michael WÖGERBAUER, Vernakularizace : alternativa ke konceptu národního obrození? Česká literatura : časopis pro literární vědu Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008 56, č. 4 (2008), s. 461-490 https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:ce708d05-4ab7-4f2c-83b5-a741f6bf61bf

 

 

Literatura doporučená:

Dalibor DOBIÁŠ – Václav PETRBOK – Václav SMYČKA (eds.), Počátky literární kritiky v českých zemích (1770-1805). Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš - Akropolis, 2021

Jiří FIALA – Martina NOVÁKOVÁ, Moravský osvícenec Josef Vratislav Monse (1732–1792). Olomouc 2003

Joshua A. FISHMAN, Who Speaks What Language to Whom and When? In La Linguistique, Vol. 1, Fasc. 2 (1965), s. 67-88. 

Joshua A. FISHMAN, The sociology of language: An interdisciplinary social science approach to language in society. Rowley, Mass.: Newbury House, 1972

Joshua A. FISCHMAN, Language in sociocultural change. (Essays by Joshua A. Fishman, selected and introduced by Anwar S. Dil). Stanford, California, Stanford University Press, 1972

Josef HANUŠ, Národní museum a naše obrození: k stoletému jubileu založení musea. [Kniha 1, Kulturní a národní obrození šlechty české v XVIII. a v prvé půli XIX. století, jeho význam pro založení a počátky musea]. Praha: Národní muzeum, 1921.

Josef HANZAL, Vzdělanost a lidová osvěta v počátcích národního obrození, Sborník historický 18, 1971, s. 39-69

Eva HYNDRÁKOVÁ, Mikuláš Adaukt Voigt a česká historická věda na konci 18. století, rkp. diplomové práce, Ústav českých dějin FFUK, Praha 2012.

Zdeněk HOJDA – Roman PRAHL (eds.), Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha, Koniasch Latin Press 2000

Ľudovít HOLOTÍK (et al.), K počiatkom slovenského národného obrodenia. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964

Alena JAKUBCOVÁ a kol., Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007

Jan JAKUBEC, Dějiny literatury české: od nejstarších dob až do probuzení politického. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1911. 3 sv.  V rozšířeném a přepracovaném vydání: Jan JAKUBEC, Jan. Dějiny literatury české. [Díl] 2, Od osvícenství po Družinu máje. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: J. Laichter, 1934 [i.e. 1933] 

Josef JOHANIDES, František Martin Pelcl (1734-1801): život a dílo. Rychnov nad Kněžnou: Okr. archiv, 1981

Josef JOHANIDES, František Vladislav Hek: [studie s ukázkami z díla]. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1976

Martin KLEMENT – Gerd STEINS, Josef Jungmann, Friedrich Ludwig Jahn und Deutsches Volksthum. In Krüger, M. – Steins, G. (Hrsg.). Turnen ist mehr. Patriotismus als Lebensform. (Geschichte der Körperkultur in Studien und Materialien, Bd. 1) Hildesheim: Arete Verlag, 2014. s. 77–122.

 

Tomáš KNOZ, Natus Moravus, Linguae bohemus. Národ, stát, jazyk a kultura na Moravě raného novověku, in: Jiří MALÍŘ - Radomír VLČEK, Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek : sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? : k vývoji národního vědomí na Moravě konané dne 28. února 2001 v Brně, Brno 2001, s. 68.

Oldřich KRÁLÍK, Moravské počátky osvícenského humanismu, Brno 1947

Arnošt KRAUS, Husitství v literatuře barokní a osvícenské, Praha 1918

František KUTNAR, František Jan Vavák. Praha: Českomoravský Kompas, 1941

František KUTNAR, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus: příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003

František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám. 1. vyd. Praha: Historický klub, 1948.

Eugen LEMBERG, Die drei Wiedergeburten in Böhmen. Vorstudie zu einer Kulturgrenzforschung, in Prager Rundschau 1929

Eugen LEMBERG, Grundlagen des nationalen Erwachens in Böhmen. Reichenberg

Claire MÁDLOVÁ – Michael WÖGERBAUER – Petr PÍŠA, Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví": protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749-1848) Praha: Academia, 2019

Jiří MALÍŘ – Milan ŘEPA, Dějiny Moravy. Díl 3/2, Morava na cestě k občanské společnosti. Brno 2018

Vincenc BRANDL – URBAN, Jiří, ed. Život Josefa Dobrovského (1. vyd. Brno 1883). 2., upr. vyd. Praha: Neklan, 2003

Jiří POKORNÝ, Recepce české literatury v Praze v 18. století, in Pražský sborník historický 22, Praha 1989, s. 83-102

Jiří POKORNÝ, Knihy a knihovny měšťanů v 18. století (1700-1784), in AUC HUCP 28/1988, sč. 1, s. 41-63

Albert PRAŽÁK, České obrození. Vydání první. Praha: E. Beaufort - národní správa, 1948

Richard PRAŽÁK, Ke vztahu Josefa Dobrovského k Augustu Ludwigu Schlözrovi. In Sborník prací brněnské univerzity. Studia minora C 33, 1986, s. 121–127.

Bohuš RIEGER, Z germanizačního úsilí 18. věku. Osvěta 17, 1887, č. 5, s. 385 – 398; č. 6, s. 497 – 514.

Antonín ROBEK – Josef VAŘEKA (ed.), Etnografie národního obrození. I. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1975

Walter SCHAMSCHULA, Die Anfänge der tschechischen Erneuerung (1740-1800). München: Wilhelm Fink Verlag, 1973

Václav SMYČKA, Objevení dějin: dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století, Praha 2021

Jan STRAKOŠ (a Mikuláš Adaukt VOIGT), Počátky obrozenského historismu v pražských časopisech a Mikuláš Adaukt Voigt: příspěvek k historii protiosvícenské reakce v národním obrození. V Praze: u Ladislava Kuncíře, 1929.

Jiří ŠTAIF, Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Část I. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997

Josef TÁBORSKÝ, Reformní katolík Josef Dobrovský, Brno: Luboš Marek, 2007

Jaroslav VLČEK, Dějiny české literatury. Druhého dílu část první, Století osmnácté. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologův, 1898

Jaroslav VLČEK – Jan JAKUBEC – Josef HANUŠ (et al.), Literatura česká devatenáctého století: od Josefinského obrození až po českou modernu. Díl I, Od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd., opravené a doplněné. V Praze: Jan Laichter, 1911. 

Josef VOLF, Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do roku 1849, Praha, Obec pražská 1931

Josef VOLF, O tiskařích, nakladatelích a knihkupcích v Praze za Josefa II. V Praze: [s.n.], 1929.

Josef VOLF, Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do roku 1849, Praha, Obec pražská 1931

Josef VOLF, Dobrovskiana, in Listy filologické / Folia philologica, roč. 59, Čís. 4/5 (1932), s 276-278

Josef VOLF, Příspěvky k životu a dílu Jos. Dobrovského. V Praze: Komise pro vydávání spisů Josefa Dobrovského při Královské české společnosti nauk, 1934. 171 s. Archiv pro bádání o životě a díle Josefa Dobrovského.

Michael WÖGERBAUER – Petr PÍŠA – Petr ŠÁMAL – Pavel JANÁČEK (eds.), V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-1938, Academia, Praha 2015, díl I.

Michael WÖGERBAUER, Litteratura multiplex, In: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 91-107

WÖGERBAUER, Michael (ed.), Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburger Monarchie. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009

 

 

 Doporučené pramenné edice a prameny (k dispozici online):

Josef DOBROVSKÝ, Dějiny české řeči a literatury v redakcích z roku 1791, 1792 a 1818. V Praze: Komise pro vydávání spisů Josefa Dobrovského při Královské české společnosti nauk:, Melantrich [distributor], 1936. 

Erstlinge unserer einsamen Stunden von einer Gesellschaft. Erstes Bändchen. Prag: gedruckt bey Johann Jos. Diesbach, 1791

Erstlinge unserer einsamen Stunden von einer Gesellschaft, Zweytes Bändchen. Prag, gedruckt bey Johann Diesbach, 1792

Johann Alois HANKE, Empfehlung der böhmischen Sprache und Litteratur: nebst einem Versuch über die leichteste und nützlichste Lehrart der beiden Gegenstände: Gewidmet seinem Vaterlande dem Markgrafthum Mähren. Wien: mit von Baumeisterischen Schriften, 1782. [8], 67 [=65], [1] s. (1783?)

Jan Theobald HELD – Jindřich KVĚT, Jindřich – Daniela TINKOVÁ (eds.), Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I.: vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799. Vydání první. Praha: Academia, 2017

Franz Josef KINSKY, Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand von einem Böhme, Prag 1773.

Krameriusovy atd. vlastenecké noviny

(Josef Vratislav MONSE), Odkryté tajnosti čarodejníckých kunštů k vejstraze a vyučování obecního lidu o pověrách a škodlivých bludech, sepsané v německé řeči od pána z Eckartshausen. Do moravskýho jazyka přeložil upřímný milovník své vlasti. V Holomouci vytištěné u Jozefy Hirnlovy skrz Josefa Losertha faktora, 1792.

Nowý Kalendář Tolerancý pro wesskeren Národ Český Katolického y Ewangelického náboženstwj na rok ...: w kterémž krom rozličných navčenj, také nemalý počet neypotřebněgssjch a wůbec pro lid neyprospěssnegssjch cýsařských král. nařjzenj a patentů obsažen gest. Kramerius, Václav Matěj. W starém městě Pražském: v Jana Ferd. z Schönfeldu, [1788-1816] V Národní knihovně jsou pod sign. 54 F 276 k dispozici svazky 1789,1792-1798, 1816-1817.

František Martin PELCL, Nowá Kronyka Cžeská, w kteréž přjběhy obywatelůw země Cžeské od počátku až do nyněgssjch časů wyprawuge Frantissek Martin Pelcel, aud král. Cžeské včené společnosti. Djl Prwnj od počátku až do léta 1092. Wytisstěno w Praze w impressý c. k. normálnj sskoly, léta 1791.

František Martin PELCL, Nowá Kronyka Cžeská, w kteréž přjběhy obywatelůw země Cžeské od počátku až do nyněgssjch časů wyprawuge Frantissek Martin Pelcel, aud král. Cžeské, a král. Frankfurtské včené společnosti. Djl druhý od léta 1092. až do léta 1230. Wytisstěno w Praze: w impressy k. normálnj sskoly, 1792

Prazské cžeské nowiny. [Praha]: Rosenmüllerovi dědicové, 1782-1786. Původní název: Pražské posstowské nowiny: z rozličných zemi a kragin přicházegjch. W Praze: K. F. Rosenmüller, 1719-1772. 

Karel Ignác THÁM, Obrana gazyka českého proti zlobiwým geho vtrhačům, též mnohým wlastencům w cvičenj se w něm liknawým a nedbalým. V Praze: u Jana Ferd. z Schoenfeldu, 1783. 48 s. V Národní knihovně v Praze pod signaturou 54K20691.

Václav THÁM, Básně w řeči wázané. Prwnj sebránj. W Praze: v Rosenmüllerských dědiců, za Jana Beránka Faktora, 1785. 78, [2] s.; THÁM, Václav. Básně w řeči wázané. Prwnjho swazku sebránj druhé. W Praze: [s. n.], 1785. s. 80-158; THÁM, Václav. Básně w řeči wázané. Prwnjho swazku sebránj druhé. [W Praze: J.F. ze Schönfeldu, 1785]

František Jan TOMSA, ed. Miesýčný Spis k povčenj a obweselenj obecného lidu. [W Praze: w Jmpressý cýs. král. normálnj Sskoly, 1787]. s. [385]-770, [1] s., [6] l. obr. příl.

Učitel lidu. W Praze: w Impressy cýs. kr. normálnj Sskoly, 1786-[1789?].

František Jan VAVÁK – Jindřich SKOPEC (ed.), Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. V Praze: nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1907-1938. 10 svazků.

Země dobrá, to jest země česká, do které semeno z dobroty božské hojně vsaté, učinilo užitek stý, Takowého Vžitku Krátké Předstawenj Ke Cti Chwále Pána Boha Wssemohaucýho též Blahoslawené Rodičky Božj Marye Panny wždycky neposskwrněné; y Swatých dědičných Patronůw Cžeských. Předně: Odkad a z gakého Národu má Počátek Národ Cžeský a kterak se w této Zemi osadili; též o Začátku S. Katolické, a nikdy w Cžeské Zemi nepřemožené Krystowé Wjry, a stálé Horliwosti, též y giných chwalitebných Cžinech a Skutcých, též o Klenotech, Bohatstwj, Wognách, a Cžeského Národu Vdatnosti. Item o mnohých nesstiastných Přjhodách, a Kacýřstwu w Cžeské Zemi. Wssechno z hodnowěrných Spisowatelůw a Kněh sebrané, a k Potěssenj Slawného Národu, a k zwelebenj Gazyka Cžeského od vpřimného Wlastence sebrané, a sepsané,  v Hradci Králové r. 1754 u Jana Klimenta Tibelliho 1754

 

Novodobé edice:

František Michálek BARTOŠ – Josef VOLF (eds.), Dopisy Josefa Dobrovského s Augustinem Helfertem. Praha: Královská česká společnost nauk, 1941.

Josef DOBROVSKÝ – Václav Fortunát DURYCH – Adolf PATERA (ed.), Korrespondence Josefa Dobrovského. Díl I, Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Fortunáta Duricha z let 1778-1800. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895. ix, 471 s. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. 

Josef DOBROVSKÝ – Josef Valentin ZLOBICKÝ – Adolf PATERA (ed.), Korespondence Josefa Dobrovského. Díl III., Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Josefa Valentina Zlobického z let 1781-1807. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1908.

Josef DOBROVSKÝ – Benjamin JEDLIČKA (ed.), Dějiny české řeči a literatury v redakcích z roku 1791, 1792 a 1818. V Praze: Komise pro vydávání spisů Josefa Dobrovského při Královské české společnosti nauk, 1936.

Josef JUNGMANN – Radek LUNGA (ed.), Zápisky. Praha: Budka, 1998, s. 70, 72. 

V. M. KRAMERIUS a V. R. KRAMERIUS, Kniha Josefova, Praha: Evropský literární klub 1941.

Jakub Jan RYBA, Můj život a hudba, Rožmitál pod Třemšínem: Společnost Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem – Národní knihovna České republiky 2005, s. 14, překlad Věra Smolová.

Václav ŘEZNÍČEK (ed.), Kniha Josefova: sepsaná od jistého spatřujícího osmnácté století: dílem již stalé věci, a dílem proroctví: na způsob bible. V Praze: Nákladem časopisu Alétheia, 1900

Josef VOLF, Monseovy dopisy Dobrovskému z l. 1791-1792, in Příspěvky k životu a dílu Josefa Dobrovského, řada II, Praha 1935

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (05.09.2023)

  1. Úvod do problematiky. Představení témat a základní literatury
  2. Jazyková situace v českých zemích 18. století, fenomén polyglosie. Jazyková situace v Říši a habsburské monarchii.
  3. Germanizace“ v Čechách: úřední proces i hnutí jazykové a kulturní obrody Němců v českých zemích. Seibt, Meissner. Výuka němčiny, výuka v němčině?
  4. Kdy začíná „české národní obrození“? „První fáze“ a jeho reprezentanti. Problémy, osobnosti. Kontext období 70.-80. let 18. století.
  5. Počátky nové české (a německé) literatury a poezie; soupeření italské opery a německé činohry – a kde jsou české hry?
  6. Čtecí seminář.
  7. Hnutí lidové osvěty, fenomén Kramerius a počátky české publicistiky; korunovace Leopolda II. jako vrchol zemského i „českého“ patriotismu?
  8. Obrození v centru a periferii: Fenomén venkovských kněží a geografie obrození
  9. Od dějin země k dějinám národa – Pelcl, Woltmann, mladý Palacký (případně Pubička, Dobrovský, Jungmann)
  10. Dva programy obrození – Josef Jungmann (Dvoje rozmlouvání) versus B. Bolzano (Exhorty): český nebo böhmisch patriotismus?
  11. Hledání „původní“ kultury – případ Rukopisů
  12. Obrozené instituce – knihovny, muzea
  13. Čtecí seminář.
  14. Závěrečné kolokvium

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK