PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech - AHSN00278
Anglický název: PVP Grandmother through the eyes of her grandchildren. Gender, family and memory in ego-documents
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01138
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Mgr. Veronika Kršková
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (18.09.2023)
Přednáška má za úkol představit výzkumný projekt spojený s publikací Babičky očima vnoučat na Historickém ústav AV ČR. V rámci projektu bylo analyzováno 27 vyprávění o babičkách z předminulého, minulého a počátku tohoto století. V textech se zrcadlí nejen vlastní prožitá zkušenost, ale mnohdy jsou prezentovány jako součásti osobních vzpomínek příběhy a reflexe událostí, které jsou založeny na mezilidské znalosti společné minulosti členů rodiny. Co mnohdy považují jedinci za svoje privátní vzpomínky, bývá kolektivně podmíněno. V textech, které reflektují člena rodiny, v našem případě babičku, se jedná o implicitní formulování rodinné paměti. Paměťové paradigma, které v posledních desetiletích vtrhlo do humanitních věd, tuto sféru kolektivní paměti mnohdy podceňuje a soustředí se na velké kolektivy, jako jsou například národy. V nich hrají mnohdy prim mužští aktéři. Naopak v těch kolektivech, které jsou sice marginální počtem svých členů, ale o to důležitější v procesu socializace jedince – jako jsou například rodiny, hrají klíčovou úlohu ženy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (18.09.2023)

Předmět je zakončenou zkouškou podmíněnou:

1) přiměřenou aktivitou v hodinách

2) absolvování krátkého pohovoru nad seznamem prostudované literatury (2 monografie / 3 studie)

Předmět je zakončenou zápočtem podmíněným:

1) přiměřenou docházkou

2) absolvování krátkého pohovoru nad seznamem prostudované literatury (1 monografie / 2 studie

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (18.09.2023)

ABRAMSOVÁ, Lynn, Zrození moderní ženy. Evropa 1789–1918, Brno 2005.

AMANN, Anton, Die vielen Gesichter des Alters. Tatsachen – Fragen – Kritiken, Wien 1989.

ANDERSON, Linda, At the Threshold of the Self: Women and Autobiography, in: MONTEITH, Moira (ed.), Women's Writing: Challenge to Theory, Brighton 1986. 54–71.

ANDERSON, Michael, Approaches to the History of Western Family, London 1986.

ATTIAS-DONFUT, Claudine – SEFALEN, Martine, Grands-parents. La famille a travers les générations, Paris 1998.

BAHENSKÁ, Marie, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha 2005.

BAMBERG, Michael – GEORGAKOPOULOU, Alexandra, Small Stories as a New perspective in Narrative and Identity Analysis, Text and Talk: An Interdisciplinary Journal of Language, Discourse and Communication Studies 28, 2008, č. 3, s. 377–396.

BAŽANT, Vojtěch – DYNDA, Jiří – ŠIMEČEK, David – ŠORM, Martin, Staré Baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, Praha 2020.

BENGTSON, Vern L. – ROBERTSON, Joan F. (Hg.), Grandparenthood, Beverly Hills, London 1985.

BOCK, Gisela, Ženy v evropských dějinách od středověku do současnosti, Praha 2007.

BOHANEK, Jennifer G. – FIVUSH, Robyn – ZAMAN Widaad – LEPORE Caitlin E. – MERCHANT, Schela – DUKE, Marschall P., Narrative Interaction in Family Dinnertime Conversations, Merrill-Palmer Quarterly 55, 2009, č. 4, s. 488–515.

BORSCHEID, Peter, Geschichte des Alters. Vom Spätmittelalter zum 18. Jahrhundert, München 1989.

BUREŠOVÁ, Jana, Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století, Olomouc 2001.

DAVIDOFF, Leonore – DOOLITTLE, Megan – FINK, Janer – HOLDEN, Katherine, The Family Story. Blood, Contract and Intimicy 1830–1960, London – New York 1999.

FAUVE-CHAMOUX, Antoinette, K historii vdov, Historická demografie 23, 1999, s. 15–28.

GOODY, Jack, Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologické eseje, Praha 2006.

HAGER, Anton, Grosseltern heute. Eine qualitative Untersuchung, Innsbruck 1990.

HAŠKOVCOVÁ, Helena, Emancipovaná česká žena – mýtus či skutečnost, in: Documenta Pragensia XIII, 1996, s. 27–30.

HAVELKOVÁ, Hana, Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry, Sociologický časopis 311995, s. 25–38.

HAWKES, Kristen, Grandmothers and the Evolution of Human Longevity, American Journal of Human Biology 15, 2003, č. 3, s. 380–400.

HORSKÁ, Pavla – KUČERA, Milan – MAUR, Eduard – STLOUKAL, Milan, Dětství, rodina a stáří, Praha 1990.

HORSKÁ, Pavla, Naše prababičky feministky, Praha 1999.

HORSKÝ, Jan – HAVLÍČEK, Jan, Testování „hypotézy babiček“. Historicko-demografická perspektiva, Historická demografie 41, 2017, č. 2, s. 189–211.

HORSKÝ, Jan – SELIGOVÁ, Markéta, Rodina našich předků, Praha 1997.

CHVOJKA, Erhard, Geschichte der Grosselternrollen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Wien, Köln, Weimar 2003.

LASLETT, Peter, Societal development and Aging, in: BUNSTOCK, Robert – SHANAS, Ethel (Hg.), Handbook of Aging and the Social Sciences, New York 1976, s. 98–119.

LENDEROVÁ, Milena a kol., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2010.

LENDEROVÁ, Milena, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1999.

LENDEROVÁ, Milena, Reflexe stáří: „stará paní“ v pramenech osobní povahy, in: HOJDA, Zdeněk – OTTLOVÁ, Marta – PRAHL, Roman, Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti, Praha 2009, s. 259–270.

LENDEROVÁ, Milena, Ženské deníky jako pramen k poznání mentality elit, Studie k sociálním dějinám 3, 1999, s. 39–54

PAVELKOVÁ-ČEVELOVÁ, Zuzana, Každodennost manželství v 19. století, České Budějovice 2016.

PURVIS, June, Using Primary Sources When Researching Women´s History from a Feminist Perspective, Women’s History Review 1992, s. 273–307.

SCHWOB, Peter, Grosseltern und Enkelkinder. Zur Familiendynamik der Generationenbeziehung, Heidelberg 1988.

SLABÁKOVÁ, Radmila, Osobní deník – zdroj nebo tvůrce paměti? In: LENDEROVÁ, Milena – KUBEŠ, Jiří (eds.), Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření, Pardubice 2004, s. 41–48.

SMITH, Peter K. (ed.), The Psychology of Grandparenthood. An International Perspective, London – New York 1991.

STEARNS, Peter N., Old Woman: Some Historical Observations, Journal of Family History 5, 1980, č. 1,

ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila – SOBOTKOVÁ, Irena – FILIPOWICZ, Marcin – ZACHOVÁ, Alena – KOHOUTOVÁ, Jitka – PETRŮ, Marek, I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu, Praha 2018.

TINKOVÁ, Daniela, „Žena“ – prázdná kategorie? Od (wo)men’s history k gender history v západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století, in: ČADKOVÁ, Kateřina – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana (eds.), Dějiny žen a Evropský žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 20066, s. 19–32.

VRZGULOVÁ, Monika – VOĽANSKÁ, Ľubica – SALNER, Peter, Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine, Bratislava 2017.

WESTHEIMER, Ruth, Kaplan Steven (ed.), Grandparenthood, New York u. a. 1998.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (18.09.2023)

1. Úvod – seznamovací hodina

2. Gender a feminismus – přehled aktuálního bádání v souvislosti s využitím ego-dokumentů

3. Stáří – ageing jako téma historiografie

4. Dějiny každodennosti a jejich Databáze – představení konceptu dějin každodennosti a korpusu analyzovaných pramenů

5. Jaká je babička? – představy a realita popisů babiček, existuje typologie?

6. Zbožnost a religiozita – duchovně-morální rovina transmise rodinné paměti

7. „Babička mě naučila…“ – „transmise dovedností“

8. Sociální vazby v rodině – vliv interních parametrů sociální komunikace v rodinách

9. U babičky doma – materiální všednodennost ve vzpomínkových textech

10. Vztahy s vnoučaty – jsou vzpomínky „dědičné“?

11. Závěr

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK