PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 2 Historická antropologie - AHSN00054
Anglický název: Historical Anthropology and Cultural History
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00781
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (09.09.2016)
PVP - Historická antropologie a kulturní dějiny

Doc. Daniela Tinková, PhD.

Anotace:
Kurz směřuje k vymezení základních koncepcí a metod tzv. nových kulturních dějin a antropologie, jež představuje jedno z podnětných východisek tzv. nových kulturních dějin rozvíjených v evropské historiografii zejména od 70. let 20. století. Seznámí studenty se základními směry, postupy a pojmy v kulturních dějinách 20. a poč. 21. století a s metodologickými a metodickými způsoby, s nimiž operuje tzv. „historicko-antropologické“ tázání. Zároveň poukáže na styčné body mezi historickou antropologií, příbuznými historiografickými směry (zejména mikrohistorie, dějiny všedního dne, sociální dějiny, historická sémantika) a dalšími společenskými vědami (především sociologie a kulturní/sociální antropologie).

Cíle kurzu:
Cílem kurzu je seznámit studenty s některými důležitými otázkami, jimiž se v posledních desetiletích zabývaly tzv. nové kulturní dějiny v souvislosti s rostoucím zájmem o „aktérský pohled“, způsoby prožívání a „individuální strategie“ člověka v minulosti. Kurs bude probíhat formou přednášky (dle zájmu možné kombinovat s prezentací přečtených textů (dobrá pasivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka je vyžadována) a následnou diskusí).

Požadavky k atestaci:
• obecné: aktivní účast na kurzu (pravidelná docházka s tolerancí nanejvýš 3 omluvených absencí); schopnost srozumitelně představit (i cizojazyčnou) studii a zapojit se do diskuse.
• zápočet: Představení 1 knižního titulu v češtině nebo jednoho cizojazyčného článku v průběhu výuky; znalost základní literatury
• zkouška: prostudování a dobrá znalost základní literatury + zkouška ze 2 probíraných tematických okruhů; jeden si student/ka volí sám/sama, jeden zadávám já (min. 3 tituly z literatury doporučené (z toho alespoň jeden cizojazyčný)).


Rozpis témat:
ZS – Od kulturních dějin k „novým“ kulturním dějinám - koncepty, pojmy, historiografie
I. -II. Úvod; „klasické“ kulturní dějiny a jejich inovátoři (2. pol. 19. - pol. 20. stol.); osvícenské kulturní dějiny ; H. Taine, E. Panofsky, A. Warburg; J. Burckhardt, J. Huizinga; Dějiny „neelitních“ kultur a přesahy do etnografie a materiální kultury: Č. Zíbrt, F. Wollmann; Antropologie a etnologie „předstrukturalistické“ éry

III. Dějiny každodennosti a dějiny sociální/hospodářské v meziválečné éře: I. generace Annales; Exkurs: duchovní a kulturní dějiny Františka Kutnara a Zdeňka Kalisty
IV. Strukturální antropologie (C. Lévi-Strauss; ale také využití myšlení E. Durkheima) a její dopady na historickou vědu (F. Braudel a II. generace Annales – 50. - 60. léta 20. století);
V. Psychohistorie a reflexe psychoanalýzy v historiografii (E. Erikson); civilizační proces Norberta Eliase
VI. Annales III. generace – „mentality“ (70.-80. léta) – J. Le Goff, G. Duby, P. Aries, E. Le Roy Ladurie,… + myšlení Michela de Certeau (struktury každodenního života)
VII. Italská mikrohistorie (C. Ginzburg, C. Levi,…); německá historická antropologie (Saarbrückenská škola – R. van Dülmen, W. Behringer) a další podoby soudobých „nových kulturních dějin“ (P. Burke, N. Zemon-Davisová)
VIII. M. M. Bachtin a (ruská) sémiotika (smíchová kultura středověku) + symbolická antropologie Clifforda Geertze, „sémantika situací“ Pierra Bourdieu a „obrat ke kultuře“ v angloamerických kulturních dějinách (Nové kulturní dějiny; Robert Darnton);
IX. Od historické sémantiky k analýze diskursu
X. Genderové identity a vztahy; od women´s history k men´s a gender history
XI. Reflexe „nových kulturních dějin“ u nás (P. Himl, J. Horský…) a kolokvium

V budoucnu by se přednáška kombinovaná se seminářem měla pokusit o konceptualizaci historické antropologie předmoderní společnosti a tematizace přechodu ke společnosti „moderní“, a to na základě těchto témat (které mohou být zájemci / zájemkyněmi zpracovávána například formou seminárních prací):
1. Typy společností v antropologické klasifikaci a vztah k jednotlivci; pokus o aplikaci na evropskou společnost
2. „Elitní“ versus „lidová“ kultura; R. Muchembled, Peter Burke, …
3. Rituály a magie; rituály přechodové; roční a životní cyklus
4. Životní cyklus I. – narození a dětství
5. Životní cyklus II. – dospívání, sňatek
6. Životní cyklus III. – smrt; „dobrá“ smrt versus „špatná“ smrt
7. Tělo, tělesnost, sexualita
8. – 10. Víra, zbožnost, „pověra“; katolictví vs. protestantismus; čarodějnice
9. Katolictví
10. Protestantismus
11. Čarodějnictví a „magie“
12. Jazyk a komunikace; vzdělanost a její nástroje


ZÁKLADNÍ/POVINNÁ LITERATURA:

monografie:
BURKE, Peter, Co je kulturní historie? (2008) Dokořán, Praha 2011
BURKE, Peter, Variety kulturních dějin, přel. Jiří Ogrocký, Brno, CDK, 2006.
DÜLMEN, Richard van, Historická antropologie, přel. Josef Boček, Praha, Dokořán 2002.
Robert F. MURPHY, Úvod do kulturní a sociální antropologie, SLON Praha 1998 (a další vydání)


články:
Josef GRULICH, Zkoumání „maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), Český časopis historický 99, 3/2001, s. 519-547.
Jan HORSKÝ – Zdeněk R. Nešpor, Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie, Kuděj 2004/1, s. 61-82.
LORENZOVÁ, Maren, K čemu je antropologizace historie? In Dějiny-teorie-kritika 2/2005, s. 227-247
NEŠPOR, Zdeněk R., Dvojí život historické antropologie. Interdisciplinární (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antropology, Dějiny-teorie-kritika 1/2005, s. 87-105.
NODL, Martin, Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny-teorie-kritika 2/2004, s. 237-253.
Karel ŠIMA, Antropologická konstanta – slepé místo historicko-antropologického bádání? in Lucie STORCHOVÁ (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, FHS Praha 2007, s. 39-58.


DOPORUČENÁ LITERATURA

teoretické texty a práce o antropologii:

BENEDICTOVÁ, Ruth, Kulturní vzorce, přel. Jitka Fialová, Praha, Argo, 1999
Tomáš BOROVSKÝ – Jiří HANUŠ – Milan ŘEPA, Kultura jako téma a problém dějepisectví, HiÚ AVČR – Brno 2006

Ivo T. BUDIL, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Triton Praha 1998
André BURGUIERE, heslo: Anthropologie historique, in: J. Le Goff, La Nouvelle Histoire. Editions complexe, Paris 1988.
Michel de CERTEAU:
GEERTZ, Clifford, Interpretace kultur, přel. Hana Červinková, Václav Hubinger, Hedvika Humlíčková, Praha, Slon, 2000. – kapitoly 1 a 2
Giovanni LEVI, On Microhistory, in: Peter Burke (ed.), New Perspectives of Historical Writing, Oxford 1991, s. 93-113.
Hans MEDICK, „Missionare im Ruderboot“? Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung an die Sozialgeschichte, in Geschichte und Gesellschaft, 10, sešit 3 (Sozialgeschichte und Kulturanthropologie), 1984, pp. 295-319.
Lucie STORCHOVÁ – Jan HORSKÝ a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Albis International, Ústí nad Laben 2009
NODL, Martin a TINKOVÁ, Daniela (eds.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha, Argo 2007.
Michal PULLMANN, Výzva kulturní sociologie Pierrea Bourdieu pro sociální dějiny, Cahiers du Cefres 29- Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Praha 2003, s. 227-237.
RICOEUR, Paul, Čas a vyprávění III., přel. Miroslav Petříček jr., Praha, Oikoymenh, 2007.
Václav SOUKUP a kol., Sociální a kulturní antropologie (ed. Sociologické pojmosloví), Praha 2000
STORCHOVÁ, Lucie (eds.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha, FHS 2007.
Alena ŠIMŮNKOVÁ: Ke vztahu historiografie a antropologie. Perspektivy aplikování antropologických přístupů na historický výzkum, Český lid 82, 1995, 2, s. 99-111.
Jiří ŠUBRT, Civilizační teorie Norberta Eliase, Karolinum Praha 1996
WHITE, Hayden, Tropika diskursu, kulturně kritické eseje, přel. Ladislav Nagy, Praha, Karolinum, 2010.
Kultura jako téma a problém dějepisectví, ed. Tomáš Borovský, Jiří Hanuš a Milan Řepa, Brno 2006Tematické:

Philippe ARIES, Dějiny smrti, Argo, Praha 2000
Philippe ARIES, L´enfant et la vie familiale sous l´Ancien régime (1961), zejm. kapitoly: 1. Le sentiment de l´enfance, 2. La découverte de l´enfance
Michail BACHTIN, Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 1975 (Argo, Praha 2007)
Marc BLOCH, Králové divotvůrci, Argo, Praha 2004
Peter BURKE: Jazyk gesta v raně novověké Itálii, in Variety kulturních dějin, s. 67-83.
Peter BURKE, Lidová kultura raně novověké Evropy, Praha 2004.
Peter BURKE, Jazyky a společenství v raně novověké Evropě, NLN Praha 2011
Peter BURKE: Notes for a Social History of Silence in Early Modern Europe, in: BURKE, The Art of Conversation, 1993
Václav BUŽEK – Pavel KRÁL, Člověk českého raného novověku, Praha Argo 2007
Caroline BYNUM, Warum das ganze Theater mit dem Korper? Die Sicht einer Mediävistin, Historische Anthropologie 4/1996
Michel de CERTEAU: Une politique de la langue, Paris 1975
Alain CORBIN, Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Argo, Praha 204
Jaroslav ČECHURA, Broumovská rebelie, knižnice ĎAS, Praha 1997.
Robert DARNTON, "Workers Revolt: The Great Cat Massacre of the Rue Saint-Séverin", in: The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, New York 1984, s. 74-104.
Martin DINGES, Frühneuzeitliche Armenfürsorge als Sozialdisziplinierung, Probleme mit einem Konzept, Geschichte und Gesellschaft 17, 1991, s. 5-29;
Mary DOUGLAS, Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo, London, (např. Routledge 2002)

Gert DRESSEL, Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien - Köln - Weimar 1996.
Richard van DÜLMEN, Gesellschaft der Frühen Neuzeit: Kulturelles Handeln und sozialer Prozess, Wien - Köln - Weimar 1993.
Richard van DÜLMEN, Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku, 2001
Richard van DÜLMEN: Die Entdeckung des Individuums 1500-1800, F/M 1997, zejm. kapitoly Die Entdeckung des Individuums im 16. Jahrhundert (s. 15-38); Zur Prozess der Individualisierung (s. 110-130); (příp. Individuum und Aufklärung, s. 130-151)
Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku, I-III, Argo, Praha 1999-2006
Richard van DÜLMEN, Bezectní lidé, Praha 2005
NORBERT ELIAS, O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie, I. Proměny chování světských horních vrstev na západě, Argo, Praha 2006 a II. Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace, Argo, Praha 2007
ELIAS, Norbert, Spoločnosť indivíduí, Kalligram, Bratislava 2006
ELIAS, Norbert, O osamělosti umírajících v našich dnech, Praha 1998
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan, Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande, 1937
FOUCAULT, Michel, Vůle k vědění. Dějiny sexuality I., Herrmann a synové, Praha 1999
HALBWACHS, Maurice, Kolektivní paměť, přel. Yasar Abu Ghosh, Marie Černá, Kateřina Gajdošová a Barbora Spalová, Praha, Slon, 2010.
HIML, Pavel, Zrození vagabunda, Praha, Argo 2007.
Jan HORSKÝ, „I proto, že jsem nekopal roli srdce svého“. Příspěvek k problematice sebetematizace u českých tajných nekatolíků v 18. století, in Dějiny-teorie-kritika 1/2006, s. 49-76.

Jan HORSKÝ – Zdeněk R. NEŠPOR, Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století, ČČH 103/2005, s. 41-86.

Johan HUIZINGA: Podzim středověku, Jinočany – H a H 1999 a Paseka, Praha-Litomyšl 2010
Johan HUIZINGA, Homo ludens: o původu kultury ve hře, Dauphin, Praha 2000

Emmanuel LE ROY LADURIE, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324, Argo, Praha 2005.
PETRÁŇ, Josef, Dvacáté století v Ouběnicích, Praha, Lidové noviny 2009.
Lyndal ROPER, Oedipus and the Devil. Witchcraft, sexuality and religion in early modern Europe, London and New York, 1995, 1997, 2001, 2002, kapitoly II (Was there a Crisis in Gender Relations in 16th Century Germany?) a III. (Will and Honour: Sex, Words, and Power in Absbourg Criminal Trials)

SCHAMA, Simon, Krajina a paměť, přel. Petr Pálenský,Praha, Argo a Dokořán, 2009
Winfried SCHULZE, Gerhard Oestreichs Begriff „Sozialdisziplinierung“ in der frühen Neuzeit, Zeitschrift für historische Forschung 14, 1987, s. 265-302, Sabine VOGEL, Sozialdisziplination als Forschungsbegriff? Frühneuzeit-Info 8, 1997, s. 190-191

Lucie STORCHOVÁ, Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie, in Lucie STORCHOVÁ (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, FHS Praha 2007, s. 115-139.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK